TDGA เร่งสร้าง นักวิทยาการข้อมูลภาครัฐ (Data Scientist) รุ่นที่ 5


9 July 2561
885

เปิดอบรม Data Scientist รุ่น 5

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy) หรือ TDGA ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินงานของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “นักวิทยาการข้อมูลภาครัฐ (Data Scientist)” ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 5 ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรนี้จะเป็นกำลังสำคัญในการกลับไปขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของหน่วยงาน เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงานในวันถัดไปหรือการสั่งการได้ถูกต้อง แม่นยำ สามารถดำเนินการตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว

เอกสารแนบ

1

img_c3d6ed0f03ddc4d8908ada21c0fa1126

1 ครั้ง
2

img_7891bbc2ed9011bb4252dcf800da2e3a

1 ครั้ง
3

img_8a8436b8b1e65b5ab8367795a933de33

1 ครั้ง
4

img_39e881b4fb5f9356f3f79d6ae7beb32c

1 ครั้ง
5

img_2c674886289aa2f8e90887605d6b36ff

1 ครั้ง
6

img_dddd7aa2ead46896177fa72cd67620de

1 ครั้ง
7

img_bc11ae0ee07090de176fb73feb480e31

0 ครั้ง
8

img_10fac329a58c0458bfce14f3afd17b5f

1 ครั้ง
9

img_244038db67ad515fdf4bf96ae071b563

3 ครั้ง
10

img_84d73b7b0c6742c3ee7f664564cdb618

1 ครั้ง
11

img_4c5ea1ee64e4f736aa77d8af678d5145

1 ครั้ง
12

img_8eda423bc16b19d01364b348ff4ff9bb

2 ครั้ง
ป้ายกำกับ : รุ่นที่ 5 Data Scientist