DGA ร่วมกับ ก.พ.ร. จัดสัมมนา “การเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนไปสู่ระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal Roadmap)


26 June 2561
1078

Doing business portal 2018

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) จัดงานสัมมนา “การเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนไปสู่ระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal Roadmap)” เพื่อนำเสนอผลการสำรวจสถานภาพปัจจุบันของใบอนุญาต/บริการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และผลการออกแบบสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร  รวมถึงการนำเสนอร่างแนวทาง และแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร ระยะ 2 ปี (Doing Business Portal Master Plan) และรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกฯ ต่อไป  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

เอกสารแนบ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

img_c356c3fbfce587e9f2732c02d5e1eec1

0 ครั้ง
45

img_f72c3fdd900f629b8b645065a2202548

0 ครั้ง
46

img_ecc943cd67630afd537dbeaf655f945b

1 ครั้ง
47

img_b04b96f7d3fb4d24cfa07c522925a955

1 ครั้ง
ป้ายกำกับ : Master Plan Doing Business Portal Roadmap