DGA (สพร.) ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานบริการรัฐบาลดิจิทัล


3 สิงหาคม 2561
1234

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าศึกษาดูงาน DGA

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA โดยคุณพลเทพ รัตนะดิเรก ผู้จัดการส่วนสื่อสารและส่งเสริมการตลาด เป็นตัวแทนสพร. ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานบริการรัฐบาลดิจิทัล อาทิ เครือข่ายภาครัฐ (GIN) การบริการคลาวด์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (G-Cloud) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับข้าราชการและพนักงานของรัฐ (MailGoThai) โดยมีคุณอิทธิรัมภ์ อิทธิสุขนันท์ จากส่วนส่งมอบบริการเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังกล่าว  ต่อจากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษในหัวข้อ Digital Innovation โดยคุณเมฆินทร์ วรศาสตร์ และคุณสมรัฐ เชตนุช จากส่วนต้นแบบนวัตกรรม ให้กับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานฯ เมื่อ วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1601 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ รางน้ำ 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/DGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1800719283331038

เอกสารแนบ