TDGA จัดอบรมหลักสูตร “Digital Literacy: รู้เท่าทันและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเป็นภายใต้โครงการ Krungthai Digital Series


13 June 2561
1524

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA) ซึ่งมีภารกิจในการดำเนินการฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับบุคลากรหน่วยงานภาครัฐและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐปรับเปลี่ยนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

จึงได้มีการอบรมหลักสูตร “ Digital Literacy: รู้เท่าทันและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเป็น” ภายใต้โครงการ Krungthai Digital Series ขึ้น เพื่อให้บุคลากรของธนาคารกรุงไทย ได้เตรียมความพร้อม ในการปรับเปลี่ยนองค์กรเป็นองค์กรดิจิทัล ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงานและการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ การสร้างมาตรฐานของข้อมูล สร้างการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานภาครัฐบนพื้นฐานของความมั่นคงปลอดภัย และขับเคลื่อนหน่วยงานให้สามารถดำเนินการตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว และกลายเป็นสังคมดิจิทัลหรือสังคมไร้กระดาษอย่างแท้จริง

โดยมีคุณเอก โอฐน้อย ผู้จัดการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ เป็นวิทยากรบรรยายให้กับผู้เข้ารับการอบรม   เมื่อวันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องบุษราคัม ชั้น 32 โรงแรม วินเซอร์ สวีท กรุงเทพฯ

เอกสารแนบ

1

img_6a7260af73ec2990832deb16ac216506

9 ครั้ง
2

img_a3baa0f693f9f01d5875789417b427f3

1 ครั้ง
3

img_50f6e183e5685dca498a47863c178da9

1 ครั้ง
4

img_42d7c2d786dc366c0cc806a45bc41342

0 ครั้ง
5

img_7c446dc24cc27d2d27c5491b01511055

0 ครั้ง
6

img_4139ee2604e8d8e58aaae14773ba7320

0 ครั้ง
7

img_9788942663a3d49403d22e8a9b1b23ea

0 ครั้ง
8

img_390ba26c8b18bc95ab33d5aa4f908792

0 ครั้ง
9

img_a30d14e9f9b257dbebf7b9a7fda066f5

0 ครั้ง
10

img_8c2643f29a448492bbc3e8e05fc95d99

0 ครั้ง
11

img_9718f0f7d909ce7c24adeafdadad4143

0 ครั้ง
12

img_2d26218c8d5596f416fb3f95c9be021c

0 ครั้ง
13

img_a239b2b600130d9821c1c3fb737179e7

0 ครั้ง
14

img_b3b171491eaaa7d528086e11ed116e76

0 ครั้ง
15

img_f38312cb327222fa78960f64791f277e

0 ครั้ง
16

img_317518bcd1412412375d5b30a18d06dc

0 ครั้ง
17

img_6817c69fc7b5dc4f259543ee9dc08fbe

0 ครั้ง
18

img_91d5c498a5d8fe7004782ddca904d816

0 ครั้ง
19

img_54513fc0a1b1c47656a921cebe884c46

0 ครั้ง
20

img_abad7c14fcec36a1d02d187214326534

0 ครั้ง
21

img_9ca56b870d966fc0628ae111d6f95abd

0 ครั้ง
22

img_8facbb1ff1b17ef580a8c64c773d5394

0 ครั้ง
23

img_17da604bbb3ba440b263e0ee9f2f04e8

0 ครั้ง
24

img_0bf5412b5a11e7e55d8dad915ed5be4a

0 ครั้ง
25

img_ffc395148b483d290a353d60abc91747

0 ครั้ง
26

img_8919b3a1f11295b11e4fa940b2007c3d

0 ครั้ง
27

img_dec017a45cf8b536b93ab05782bda2bb

0 ครั้ง
28

img_505abd0a1e9533d054e29fd13f608b21

0 ครั้ง
29

img_b70df67b037765e398d2cd6acb53b1f1

0 ครั้ง
30

img_e5189afa26c97fa206194b70b54bdb99

0 ครั้ง
31

img_828359cdf9f5074538b26f0af446dbf4

0 ครั้ง
32

img_9ca728418fd71511b04dc5d671cbeda9

1 ครั้ง
33

img_ec79316ca9db8935bb4b3ab14c530a42

2 ครั้ง