DGA ร่วมกับ กยศ. เปิดให้บริการข้อมูลผู้กู้ยืมผ่านตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ


16 July 2561
3007

MOU DGA กยศ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA ร่วมกับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบตรวจสอบข้อมูลผู้กู้ยืมไปยังตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) โดยนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และนางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 16 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดเผยว่า ขณะนี้ กองทุนได้ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน  ข้อมูลของผู้กู้ยืมเงิน กยศ. เพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการหนี้ โดยได้พัฒนาระบบรองรับการให้บริการข้อมูลผู้กู้ยืมผ่านตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ของ สพร. เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้กู้ยืมเงินในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ กยศ. โดยปัจจุบัน กองทุนมีผู้กู้ยืมจำนวนกว่า 5.4 ล้านราย มีผู้ที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้กว่า 3.5 ล้านราย ผู้กู้ยืมสามารถใช้บัตรประชาชนของตนเองเพื่อเข้าระบบตรวจสอบบัญชีผู้กู้ กยศ./กรอ. ผ่านตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ ผู้กู้จะได้ทราบสถานภาพ  ยอดภาระหนี้คงค้าง และยอดที่ต้องชำระที่เป็นปัจจุบัน รวมถึงสามารถสั่งพิมพ์ QR code จากตู้บริการฯ   เพื่อนำไปสแกนชำระหนี้ทาง Mobile Banking Application ของธนาคารกรุงไทย (KTB netbank) ต่อไป  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานของรัฐบาลที่สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการดำเนินงานและให้บริการประชาชนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวถึงการส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่า ความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA กับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. คือความก้าวหน้าในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้ประชาชนติดต่อกับภาครัฐได้รวดเร็วขึ้น สำหรับ โครงการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบตรวจสอบข้อมูลผู้กู้ยืม ไปยังตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้กู้ยืมสามารถตรวจสอบยอดชำระหนี้ กยศ. ได้ใกล้บ้าน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถสั่งพิมพ์เพื่อนำ QR code บนสลิปไปสแกนเพื่อชำระเงินผ่าน KTB Netbank ได้อีกด้วย

ปัจจุบันตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ เปิดให้บริการแล้วในกรุงเทพฯ ปริมลฑล และหลายๆ จังหวัดรวมทั้งสิ้น 56 จุดบริการ ได้แก่ เชียงใหม่ ภูเก็ต นครสวรรค์ ขอนแก่น ชลบุรี อุบลราชธานี และสงขลา โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนมาใช้บริการเพื่อตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ ได้กว่า 18 บริการ อาทิ ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ สิทธิการรักษาพยาบาล ตรวจสอบเงินสะสม (กรณีชราภาพ) และบัญชีสินเชื่อในเครดิตบูโรแบบสรุป เป็นต้น

ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐจะนำบริการใหม่ๆ มาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง โดยในแผนระยะยาวจะมีการขยายจุดติดตั้งไปทั่วประเทศ เพื่อให้ภาครัฐกับประชาชนสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ง่ายขึ้นในแบบ Real time

เอกสารแนบ

1

img_34c47ab46da05cadbd1ec56ee1e20577

0 ครั้ง
2

img_1b3cc0fcc068f1e84f4aaa0654c4b191

0 ครั้ง
3

img_abdcef4c411716c1a93416279b7f9d46

0 ครั้ง
4

img_8bdaf71e4cfd22d5cdaaaa99d7100be8

0 ครั้ง
5

img_0ff90072ac4b7dc5fa278847c5be6ad5

0 ครั้ง
6

img_9ddf3cab523b1fa77f9d675516c23ca3

0 ครั้ง
7

img_a97669a3a2a460cee4f7223740dd4c44

0 ครั้ง
8

img_105b1a27dabc1d72dc5ff16d9d63d48d

0 ครั้ง
9

img_3c4be5903bf234a2caddbbf915009d43

0 ครั้ง
10

img_72c8e3e24332ebf3a483f523f1b194c4

1 ครั้ง
11

img_7e59451fa5708697876d2f5bd7519fca

0 ครั้ง
12

img_9a3578132ec1394b32c9ba173d894ae4

0 ครั้ง
13

img_843733b5a7e2e662288e61a3c224dd66

0 ครั้ง
14

img_2598f72199b11653e358571fdb6ed08d

0 ครั้ง
15

img_b4af8d18cae8a42a6e0d78ec9ec03b57

0 ครั้ง
16

img_991ecee7129616aad2277da0bdec0eb3

0 ครั้ง
17

img_1d29c246e7d80b0b08d198f4cdcbf9e0

0 ครั้ง
18

img_f76e6c66d57cd106ab92655e7dc376c4

0 ครั้ง
19

img_95e77bf0c0b7bc76816351b2979d1c19

0 ครั้ง
20

img_667eaf7b55fdf3e3a48024d76e03b890

0 ครั้ง
21

img_48aea4de7c5ab18f579f95edf2a8bc86

0 ครั้ง
22

img_fc87b8a02729f76cda19b78dc5521450

0 ครั้ง
23

img_b1c868308a5b20c0a90ce7313035ac93

0 ครั้ง
24

img_0a04ae948ddf3dbc57ff64dc465a32be

0 ครั้ง