TDGA จับมือ NIDA จัดการอบรมหลักสูตรผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ (Digital Leadership for Executive Level)


3 August 2561
1152

DGA สพร.

TDGA หลักสูตรผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) ในการดำเนินการของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA ร่วมกับคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ จัดการอบรมหลักสูตรผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ (Digital Leadership for Executive Level) ขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของรัฐสำหรับผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการก้าวสู่การพัฒนาบริการดิจิทัล (Government Digital Service) ที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ตั้งแต่การเชื่อมโยงข้อมูลบริการ ไปจนถึงการดำเนินงานทั้งในระดับหน่วยงานย่อยไปจนถึงระดับกระทรวง

โดยมีคุณไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นประธานเปิดงานและบรรยายในหัวข้อ “การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Transformation)” เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง 202 ชั้น 2 อาคารสยามบรทราชกุมารี สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า)

เอกสารแนบ

1

img_6dce3667f3f48790fc955777c2d08870

0 ครั้ง
2

img_90a8f7f5c31d921d973eaf18c8ea02cc

0 ครั้ง
3

img_ccb87d02e70b40da30e6be5b5282345d

0 ครั้ง
4

img_f40d0e83e58f860b18085f05ac00ad99

0 ครั้ง
5

img_e8d77d2fe42767228b068ea9abc382da

0 ครั้ง
6

img_2eefff7f2679083c5295ae5a59eb2624

0 ครั้ง
7

img_308c360dbfcf61a81957c61ec992bacb

0 ครั้ง
8

img_6e85daabe2fd69bbab5553e943630b1e

0 ครั้ง
9

img_247392735fc38563fdb843c71c196543

0 ครั้ง
10

img_a98705b37e3e71bc30126ddab197a6c1

0 ครั้ง
11

img_d03bd1bff686c828db2826232615e7a9

0 ครั้ง
12

img_b5391d886b8863c405b8a0b0c66ef878

0 ครั้ง
13

img_1a66e9c57a7e64022c142878f6885c42

0 ครั้ง
14

img_11946326521eaaf1d4e242748f00575c

0 ครั้ง
15

img_d343f4de7f49ee44cb00b48f1108975a

0 ครั้ง
16

img_8e2bfb2a35e2acf3adaa96e97003f9e4

0 ครั้ง
17

img_9570681bd67488a541e1398d5c2aec6b

0 ครั้ง
18

img_6518f27ce789889d8637d3ba313af8c2

0 ครั้ง
19

img_d9e88f7b2625686235744a0a450529f6

0 ครั้ง
20

img_5652761348e036868995741c77b86bf8

0 ครั้ง
21

img_c252abb66fddfb0c33766e3dbfe099f1

0 ครั้ง
22

img_fd34ee91ac27403227434667c441718f

0 ครั้ง
23

img_a15b0711ff71bfd8c252bd900d7a39b7

0 ครั้ง
24

img_c93ceaca5ec08fa3aa3d656b08bb65c9

0 ครั้ง
25

img_d09158f28ce32983e42609a09d12ca2e

0 ครั้ง
26

img_ca1586c438aea54aec0cea2c14e1a89d

0 ครั้ง
27

img_106d83c05044b695b2945c76b99eb672

0 ครั้ง
28

img_16279cd39646ec76a0132a79f5a859a7

0 ครั้ง
29

img_685b3563c53b1607c9acb7c3d0855eaa

0 ครั้ง
30

img_5dfb029291ff955f95d50f50e633621b

0 ครั้ง
31

img_c24dc1dbf07cdc9216969b2dd3af1e33

0 ครั้ง
32

img_0ab91be849ded66d6374b2b18bf71fcb

0 ครั้ง
33

img_52d86daa57873b4b8329366aebc95c17

0 ครั้ง
34

img_b55ec138a03e704dd9b84a63ac87be1f

0 ครั้ง
35

img_9d5a1dc4c3967f315bbf19e8191c503a

0 ครั้ง
36

img_e314f568e77592c419e953f00900b116

0 ครั้ง
37

img_54cfdfb166c51f739ba830593c048233

0 ครั้ง
38

img_747078aaac3c95e9448d956192459e69

0 ครั้ง
39

img_50721f7de0de84d377dd5a40da68365c

0 ครั้ง
40

img_2b040cd750d0eb7ac695776480c0f473

0 ครั้ง
41

img_0cb6a85af654a43b411f51538ba81da9

0 ครั้ง
42

img_573421fac8659df9a3a35ce6474a82a9

0 ครั้ง
43

img_21fcd1bedb817f84423c36a5f8c33510

0 ครั้ง
44

img_a01fa218092be6a9c85b137befd70136

0 ครั้ง
45

img_0be4a001a0c7ebcd9eb38813727705f9

0 ครั้ง
46

img_41c5a482d1953076d7f317d0d5e539de

0 ครั้ง
47

img_faccf858797be5d795a4b86ae6dbb460

0 ครั้ง
48

img_11b29ef0b6c78f2509884253fcd7d355

0 ครั้ง
49

img_28caa3047145f4c09b8d50e2fbacff31

0 ครั้ง
50

img_90f4de3c2b12f150eb01a5303388aeaf

0 ครั้ง
51

img_1bfa15aae5df61ec815650d0e3d86246

0 ครั้ง
52

img_1252cad7c45eaea3c80e3dce123e40b2

0 ครั้ง
53

img_3dd423a3809244647353d13c536790a0

0 ครั้ง
54

img_9837c047af65541ac9f27b81eddba914

0 ครั้ง
55

img_70e12e5edd9fabbd7747069481c41111

0 ครั้ง
56

img_abc570d60a4d4e452c1b8bd141a71652

0 ครั้ง
57

img_29170e0d5b7bb7f6c7b757243316aeeb

0 ครั้ง
58

img_32438404f0498b561ab4833147e29a26

0 ครั้ง
59

img_ed0a33bfa092efb0b414f10760947e03

0 ครั้ง
60

img_ce58d4e0065808ba463b53d898cb19e6

0 ครั้ง
61

img_5c9be69d91282be561e2c356c87425fd

0 ครั้ง
62

img_1839d67f5e88daf3f8d5f962ca38b489

0 ครั้ง
63

img_07c2bc4a4391d8c66617ea3c046c3cdd

0 ครั้ง
64

img_7d8a3e6f9dc9db90fe42d1ae8d028df2

0 ครั้ง
65

img_31b1f6f592dfa58e9e63ea119349ce02

0 ครั้ง
66

img_5c3b91299822ad4c0ef6c6adb850a12b

0 ครั้ง
67

img_6a35a42ae9fb23fe37efc97250578504

0 ครั้ง
68

img_d67e22d2f4e06358b31ba7d061885541

0 ครั้ง
69

img_1bb3e46682f42b4f25ad8fe0bccd8099

0 ครั้ง
70

img_9bde2cd2a9e11953e021e5451dcfe61e

0 ครั้ง
71

img_a02ec3183c8ced774c5bbbb61474eee5

0 ครั้ง
72

img_07c754f5da6dedd1f667218c320a8161

0 ครั้ง
73

img_fefc72a8da8dcc586044ddabff9a6f60

0 ครั้ง
74

img_0b324b053dc81b087e35f4cbcb2a9246

0 ครั้ง
75

img_9397c06931790dd1d64d598c03bf0ccf

0 ครั้ง
76

img_d38da74b5ec1a2ffd91b02de565d951c

0 ครั้ง
77

img_b69391449adaaf0030015c2509bc8d33

0 ครั้ง
78

img_84047b8e75942e8223f4482ec7c8baee

0 ครั้ง
79

img_9d2bb36866cdf8bf021bed5fdb55ea44

0 ครั้ง
80

img_bd6487cd5734f4ce619852245abd6572

0 ครั้ง
81

img_e6c51f23e7c5e4bc32b260856a55468a

0 ครั้ง
82

img_40d0db03dfccc05825048f8b1fed5d4e

0 ครั้ง
83

img_39069cf9a0455e4ad378aa3f439400e7

0 ครั้ง
84

img_d19e881d92b6eb44beecddf9655d1475

0 ครั้ง
85

img_5f7dc402eff296f254d25aba7503baba

0 ครั้ง
86

img_e72a5ee2c48a761921dd737433b2fd36

0 ครั้ง
87

img_3a1244f5b4f29b9b68b8e558b4dee992

0 ครั้ง
88

img_6f3ca69504fe74f1262aa01011dc9fc2

0 ครั้ง
89

img_85d89ceadb9e5e30eaff2735132137ab

0 ครั้ง
90

img_2460cf641c0fe87ef8739a78cff84c1b

0 ครั้ง
91

img_ac842793a5aa64482aa292dbd78d0e2f

0 ครั้ง
92

img_6567d71bb6f1f00bd9662128ea66a93f

0 ครั้ง
93

img_6909c522939de44134b2fc40b67e6026

0 ครั้ง
94

img_ef0d87cd15623e138652484c235c26a3

0 ครั้ง
95

img_f8a47502779357df202295a85c4e0a13

0 ครั้ง
96

img_9b14be178101a265e16e49c3d77538f0

0 ครั้ง
97

img_2ddc55c118f88a251295c9a8755799e7

0 ครั้ง
98

img_07f12f6897117c2a11f9c180cf462e5d

0 ครั้ง
99

img_bace5d66a7e7ceb3f9df907db3bd272a

0 ครั้ง
100

img_eb38edbb0236de178d08fae04a6a8936

0 ครั้ง
101

img_011dd19fa21a9f3ece2d366cfd28ff49

0 ครั้ง
102

img_3b06fb4e68c8b1738b0e0c12c8234fbc

0 ครั้ง
103

img_1dc2bbd413227de7f26d27214d62b917

0 ครั้ง
104

img_b16d7b9f942e47631c735278984a3c49

0 ครั้ง
105

img_834c836dcd92c7eabde80c3f07b0cf15

0 ครั้ง
106

img_76aff3b983742330500096f33d2deb56

0 ครั้ง
107

img_34a0bcc4441fdbef30f26a9f70696b90

0 ครั้ง
108

img_d987a470e66ecc084ff98e7bc5f1aadf

0 ครั้ง
109

img_64c7e1ab831801e70bceed0956e420eb

0 ครั้ง
110

img_db3d6be4fbfeeaa596861cb0c33519b8

0 ครั้ง
111

img_5979dc2f4574a3ffab6a1dc697313e95

0 ครั้ง
112

img_ca65b29c3623810d2d15cc2fdaccc552

0 ครั้ง
113

img_28960baf05acddf15deeaf096b10aa2d

0 ครั้ง
114

img_e136935e6a6b63375fad2faab8c8eadf

0 ครั้ง
115

img_903dc270f71731e16b3084a6c707e40d

0 ครั้ง
116

img_2f3d72e59769e6131cd60f4061983ef4

0 ครั้ง
117

img_0de3b355abce726884a3391cca78a6eb

0 ครั้ง
118

img_381ee1fc204c36bf3832ccb75dc8aecb

0 ครั้ง
119

img_09dbf837144259521e16ff7d08f73fd7

0 ครั้ง
120

img_87c2bb94e51975cc29a8ee7ee91a3458

0 ครั้ง
121

img_6727be323ee54a2c98e29f39c8d4a5d8

0 ครั้ง
122

img_186e1473d64e41b73bfd3c7b5a8d4d48

0 ครั้ง
123

img_6cf37bef24d8b2472733a5137b7ae3a8

0 ครั้ง
124

img_025df4621f4d7c40f299b1b54c401900

0 ครั้ง
125

img_2917e2d608c8a96cb120ae4d140c6aef

0 ครั้ง
126

img_94f212f0e8be24432d926a83a1f80bc3

0 ครั้ง
127

img_227b4a1854800545be2be3598cdfd3ec

0 ครั้ง
128

img_71a12c520aae5a1bf5cf5e15c9c8700f

0 ครั้ง
129

img_3a0783680f4030eba52b9d5f2e2d36d4

0 ครั้ง
130

img_9b77b198d332d105cf604e6832af6b9e

0 ครั้ง
131

img_b9ad65296310bfaff66a1cd4b00ad6fc

0 ครั้ง
132

img_17263dcf45c05850f72ec3720e7488e6

0 ครั้ง
133

img_80a4ce1d23642008eb3691334879f00d

0 ครั้ง
134

img_311fc07ebf450bea1712f1bf2442f1a8

0 ครั้ง
ป้ายกำกับ : TDGA สพร DGA NiDA