สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์โดยโครงการ นักบริหารการเปลี่ยนแปลง 4.0 เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ด้านการจัดการระบบและประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องมือ Big Data & Analytics และการนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร


21 June 2561
1434

NIDA Visited

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์โดยโครงการ นักบริหารการเปลี่ยนแปลง 4.0 เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ด้านการจัดการระบบและประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องมือ Big Data & Analytics และการนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร ณ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA  โดยมีนางเรขา ศรีสมบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลางเป็นตัวแทน DGA ในการต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานฯ 

ต่อจากนั้นเป็นการบรรยายในหัวข้อ การจัดการระบบและการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยนายเมฆินทร์ วรศาสตร์ วิศวกรอาวุโส ส่วนต้นแบบนวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรม และต่อด้วยการบรรยายในหัวข้อ การนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้งานในองค์กร (Data Governance) โดยนางสาวอัญชลี โพธิ์อ่อน ผู้จัดการส่วนพัฒนาองค์กร ฝ่ายบริหารกลาง  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม วิภาวดี ชั้น 18 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

เอกสารแนบ

1

img_4c3366827ed7edebd313cfe1d6cd4f87

2 ครั้ง
2

img_abf4ed4a68dd7cfb598644e8eb822672

2 ครั้ง
3

img_e9b8df8fc3b3cd2ffcc38931919e5a2f

2 ครั้ง
4

img_de9014c4131e0762a35c49995e4b87f5

1 ครั้ง
5

img_0675f373be5580183509d3d53e69142c

0 ครั้ง
6

img_a0d276b696d8f307abd0e6f4dd94d77c

0 ครั้ง
7

img_349931169d979bcfea4a4eb5e9b22e76

0 ครั้ง
8

img_3355ca636c9672a08acec3c8f1bbc8fd

0 ครั้ง
9

img_8c6a4ec2efdc2cbda683f7ea23e17218

0 ครั้ง
10

img_c7d7904a6ed830495d691dd651814d33

0 ครั้ง
11

img_1bccfe67f8281494b7b085f1731c933d

0 ครั้ง
12

img_1c1f852ffb1ec6d18c0707bdc046eac9

0 ครั้ง
13

img_adf7e49af6a31e97bc3caee59e0b67ef

0 ครั้ง
14

img_244897dc6d3cb7e754245a6f0582d01d

0 ครั้ง
15

img_fdc60aefecf54c6f344973cf4bdd68d0

0 ครั้ง
16

img_8a3c8d1088f211a7d6434ec2d1d46b8c

0 ครั้ง
17

img_626d9f3efa95435f832ff28c9f9f7a54

0 ครั้ง
18

img_1bd49226ba44161e711d85afddb1680e

0 ครั้ง
19

img_077e8ccd715f641c574e5bdfd5218ff9

2 ครั้ง
20

img_74849a0829b412fb3ccd2d039f5c746f

0 ครั้ง
ป้ายกำกับ : ดูงาน