TDGA จับมือ SPU จัดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารดิจิทัลภาครัฐ (Chief Digital Officer for Management Level)


6 August 2561
943

TDGA จับมือ SPU จัดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารดิจิทัลภาครัฐ

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) ในการดำเนินการของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) จัดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารดิจิทัลภาครัฐ (Chief Digital Officer for Management Level) ขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของรัฐสำหรับผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการก้าวสู่การพัฒนาบริการดิจิทัล (Government Digital Service) ที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ตั้งแต่การเชื่อมโยงข้อมูลบริการ ไปจนถึงการดำเนินงานทั้งในระดับหน่วยงานย่อยไปจนถึงระดับกระทรวง

โดยได้รับเกียรติจากนาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดงานและบรรยายในหัวข้อ “ยุทธศาตร์ดิจิทัลและทิศทางเพื่อพัฒนาองค์กรภาครัฐ และ การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล” เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ห้องบีบี 201 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

เอกสารแนบ

1

img_aab3e127ef1a7bff6fc589f4c86b3eaa

2 ครั้ง
2

img_590265f165434eb0c0ba09ee9709e0f4

0 ครั้ง
3

img_c87b2da13cda3bf90c9c4d20db7abc33

0 ครั้ง
4

img_09cf47942915e6833bf87fca516a4742

0 ครั้ง
5

img_d82b367fe679bcddc8d87402d3bc5af5

0 ครั้ง
6

img_f3979c2a12590e16f65fb914c193375a

0 ครั้ง
7

img_bb9666003a7771375a23633eec22126f

0 ครั้ง
8

img_551928caea7d429302e8106c60da4609

0 ครั้ง
9

img_0d92c59881067a50b7c7edd5821de171

0 ครั้ง
10

img_a2f1c65f8c9d8963afc6f65fff8ecf96

0 ครั้ง
11

img_5cdb32f3dc8c3bcd26307896b609a0ec

0 ครั้ง
12

img_d6b00838a675ed1995a7b9896828c020

0 ครั้ง
13

img_3a54c1b600c941efacb3aea93e82f79d

0 ครั้ง
14

img_5b9716e82fe24e85a695fc05477d88a9

0 ครั้ง
15

img_c5ceb6ef4c6de4f5159293e89c536a06

0 ครั้ง
16

img_b035e0350a3e9a0ef6d2456e889ff65b

0 ครั้ง
17

img_8df80cf7284b1ef53c15d60c75f1db50

0 ครั้ง
18

img_b689f76b72af0ae2517f4a50b44913a9

0 ครั้ง
19

img_5562abaaec906990ed07ece575e97924

0 ครั้ง
20

img_5694cee0366f8d1e6cc44bd29b4eaadc

0 ครั้ง
21

img_b4b64ac5f586f54f28cb7c30e1fffac6

0 ครั้ง
22

img_a3886065501b34b0aba1a13010c28752

0 ครั้ง
23

img_c4397a8be688916626e7a76dc449aa68

0 ครั้ง
24

img_d1e08bd078c8a334307a39eca14982bf

0 ครั้ง
25

img_7e8f617aecbe3e525e1c7576f12a8283

0 ครั้ง
26

img_4c1f3eb4355e83b22baad0197d231272

0 ครั้ง
27

img_437dc3378bf2a156f1c5d636207e8040

0 ครั้ง
28

img_bc91f5bab5cbd576fdd547a52df68bc4

0 ครั้ง
29

img_1f3f1b6dcdea5e29aa440b60a80fa130

0 ครั้ง
30

img_0f6e9146d35b585b6ff334b285efed5f

0 ครั้ง
31

img_cf02461e7f819065a144515f4e7e1682

0 ครั้ง
32

img_f23eb09792bbc567246ad7e1feaf9712

0 ครั้ง
33

img_f1a38f362bfede3a34954ba213016f11

1 ครั้ง
34

img_d29928f57748fe10ee5edacf038c68ab

0 ครั้ง
35

img_eddf887c6567380be63b51e52b02558d

0 ครั้ง
36

img_f322d81629df90b51013f823d53ed24c

0 ครั้ง
37

img_f161f78b1946e18749c6340af5bb9a00

0 ครั้ง
38

img_226d9dd889dd8d2520ed95952d7e75e2

0 ครั้ง
39

img_60bc111687fe4cff03654b0832e926e2

0 ครั้ง
40

img_b4643e5e37975b331f2632b1c6db9b11

0 ครั้ง
41

img_e027141c3cefed2e2dfdbf2c63d51b2d

0 ครั้ง
42

img_28bd4350f5d043a28b6e9124a233c28a

0 ครั้ง
43

img_a97d8868fce3528a9119214704da7031

0 ครั้ง
44

img_5b2f4fe273cb5f0ef932153e2477123a

0 ครั้ง
45

img_53406b3f0f0b738b0f35ba5b47c7c4bb

0 ครั้ง
46

img_0a7d0b2a23bddbb90346013b6ba88781

0 ครั้ง
47

img_a9240197850f5c7919ea46de8b5d1619

0 ครั้ง
48

img_0efbf3451260bb2858a4f0f69c4feb13

0 ครั้ง
49

img_bfadbed4d24879ab5fed6bc793839f77

0 ครั้ง
50

img_437f1017f9613ef58e3f18612c5e1d15

0 ครั้ง
51

img_ef29d8b4105c612cbc7736b6efcd62a6

0 ครั้ง
52

img_a0ac060ba0c2f1591d713f815029ec36

0 ครั้ง
53

img_7cf1cdf1e91aaf71dfc2344e53367b8b

0 ครั้ง
54

img_7c955f29092c4db714c8436a8f7ad902

0 ครั้ง
55

img_b16f83777285b660673852cb0853febd

0 ครั้ง
56

img_15c7ff1c331c0df15ea287f40045ac84

0 ครั้ง
57

img_7d46a1b37039f789d0f432569898b204

0 ครั้ง
58

img_841238f16e4be4f7ab7aa85e56740200

0 ครั้ง
59

img_b529efd0b99d2277151108d49d7950ca

0 ครั้ง
60

img_21ddd3fafb1562100f92213475dd618f

0 ครั้ง
61

img_b47dda4a9eca5e80cd9a7b72681fb1cf

0 ครั้ง
62

img_2ba7b017323593c8ad621e37bb4159af

0 ครั้ง
63

img_561536a91ec6b62e8d8b5d094a064011

0 ครั้ง
64

img_fa31f807ac212622723fc1b5f604626e

0 ครั้ง
65

img_1f20408f782865d795b7ed5c87c37846

0 ครั้ง
66

img_897cfef617617202799e05121ca95fe1

0 ครั้ง
67

img_4b5acfc5cf04d158fbb76bc0038a7791

0 ครั้ง
68

img_b9881d6c91bc4960f4da6743609c7329

0 ครั้ง
69

img_b4ab448888f935e36c3584b070677ed7

0 ครั้ง
70

img_2cea505df21bcfa44a9114d801811b6a

0 ครั้ง
71

img_999b0f639557876096bb09af7730fbd6

0 ครั้ง
72

img_1ffd4a14484a76013466e7673b485035

0 ครั้ง
73

img_d0a55a7185ffc85b5b7043df23a13029

0 ครั้ง
74

img_216fb26fb53e5b47cb70ad6c3e4ab80c

0 ครั้ง
75

img_a14f54601b4882fdc08ab57f1907ead0

0 ครั้ง
76

img_6931461d57773448520dc9b5d4e9754f

0 ครั้ง
77

img_1ad4009bf1443047284506265774a1af

0 ครั้ง
78

img_4bb359bd4f62dcad57b4be0e55d9ff0c

0 ครั้ง
79

img_91c7899bdc22bd9bbb2111e7b35ce47c

0 ครั้ง
80

img_9d2710db646e26960075e99b9fcf7fd3

0 ครั้ง
81

img_60acaee09c8bca7abdc75e8bb5f79aa8

0 ครั้ง
82

img_7a0f728bbf3c6b56e6a3a78e9beba22c

0 ครั้ง
83

img_b5886e9f5df622361ea280b7371d0a8e

0 ครั้ง
84

img_3ed20fd105daf5289d6665be61ee0b2c

0 ครั้ง
85

img_7ed1bc9bc54c1156063523bcdc9d22cc

0 ครั้ง
86

img_1dda12898b6ac51bac343ebaae04b722

0 ครั้ง
87

img_861fe4b5b88262266a72771b63c96ff0

0 ครั้ง
88

img_9015db2d3d374fae93f0910e3beceedf

0 ครั้ง
89

img_51ac95505b1cf66b7a0a03f44d683b9a

0 ครั้ง
90

img_0675717f5fb82f35c32de72a4869b9b9

0 ครั้ง
91

img_cca031f5067828165989d4a0f984639e

0 ครั้ง
92

img_bc3bc0ac3cd31455a6922ef2d8b51d35

0 ครั้ง
93

img_d7785b9841a508c87741e361969a9875

0 ครั้ง
94

img_baeb97c3f5d69d054796f463e7944e6b

0 ครั้ง
95

img_2f2ea6b9389a0eae090ac84eee587ee2

0 ครั้ง
96

img_b793acf65077ca4563799a567fe3a31b

0 ครั้ง
97

img_bd694cf3488663db34fdfdba94b305d5

0 ครั้ง
98

img_9b5087d270e60275ae5303b3b5429171

0 ครั้ง
99

img_cbed566e834078577aba10116416bcea

0 ครั้ง
100

img_b998328df6ffcc94b1943da27efce723

0 ครั้ง
101

img_d933096f971c662c298bb3e974aaaf1c

0 ครั้ง
102

img_a6a62b7ed37aebc5e7aae6396c384383

0 ครั้ง
103

img_27ae4a4d07932fb653ba6728f4bd7bbe

0 ครั้ง
104

img_7ff23b1f09b23d6259e60cb9b92d2039

0 ครั้ง
105

img_6d8634b0776c452a06525fbeff7abac0

0 ครั้ง
106

img_a692020fc23191c06cc67f5256047870

0 ครั้ง
107

img_7107810248d265c6ab2ab9e7c8b6c0f0

0 ครั้ง
108

img_e990e657f29e00b556f6a930db4968be

0 ครั้ง
109

img_91f99c2db50d3ca5207398bc61c42347

0 ครั้ง
110

img_f14dedf9d25dac759a9eb6f83fee2752

0 ครั้ง
111

img_01ff59572150913f73b9680538f18583

0 ครั้ง
112

img_19292eef009482e1d43454c9e983f512

0 ครั้ง
113

img_9a34c37ecc1ef48b116248161b64d524

0 ครั้ง
114

img_42a0bfd22ec3f2fb7a9276a2299b7bf2

0 ครั้ง
115

img_cdc79ddc827ac4c4ecbd714da93e2981

0 ครั้ง
116

img_12411453ed6548b64d69abb030c12c99

0 ครั้ง
117

img_a5ca01d6e4bdf4aad84439e157d742bb

0 ครั้ง
118

img_5c771e1fc81a34bef88d858e1f6120be

0 ครั้ง
119

img_674276229655567a9afd2c1f315f0fe9

0 ครั้ง
120

img_43c1541134d88a3bb62997b140ca2e7a

0 ครั้ง
121

img_55f322e5ac6e0cd5d8b1060edc3b7c26

0 ครั้ง
122

img_f82ab37ebb5630209932aa32de6e48bc

0 ครั้ง
123

img_8595250b92a704d1ed3618198564de41

0 ครั้ง
124

img_6a3a439bf7d081a2430d26200bd97381

0 ครั้ง
125

img_4b9dc9bca1f1999063d8ace3f70adc62

0 ครั้ง
126

img_f4d14f70b4571e21051ff7db43992982

0 ครั้ง
127

img_440966832c00cea901f9b092691a4a9b

0 ครั้ง
128

img_e4965ef115553a30311afa96c9385e02

0 ครั้ง
129

img_85581f47c55ccb806800549ca937b99f

0 ครั้ง
130

img_7c7dc244504bec559d4a3b9798bdb296

0 ครั้ง
131

img_79f2737adebd2fe23dd1b8777f457a5f

0 ครั้ง
132

img_82003ef820d0055e1030364426b23faa

0 ครั้ง
133

img_7ed27b5de300bddbfd7257d017622ea9

0 ครั้ง
134

img_23a811d343938ea861c766a005cd704e

0 ครั้ง
135

img_6aca3d487342ddea7e3e42cb6a546b2d

0 ครั้ง
136

img_3e9ac389d81c5cc0a0e5198637604855

0 ครั้ง
137

img_1aa500502049feadebea0cf69c34af71

0 ครั้ง
138

img_edf61284e12ed5bce4368f227a9f1409

0 ครั้ง
139

img_dc26dfc37d593c05c2601628db1ff825

0 ครั้ง
140

img_61c86da5f7134c27dfaf2bb3b880f6c8

0 ครั้ง
141

img_5bff39c955135282dd4dcdf6af6cc4d9

0 ครั้ง
142

img_904f40237639717c96a218a8c78d4c4b

0 ครั้ง
143

img_6a2f0ee0442cb2dae14aff9c132692ae

0 ครั้ง
144

img_0da046cc65c787438f74335543ca1694

0 ครั้ง
145

img_59c0dbcc89b7aea4606bef9adef6aee7

0 ครั้ง
146

img_4c0e8fa86d33adc2a18738af479a8026

0 ครั้ง
147

img_e59cf77344ace165acb9f80b06ccdb7e

0 ครั้ง
148

img_2d84297d810cf08b9c2a4b1c1a71dbda

0 ครั้ง
149

img_0cdfbf6dc4a11fa2ba59b9b03363af72

0 ครั้ง
150

img_e8a03a9740e8a78ae9d818388b8da313

0 ครั้ง
151

img_7648c686f259f4316e1928be187c903f

0 ครั้ง
152

img_7a3f89118a1d301723ebc15877fc939e

0 ครั้ง
153

img_9898cdfd9a974091f556cb35da0f38e2

0 ครั้ง
154

img_edee599dc717368086a5f8fc53b920ed

0 ครั้ง
155

img_668dac516c8f9749378641e08332abd5

0 ครั้ง
156

img_52fdaca1f6433a70e19c676db4c0c789

0 ครั้ง
157

img_cced9dbd301b326e929ddd562227686e

0 ครั้ง
158

img_18922f8b6c17d1e9a418b8b79b62a688

0 ครั้ง
159

img_7607014458842d51f88f7e089fa8a0fa

0 ครั้ง
160

img_eb670a3c302fb3761f208e571f7a4d65

0 ครั้ง
161

img_61a000527ff7b536eefd771c65295573

0 ครั้ง
162

img_83607192d3ee773ac5429905b03286a0

0 ครั้ง
163

img_cfb5b89bcc364f569d2aa9f17237b3ee

0 ครั้ง
164

img_f2f5743123f12915c5781c307d917a19

0 ครั้ง
165

img_786fe2d5e86035777ab680e053d2e75c

0 ครั้ง
166

img_e458eb1e54a51700e14c83cdbae56974

0 ครั้ง
167

img_cf252e7d659a3524e4f09bebd16a79db

0 ครั้ง
168

img_6254c2faa7ec1d368f8e87653905bd55

0 ครั้ง
169

img_bff32883fb4d3a23b51c7e3f2bc1ee3e

0 ครั้ง
170

img_f6ea3495b5e7f9a0129771f5a14e3e56

0 ครั้ง
171

img_c3dc41ac0923b7700cd4aa62d0406313

0 ครั้ง
172

img_2ebffe6c421d3c0033b56310161b8b7d

0 ครั้ง
173

img_9699930694f7d3502d27a7b0f7d56212

0 ครั้ง
174

img_acd064acedba362faa43be8c4b55354f

0 ครั้ง
175

img_149f4f4d329ec5e43b92ed972004818d

0 ครั้ง
176

img_b8badfaceb80d0c62cdc6907dcb52324

0 ครั้ง
177

img_558cbccd75a7fd657adaacf87e1d086b

0 ครั้ง
178

img_8c6d2acda9d56a832c43e7603743d141

0 ครั้ง
179

img_e89c2c6de74d11adeeace0dff65910eb

0 ครั้ง
180

img_c3c08651faaf6a125aacebc4d9af2d0a

0 ครั้ง
181

img_f28d0e864db6c80ea5151a62e4c798c6

0 ครั้ง
182

img_438aec3ffd17dc36e6be7afad7c17fcf

0 ครั้ง
183

img_92c53070f7a3c49adb7d961fb1149992

0 ครั้ง
184

img_ccac1b65a7c4a0983857553d1aeee363

0 ครั้ง
185

img_757aac60e3dabb7758266e42ba3d70b6

0 ครั้ง
186

img_a85ddf3d5d19931d494e7520f9e77762

0 ครั้ง
187

img_f8dcb9848dcb55412a8fa55817f5441a

0 ครั้ง
188

img_0e3c5644186fd8f420530cf797d6ed89

0 ครั้ง
189

img_ae196c76b97eec9f47b3f9821081ca74

0 ครั้ง
190

img_73eb7b4220d4a55328753a9df9f673c9

0 ครั้ง
191

img_fed94c2568ad2736b47e1f2d0a38d891

0 ครั้ง
192

img_76df412f5cde245ac0c6c30889da45da

0 ครั้ง
193

img_8cb77fc23379bf452e75b4bb86420887

0 ครั้ง
194

img_6109572fe2a799b530e7625725ab2745

0 ครั้ง
195

img_dab3dfe8cb09982f175ffd32cc191143

0 ครั้ง