DGA (สพร.) จัดอบรมหลักสูตรการเรียนรู้กรอบการกำกับดูแลข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐ (Data Governance Framework Introduction) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการกำกับดูแลข้อมูล


2 August 2561
1302

อบรมหลักสูตรการเรียนรู้กรอบการกำกับดูแลข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐ

สพร.

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA จัดอบรมหลักสูตรการเรียนรู้กรอบการกำกับดูแลข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐ (Data Governance Framework Introduction) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการและกำกับดูแลข้อมูล

เพื่อให้การได้มาและการนำไปใช้ข้อมูลนั้นถูกต้อง มีความมั่นคงปลอดภัย และมีคุณภาพ พัฒนาบุคลากรสู่การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและกำกับดูแลข้อมูล รวมถึงผลักดัน ดำเนินการ และติดตามการบริหารจัดการข้อมูลให้มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้หน่วยงานสามารถกำหนดแนวทางในการจัดทำกรอบการกำกับดูแลข้อมูลภายในหน่วยงานได้

โดยการอบรมกำหนดจัดทั้งหมด 10 รุ่น โดยในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เป็นการเริ่มการอบรมในรุ่นที่ 1 ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย: ผู้บริหาร ผู้ที่ดูแลงานยุทธศาสตร์องค์กร ผู้ที่ดูแลแผนยุทธศาสตร์ กำหนดแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสารสนเทศขององค์กร ได้แก่ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Chief Information officer: CIO) ผู้อำนวยการสำนัก/ฝ่าย เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรมในกิจกรรมดังกล่าว

โดยทาง DGA มีคุณชัชวาล ชิดชัยมงคล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมพร้อมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ  ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 18 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ซอยรางน้ำ

เอกสารแนบ

1

img_1e8c99ffc0790dc191684fdf41dba047

7 ครั้ง
2

img_bf583e91e62434b8625471fdd03b5f01

1 ครั้ง
3

img_630799747f249e302ad7d221e9eb97db

3 ครั้ง
4

img_21ba88ff807e037836954444ea35310f

1 ครั้ง
5

img_ab9044acfbccdd8eb6692f41b48ff729

1 ครั้ง
6

img_be0e8b3cdf078f2fe0d121705d75984a

1 ครั้ง
7

img_02ff439d9b60910748d47d21419de583

0 ครั้ง
8

img_d29ab31024c31d52f4754e46128b8600

0 ครั้ง
9

img_052f28e22b3d7be9a7906021fbbfe459

0 ครั้ง
10

img_84fa2850b6f05b2de2f47597a217eaf4

1 ครั้ง
11

img_33fa90e5b4cd6d8883b01eadc01af769

0 ครั้ง
12

img_2158e8e927b5043b764219d991f87f94

0 ครั้ง
13

img_34c4a910f698ed8ad11dd724f285d6c3

0 ครั้ง
14

img_0f5ec4219e470b8e2261d5b561966c15

0 ครั้ง
15

img_8640991893459de9c793a6cf8f8cedcf

0 ครั้ง
16

img_99bf848f5fc871d7add38bf5c7bb696d

0 ครั้ง
17

img_978f4eae9b01d0163172ee9ec26dcc1a

0 ครั้ง
18

img_7589dcb4147d0b75176713e1f9c100dc

0 ครั้ง
19

img_cb20dec0e143def97e2793bce3e09363

0 ครั้ง
20

img_62b1037f9cb787ac0472d6a2dd760c32

0 ครั้ง
21

img_0d70f77312176f58e254d2a6fff1c56d

1 ครั้ง
22

img_3e29fe6e426e05cb90a075516d157328

0 ครั้ง
23

img_0a9c525db6f13ac8fa4f02f992ddee30

0 ครั้ง
24

img_76967df99bb0c875563510d3b6f4ffef

0 ครั้ง
25

img_549d1d563f764fa179aa3cee15636d3c

0 ครั้ง
26

img_0f7a5406296c513f3e4451cdfb06e7ac

0 ครั้ง
27

img_c4325d612059fee24ec2685a8cf6eea3

0 ครั้ง
28

img_90a11b7c43a53c57552fb683c9bcb6c6

0 ครั้ง
29

img_82ab73bc5b1bf087276c7a95519973c8

0 ครั้ง
30

img_60e3347deb8f5c30b8c457fe2020213b

0 ครั้ง
31

img_34fea99770c2e16f5065611276b0adf5

0 ครั้ง
32

img_54e812ee95e885da500f2a239068e94a

0 ครั้ง
33

img_6784dc10a57d829846868fe8d733bc13

0 ครั้ง
34

img_40a07ec00d6072926795f68f55514b5b

0 ครั้ง
35

img_b5e2aef1217acab5308e85b36a2478e3

0 ครั้ง
36

img_2b461cf022adecd409b1fa297eed073f

0 ครั้ง
37

img_c217001f8007dd86dad6c757733eb557

0 ครั้ง
38

img_a2e3870c0999c7c83f10702d0c8ee0f3

0 ครั้ง
39

img_5d86e71de82cf9d43bd041baad0d48c1

0 ครั้ง
40

img_14a282f72c9f79c1471ef05b4f22dca4

3 ครั้ง