DGA (สพร.) ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานบริการรัฐบาลดิจิทัล


3 August 2561
1354

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าศึกษาดูงาน DGA

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA โดยคุณพลเทพ รัตนะดิเรก ผู้จัดการส่วนสื่อสารและส่งเสริมการตลาด เป็นตัวแทนสพร. ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานบริการรัฐบาลดิจิทัล อาทิ เครือข่ายภาครัฐ (GIN) การบริการคลาวด์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (G-Cloud) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับข้าราชการและพนักงานของรัฐ (MailGoThai) โดยมีคุณอิทธิรัมภ์ อิทธิสุขนันท์ จากส่วนส่งมอบบริการเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังกล่าว  ต่อจากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษในหัวข้อ Digital Innovation โดยคุณเมฆินทร์ วรศาสตร์ และคุณสมรัฐ เชตนุช จากส่วนต้นแบบนวัตกรรม ให้กับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานฯ เมื่อ วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1601 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ รางน้ำ

เอกสารแนบ

1

img_5b7597aa43a36d3ad814bcf7ce289de7

3 ครั้ง
2

img_537eb8b2791a8f025fa3853eea39d963

1 ครั้ง
3

img_f90d48873da21fe46743624647230c0e

1 ครั้ง
4

img_8ad1893c2be6c574e35e9397769c2e79

1 ครั้ง
5

img_ec785cf79c480cd4067ea58dfabed5d8

0 ครั้ง
6

img_2fcbd508d4388038524a383824617c5a

1 ครั้ง
7

img_83f510ac50765768635668e4af575da6

1 ครั้ง
8

img_9accb4ef33d6f069c5925183a4b00df9

1 ครั้ง
9

img_1b61586b447dbf67d93542fcce05cde6

1 ครั้ง
10

img_511659a8e9ec83270c6f8bf2036106f1

1 ครั้ง
11

img_7e29b8f4a024654a0d3aa8d3199d60d5

1 ครั้ง
12

img_83b8830159a244b251062978ea783399

1 ครั้ง
13

img_999954c0194bc0ad88354417a07f3a2a

1 ครั้ง
14

img_8a9072215670cd73694f7a2797bba132

0 ครั้ง
15

img_58d9c9a6c02d7ca2d2b31120c19054f9

1 ครั้ง
16

img_98cd2a6bedb27dae727f74dab2858d2b

1 ครั้ง
17

img_d757677d05848a30e997497913adaa34

2 ครั้ง
18

img_a54e4dd81108fadc2479fe8bdf9d25ff

2 ครั้ง
19

img_83633a9693df9e20adbdcac64420cd24

1 ครั้ง
20

img_068d30a6f8c4a3339d7fe5a65ab9eeca

2 ครั้ง