คณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เข้าเยี่ยมชมและศีกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)


25 July 2561
970

สตง เยี่ยมชมดูงาน DGA

รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน นายมณเฑียร เจริญผล ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO: Chief Infomation Officer) นำคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เข้าเยี่ยมชมและศีกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) โดยมีคุณอุสรา วิสารทานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาด้านบริการ เป็นตัวแทนสำนักงานฯ กล่าวต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อต่างๆ  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 

เอกสารแนบ

1

img_545258e20295a9315317fb42d2ed029d

4 ครั้ง
2

img_089c96fdebf9ea07625058587b97a27b

1 ครั้ง
3

img_1fcb3ccd8da55f67c9700550e8ed5703

0 ครั้ง
4

img_393dfd5b6b30033a362ddee442750192

0 ครั้ง
5

img_d24ba5afca885f222007d7e0a3ddcead

0 ครั้ง
6

img_4534c58b16779ea0c4e48a9026020515

0 ครั้ง
7

img_82ea6f74a907426b8125a1447e4c94e6

0 ครั้ง
8

img_6645fdc659c76bdb5bedddb99445f619

0 ครั้ง
9

img_8012404a7d233dfaa8ba8025db5367e6

0 ครั้ง