TDGA เร่งสร้าง นักวิทยาการข้อมูลภาครัฐ (Data Scientist) รุ่นที่ 4


3 July 2561
1142

data science 4

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy) หรือ TDGA ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินงานของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “นักวิทยาการข้อมูลภาครัฐ (Data Scientist)” สำเร็จเป็นรุ่นที่ 4 ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรนี้จะเป็นกำลังสำคัญในการกลับไปขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของหน่วยงาน เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงานในวันถัดไปหรือการสั่งการได้ถูกต้อง แม่นยำ สามารถดำเนินการตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว

เอกสารแนบ

1

img_f23ce17ce8920ae1c023491892e3d02d

2 ครั้ง
2

img_6cbc85e7ee9a5bdca965d88b2a741f28

0 ครั้ง
3

img_4de3d56b922d51701297645693a001d3

0 ครั้ง
4

img_c044aa171a38a67638d2ef61b8c3be32

0 ครั้ง
5

img_9317a3292bb86f7e2d964fb74644420d

0 ครั้ง
6

img_b7b9e6539fb51b8bf391788428c3037b

0 ครั้ง
7

img_a217809d881e23821a6ce424331d93c5

0 ครั้ง
8

img_eabb77e41034a3ca3fd2c916bfbb2cb5

0 ครั้ง
9

img_c619c37d900cae551a7dc029d34f7fcd

0 ครั้ง
10

img_7877e6d91461e94ecf9a8a3ba2457284

0 ครั้ง
11

img_68822dc9b27da15ad7b579bea773bb62

0 ครั้ง
12

img_f468d51f0b481f710b85dd68a99e5acd

0 ครั้ง
13

img_5a08de3511db5ccf272b8d8ecb682c4f

0 ครั้ง
14

img_4ef15a476003be0f8179e1e5390c60fa

0 ครั้ง
15

img_b124de5620d8072873158a82ecf13ac2

0 ครั้ง
16

img_dc2faebf8b3d6fb180d1ee7fec3609da

0 ครั้ง
17

img_8a55d23ad4e2800a9b9cb67e24bc7e6c

0 ครั้ง
18

img_4fd03147bd26a2f31fb31a4768ce3180

0 ครั้ง
19

img_aa08446f4a1cf5afca35632dfebff03b

0 ครั้ง
20

img_d6bad982dfa3cc099b16d1968adb2179

0 ครั้ง
21

img_3faf845dfdba7952d2384354cae827df

0 ครั้ง
22

img_8a38fa4493f755e7135841567fd9a663

0 ครั้ง
23

img_20d08f874610e396596debd9efdae1c3

0 ครั้ง
24

img_a23100dd7031df50356b4249e8544769

0 ครั้ง
25

img_fa6dd8c164507c661a86ea43d16d991b

0 ครั้ง
26

img_5fb5b1b6c98fcd9836f8a2e7790152c6

0 ครั้ง
27

img_d2b9358e455ded368ed222a7a439ad5a

0 ครั้ง
28

img_9c8ee6c8ea9eef8b1dbc50dd69e7ee89

0 ครั้ง
29

img_ab9f190c711ae04fcb1ef20c649be2d4

0 ครั้ง
30

img_f7e03dadec3047137e51c34ace4c2fbb

0 ครั้ง
31

img_2b6df95094309386ac4e2d89d873f952

0 ครั้ง
32

img_696be43ac51dd203b1f3c2b23dc65d99

0 ครั้ง
33

img_e3197a9880a7c06832310b1534f1524d

0 ครั้ง
34

img_0731f689c97e318fa0217eeb856c66dc

0 ครั้ง
35

img_b6c10f1133be2f40c022e01accbbe4e0

0 ครั้ง
36

img_4d98c120a8f14e4a7911eb0351afe340

0 ครั้ง
37

img_97411a376ce3a9b2c15d90098cb6e24e

0 ครั้ง
38

img_b5d2945988ebae0148a213bf8f8a0d52

0 ครั้ง
39

img_226db9b78542a545ad21713799b9bef6

0 ครั้ง
40

img_83122aadd3d735a6a89c169af563ca92

0 ครั้ง
41

img_f707de8a60e1ed81b92e9021beb6f6bb

0 ครั้ง
42

img_5468c18d73be23b9a434666e36acbed9

0 ครั้ง
43

img_8ff55ca943734196036aec51fed82bc2

0 ครั้ง
44

img_2bcd6fe996479fac46380ea490bf4052

0 ครั้ง
45

img_002d09bff65268bcfcf369914351af46

0 ครั้ง
46

img_7c9cb9dbf5b9ac4abd2393a67cff21a9

0 ครั้ง
47

img_12632569246e9caea470d38066020ab8

0 ครั้ง
48

img_909ea369c2fd9f4deedbb0d3998edc2a

0 ครั้ง
49

img_31acc7d45ac2b395af6cdc5ff4dd487d

0 ครั้ง
50

img_c9def03a4b2d421ee1f2531c3ecd514f

0 ครั้ง
51

img_65c5feb539dddb41aa742536ccaa9cfe

0 ครั้ง
52

img_b7964e5436ccc7d94e4d53bb12932957

0 ครั้ง
53

img_9077726e04fdb0a8c730199ca3a3993b

0 ครั้ง
54

img_0a13fbcd102e88991face7fe498fb80a

0 ครั้ง
55

img_938dd6031e829d642617ea4d0063eda7

0 ครั้ง
56

img_a9ca757bfedb052b105ea50a2d74ffaa

0 ครั้ง
57

img_3c0843319fe6005f39a08b81a487182a

0 ครั้ง
58

img_970531014ee28a7dcdec9a3fb6385699

0 ครั้ง
59

img_59075ee68be61d8e0c492d477ddd74fa

0 ครั้ง
60

img_84f92e150eccea9d3745b42939e84abf

0 ครั้ง
61

img_be402acd0f242da2d1ba7806aedceeea

0 ครั้ง
62

img_a347efba06d844c47cad1b3e5086620e

0 ครั้ง
63

img_8694193a7a7e4eb32782fe3cccbe9f1f

0 ครั้ง
64

img_507b39699cc224f122dbf4fa3c72c900

0 ครั้ง
65

img_64abe68dfaf0faed3675fda49bf83440

0 ครั้ง
66

img_60e2128f409e4216914574164bf269ab

0 ครั้ง
67

img_df5dab8074502ef1296b8081a245e548

0 ครั้ง
68

img_34eb6cb01f4af1f8a891d27ef6bffe7c

0 ครั้ง
69

img_808ef113ed5252072e7c4ec097f712fb

0 ครั้ง
70

img_7027c6baf6bb9f576ac5dd323748e169

0 ครั้ง
71

img_b8358de44d007cc23947becf1c1c298c

0 ครั้ง
72

img_55ad3ee58ef662b71deb1e4788bd7dfa

0 ครั้ง
73

img_f600cb20299cfc587a2725816dcc8c5c

0 ครั้ง
74

img_6f5a20920d06faa1f73ce42a6b536a9c

1 ครั้ง
75

img_01d4d4c7d793da49a0665f86628e30a5

0 ครั้ง
76

img_94058cc5eacda5d10830d536d7deb23a

0 ครั้ง
ป้ายกำกับ : TDGA รุ่นที่ 4 Data Scientist