TDGA เร่งสร้าง นักวิทยาการข้อมูลภาครัฐ (Data Scientist) รุ่นที่ 4


3 กรกฎาคม 2561
1234

data science 4

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy) หรือ TDGA ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินงานของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “นักวิทยาการข้อมูลภาครัฐ (Data Scientist)” สำเร็จเป็นรุ่นที่ 4 ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรนี้จะเป็นกำลังสำคัญในการกลับไปขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของหน่วยงาน เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงานในวันถัดไปหรือการสั่งการได้ถูกต้อง แม่นยำ สามารถดำเนินการตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/DGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1751697608233206

เอกสารแนบ

ป้ายกำกับ : TDGA รุ่นที่ 4 Data Scientist