TDGA จับมือ NIDA จัดการอบรมหลักสูตรผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ (Digital Leadership for Executive Level)


3 สิงหาคม 2561
1234

DGA สพร.

TDGA หลักสูตรผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) ในการดำเนินการของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA ร่วมกับคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ จัดการอบรมหลักสูตรผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ (Digital Leadership for Executive Level) ขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของรัฐสำหรับผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการก้าวสู่การพัฒนาบริการดิจิทัล (Government Digital Service) ที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ตั้งแต่การเชื่อมโยงข้อมูลบริการ ไปจนถึงการดำเนินงานทั้งในระดับหน่วยงานย่อยไปจนถึงระดับกระทรวง 

โดยมีคุณไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นประธานเปิดงานและบรรยายในหัวข้อ "การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Transformation)" เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง 202 ชั้น 2 อาคารสยามบรทราชกุมารี สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/DGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1800914899978143

เอกสารแนบ

ป้ายกำกับ : TDGA สพร DGA NiDA