TDGA จับมือ SPU จัดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารดิจิทัลภาครัฐ (Chief Digital Officer for Management Level)


6 สิงหาคม 2561
1234

TDGA จับมือ SPU จัดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารดิจิทัลภาครัฐ

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) ในการดำเนินการของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) จัดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารดิจิทัลภาครัฐ (Chief Digital Officer for Management Level) ขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของรัฐสำหรับผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการก้าวสู่การพัฒนาบริการดิจิทัล (Government Digital Service) ที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ตั้งแต่การเชื่อมโยงข้อมูลบริการ ไปจนถึงการดำเนินงานทั้งในระดับหน่วยงานย่อยไปจนถึงระดับกระทรวง 

โดยได้รับเกียรติจากนาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดงานและบรรยายในหัวข้อ "ยุทธศาตร์ดิจิทัลและทิศทางเพื่อพัฒนาองค์กรภาครัฐ และ การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล" เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ห้องบีบี 201 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/DGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1805808812822085

เอกสารแนบ