TDGA ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต กรุงเฮลซิงกิ เปิดประสบการณ์ดิจิทัลภาครัฐ เชิญผู้แทนสาธารณรัฐเอสโตเนียแลกเปลี่ยนทักษะดิจิทัล พร้อมมุ่งสู่ระบบราชการ 4.0


14 June 2561
1192

TDGA Estonia

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA) จัดงานสัมมนา เปิดมุมมองการให้บริการงานภาครัฐต่อประชาชนด้วยทักษะดิจิิทัล “Digital Connected:  e-Estonia – Thailand” และการประชุมเพื่อหารือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากสาธารณรัฐเอสโตเนีย ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ปลัดกระทรวง อธิบดีกรมหรือเทียบเท่า และผู้ว่าราชการจังหวัด เข้าร่วมกว่า 300 คน

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเปิดสัมมนาฯ เปิดเผยว่า รัฐบาลกำลังเร่งดำเนินงานตามแผนการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ Digital Thailand ในด้านการพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล จึงเป็นที่มาของความร่วมมือในครั้งนี้ที่ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจาก Information and communications technology หรือ e-Estonia Showroom ของสาธารณรัฐเอสโตเนียนำกรณีศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการภาครัฐสำหรับประชาชนมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับหน่วยงานภาครัฐไทย ซึ่งตรงกับเจตนารมณ์ของประเทศไทยในการนำรัฐบาลดิจิทัลมาขับเคลื่อนภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคธุรกิจ ให้ดำเนินไปพร้อมกันทั่วประเทศ โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ของภาครัฐ เช่น ด้านกฎหมาย ด้านบุคลากร ด้านเทคโนโลยีและเครื่องมือ เป็นต้น พร้อมทั้งกำหนดทิศทาง (Road Map) การทำงานของหน่วยงานภาครัฐให้มีการบูรณาการและเชื่อมโยงกัน เพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สามารถตรวจสอบได้ โปร่งใส และมีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเป็นระบบตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564

ทั้งนี้ คาดว่าข้าราชการระดับสูงที่เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ จะสามารถนำองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ต่างๆ เหล่านี้ ไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะด้านดิจิทัลในแต่ละส่วนงานได้อย่างสร้างสรรค์ และสามารถทำงานสอดประสานเชื่อมโยงกันได้อย่างมีเอกภาพ ตามโมเดลการพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 ที่มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

ด้าน นายศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เปิดเผยว่า สาธารณรัฐเอสโตเนียได้รับการยอมรับจากองค์กรระดับนานาชาติ ว่าเป็นประเทศที่มีระดับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับสูง ได้รับการจัดลำดับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Development Index) โดยองค์การสหประชาชาติ (United Nations) ปี 2559 อยู่ในอันดับที่ 13 และได้คะแนนดัชนี Digital Economy and Society Index (DESI) สูงในด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลโดยรัฐบาลเพื่อให้บริการประชาชนอีกด้วย การมาเยือนของหน่วยงาน e-Estonia Showroom ในครั้งนี้ ได้นำองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ให้บริการแก่ประชาชนมาถ่ายทอด เช่น การให้บริการรัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ ของสาธารณรัฐเอสโตเนีย (e-Estonia) การเชื่อมโยงข้อมูล (X-road Information System) และ การพิสูจน์อัตลักษณ์ส่วนบุคคลผ่านบัตรสมาร์ตคาร์ด (e-ID) เป็นต้น

เอกสารแนบ

1

img_e941750317b9e2d68e708f9fcc57ac05

0 ครั้ง
2

img_d2310f7c09b8b1a20713faf4d04282a0

0 ครั้ง
3

img_24f998262f6261f43ae8cec52635eaf4

0 ครั้ง
4

img_caf9b9c874fdea4838ee49b4d04a9e71

0 ครั้ง
5

img_a2bc0d271c92d385553a23ab2c5471a4

0 ครั้ง
6

img_0aba9cf31b4668a727f1280566c6fc44

0 ครั้ง
7

img_eb4cff0da8020f485138936955aa4e00

0 ครั้ง
8

img_5299a4de643dabd9f37759b6da40e45f

0 ครั้ง
9

img_60163c2a8e4a270e542d654d841035f3

0 ครั้ง
10

img_eebe16c14e74243674dbd29295f8a551

0 ครั้ง
11

img_a4fb1c354191426728510c7a64f2e2be

0 ครั้ง
12

img_afec2add07538eabbbdf2e37d85b213c

0 ครั้ง
13

img_ae09455615be86c6e711ebebf6a4bae4

0 ครั้ง
14

img_65482481c99d7e9e301bc1684fdf2a0c

0 ครั้ง
15

img_4356079a9cc95542db18d73705508981

0 ครั้ง
16

img_e3ecf619cd48cc1a10a0d94ba4804bb1

0 ครั้ง
17

img_66460af0f0804a2c9f272295733b37d2

0 ครั้ง
18

img_152ce903973f79f78ddae9f57d14acea

0 ครั้ง
19

img_d6c2011ae6f1855921eb83e37e6f75f2

0 ครั้ง
20

img_3fed5b6eea69f4bb63fe1dbb9144e730

0 ครั้ง
21

img_a4aa8dfb9dafbf37449b223a6b3e18df

0 ครั้ง
22

img_bb0a98e811e076f341541cd284995d84

0 ครั้ง
23

img_eba7501cc50969df1df45092589f20f9

0 ครั้ง
24

img_d12c6a831c936cd86c4c4f430bde56ab

0 ครั้ง
25

img_8beafb7e7707d3d4895555dd2fbc02e5

0 ครั้ง
26

img_26d1ac100777f9ba7493102892d45663

0 ครั้ง
27

img_d006574824e52acaeebd11d9a76947bf

0 ครั้ง
28

img_9861cee25836e9a70a2116e0088d4647

0 ครั้ง
29

img_23a6b431fa5c8e250e322eab0d126625

0 ครั้ง
30

img_6355f1672831c070631334bd96153fd8

0 ครั้ง
31

img_06eae24ba6e7ba660ecf4baa92c2f05b

0 ครั้ง
32

img_7788ed76958684e6f309f43a2b46ec2f

0 ครั้ง
33

img_f3fcfc5345fc0c445c4192abec35aeb9

0 ครั้ง
34

img_5b5e1f2a06486901447779a4db671e39

0 ครั้ง
35

img_6d9e08320b11948513ea37c273717d93

0 ครั้ง
36

img_e0cbcea7cd9d9bcf10b308a375b2e76b

0 ครั้ง
37

img_c8f6d59976153d5c102668f429c02728

0 ครั้ง
38

img_161806cb011418895740b3b87967cfca

0 ครั้ง
39

img_2968a95fd8277eb02f21da7377d477f4

0 ครั้ง
40

img_8061cb7b6b2998e1c8eec04866067999

0 ครั้ง
41

img_3172c37c49a42a806cbd0ed30c1f0c14

0 ครั้ง
42

img_f5ed3c5554e8bc3eb568e03c1d16c9f4

0 ครั้ง
43

img_921eda725926f6212f2b0a890aa7dd1f

0 ครั้ง
44

img_391cafaf3ad5a470c9ae09f2edb5eb69

0 ครั้ง
45

img_7151771f20feb6173be918739bebc302

0 ครั้ง
46

img_16bb7472b4937efbd038d83bba049e15

0 ครั้ง
47

img_0cae9766ada878fa52f1551e7d147518

0 ครั้ง
48

img_d20cd6cfa3fbe6cc13d4e18359e00968

0 ครั้ง
49

img_3cac50319366b90a360d968cd34ab6b6

0 ครั้ง
50

img_d5da2f77b3214eefad76d255acc69d24

0 ครั้ง
51

img_996aefd73361d4fa69a79431ff77aae7

0 ครั้ง
52

img_205f4c504e60acfb8205d4a0b74a6978

0 ครั้ง
53

img_ec854bf8bd5fb24698cbe7eed64e2ff2

0 ครั้ง
54

img_9b6f886f375d876715e4e68bbe2d7b03

0 ครั้ง
55

img_30bd73c705e51c17e578daab66afcfcf

0 ครั้ง
56

img_083de12ca654b9e07b33adff28e69e26

0 ครั้ง
57

img_7b88e0d4ebe735e4f51436b67a1b06e2

0 ครั้ง
58

img_0d2029023453fbd53e2ddde92ae8bdf6

0 ครั้ง
59

img_1085207dda18d5d7b1dc7aa419fabe22

0 ครั้ง
60

img_38c8e287afcccc7e5b076b88ff3c97a9

0 ครั้ง
61

img_f58b5f960503a59159a5c6d21f1880bc

0 ครั้ง
62

img_4937a90a7fd50c73ad073e871ec20409

0 ครั้ง
63

img_4475ae45104cbfb6463346e7e7e47509

0 ครั้ง
64

img_4b7c73169329c84159a019dd888c648b

0 ครั้ง
65

img_feded2ade4364926d46de9a774b5afff

0 ครั้ง
66

img_c670fa822439aecb794c42451b05c864

0 ครั้ง
67

img_9c6c3b9923728df58b7ebbfcb428d456

0 ครั้ง
68

img_4bf96585a105b0a1caa19cd34fbafeec

0 ครั้ง
69

img_2a15ce7ad89447ea031fcca5ea3c16cd

0 ครั้ง
70

img_c41131792c3833bed8d9e1a589bb1237

0 ครั้ง
71

img_7b1c6d637d10137ffc93493e0d58e204

0 ครั้ง
72

img_6339703f035366b69150895c69da0ec7

0 ครั้ง
73

img_955a9fa06bd3a553d7c5b634892388d5

0 ครั้ง
74

img_cc8e28fba23acb75c19eedee47a2d6be

0 ครั้ง
75

img_54e7e894152385ab5f63bc33a62a6636

0 ครั้ง
76

img_b6212ae8708c00fbf023a9e7b83f55b4

0 ครั้ง
77

img_d83068c3d65cfddd1ff1ad4a53c7bf57

0 ครั้ง
78

img_354f2c5a3c061a0e3699dabffbd2d5f5

0 ครั้ง
79

img_96d0ffbcc155c4f5bb96e870aa955df5

0 ครั้ง
80

img_133ce54967e84bcf7fe8a269578f4ef3

0 ครั้ง
81

img_43cb1b3799525883fd08f80d32e6ea5a

0 ครั้ง
82

img_f8ba0a5e4de99a0bceb2b867c2efa0b2

0 ครั้ง
83

img_a6a78efddc31b60a41d48a095acc5919

0 ครั้ง
84

img_79fbd368e757a327bd401503d2eff47e

0 ครั้ง
85

img_c1bc1815fd118ceb54a4caed25417e26

0 ครั้ง
86

img_d81c98a2b91688b251f35a667bef3a9d

0 ครั้ง
87

img_879e9f540f6e7f55a57dd87838c573d9

0 ครั้ง
88

img_569a859401aa0010f21b8b12f5110768

0 ครั้ง
89

img_0d4627797762cf8654fbf60f22e4e63a

0 ครั้ง
90

img_9b8472567c078611e3ef56c4618f6e4c

0 ครั้ง
91

img_81b7bfd4df36fba38e46e807a566d46e

0 ครั้ง
92

img_719314fe93f9cdaf8e8197e0754fd1d3

0 ครั้ง
93

img_f6f0dcd2acb73f4a1f090236826a038e

0 ครั้ง
94

img_e7a605c53c27cf6563d890f293389293

0 ครั้ง
95

img_e23a6609be7e1da59398565944360862

0 ครั้ง
96

img_997bb9fa1f27a81e72820454ff28b3d1

0 ครั้ง
97

img_c90140d30e2f5236086207df46fb12ab

0 ครั้ง
98

img_af0e06aabe6804b33b7830e7177a384d

0 ครั้ง
99

img_09187220051ecf9505721a84c86c41e4

0 ครั้ง
100

img_521ba6536be20a7071e7a9bc7c3e914e

0 ครั้ง
101

img_19aff4722f40bd661d23aadb24dddf38

0 ครั้ง
102

img_dbf93a80219e0d30140575c797e4398a

0 ครั้ง
ป้ายกำกับ : TDGA digital เอสโตเนีย Estonia