TDGA เร่งสร้าง นักวิทยาการข้อมูลภาครัฐ (Data Scientist) รุ่นที่ 5


9 กรกฎาคม 2561
1234

เปิดอบรม Data Scientist รุ่น 5

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy) หรือ TDGA ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินงานของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “นักวิทยาการข้อมูลภาครัฐ (Data Scientist)” ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 5 ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรนี้จะเป็นกำลังสำคัญในการกลับไปขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของหน่วยงาน เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงานในวันถัดไปหรือการสั่งการได้ถูกต้อง แม่นยำ สามารถดำเนินการตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/DGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1760965900639710

ป้ายกำกับ : รุ่นที่ 5 Data Scientist