พิธีจบการศึกษาโครงการอบรมหลักสูตร “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 5”


27 June 2561
743

eGCEO5

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA) จัดพิธีจบการศึกษาโครงการอบรมหลักสูตร “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 5” ประจำปีปีงบประมาณ 2561 ซึ่งปีนี้จัดการอบรมระหว่างวันที่ 9 มีนาคม ถึง วันที่ 22 มิถุนายน 2561 รวมจำนวนการอบรมทั้งหมด 13 ครั้ง ได้ผลสำเร็จดังความตั้งใจของโครงการ

โดยผู้จบหลักสูตรจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปไปใช้ในการกำหนดนโยบายองค์กรเพื่อยกระดับสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตลอดจนสามารถตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม และมีความจำเป็นเพื่อนำไปใช้ในการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการนำไปใช้ในการกำกับ ติดตามและตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และป้องกัน ตลอดจนแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบด้วย 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/DGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1742758145793819

เอกสารแนบ

1

img_dbfad2b4ce4d558f442bd9d9a4835433

0 ครั้ง
2

img_c76bd700cadf4b938b4e6694a37f1ba3

0 ครั้ง
3

img_780de977a518f3f6f71cc24f40e6adba

0 ครั้ง
4

img_d019ac0dff37520d629a6b9f7b37ef05

0 ครั้ง
5

img_cfeb2d4e8c1449bf94f9082325dacff8

0 ครั้ง
6

img_3c3d4c2cd348fc9c86ddf6566053a15a

0 ครั้ง
7

img_3d78745891a83ac1a12fba450bb51b98

0 ครั้ง
8

img_1e6de84a10839ed0a7cf960fc6e933de

0 ครั้ง
9

img_ebc963219d6e1f501d608c46b16dde97

0 ครั้ง
10

img_93b772a5ee8c0cba5df2476c20238305

0 ครั้ง
11

img_73626f5e7c6fff8eec12a8cdc3fd37ec

0 ครั้ง
12

img_da7bc36719ac78d8c7ec7514f8aaa290

0 ครั้ง
13

img_9588916e3217d5205324b674d263f36c

0 ครั้ง
14

img_fe499b3e3de1fd31fe8161cbd2642295

0 ครั้ง
15

img_273dd62bdc9170d4a1b0caba771a4e18

0 ครั้ง
16

img_440b148814b29549faddcfa3984e6d87

0 ครั้ง
17

img_65ed40b62914088cceaeefb8b56dc924

0 ครั้ง
18

img_4321f8e0bd5c6d0452363f5ff97c7d5d

0 ครั้ง
19

img_b3c7fb00c583412d99ff894a5b7ee725

0 ครั้ง
20

img_2e62574b2a44b9f854e963ff86637b23

0 ครั้ง
21

img_fac3bf7e363d1c6e6ca9bc48cfd3eb70

0 ครั้ง
22

img_e427c53300e0b68bde422e70a78c656e

0 ครั้ง
23

img_2d1dc3d4cc70e0a0e57744a00298bc06

0 ครั้ง