DGA รุกมิติใหม่การติดต่อราชการ ร่วมลงนามเอกชนพัฒนาแอปพลิเคชัน ต่อยอดโครงการการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ


25 พฤษภาคม 2561
1234

MOU DGA-Longdo

นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA เปิดเผยว่า DGA ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ดำเนินโครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (No Copy) โดยมีการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทำการระบุพิกัดของสถานที่ให้บริการ หรือ “การปักหมุด” สำหรับอำนวยความสะดวกให้ประชาชนทราบตำแหน่งและเส้นทางการเดินทางไปยังจุดให้บริการของภาครัฐ นอกจากนี้แอปฯ จะแสดงรายละเอียดงานบริการ ขั้นตอนและเอกสารที่ประชาชนต้องจัดเตรียมเพื่อเข้ารับบริการ ณ จุดบริการนั้น ๆ

โดย DGA ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี ผู้ให้บริการด้านงานพัฒนาซอฟต์แวร์ในหลากหลายแพลตฟอร์ม และมีผลิตภัณฑ์ระบบให้บริการแผนที่และสารสนเทศภูมิศาสตร์ ร่วมมือพัฒนาขยายขีดความสามารถแอปพลิเคชัน Longdo Map ให้รองรับการปักหมุดจุดให้บริการประชาชนและสถานที่ราชการ เพื่อให้ภาครัฐและภาคเอกชนสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปพัฒนาต่อยอดสำหรับการใช้งานด้านต่างๆ ได้ และเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลพื้นฐานด้านสารสนเทศของประเทศไทย

“เป้าหมายของโครงการนี้คือ นอกจากหน่วยงานต่างๆ จะต้องปรับปรุงบริการให้ยกเลิกขอสำเนาเอกสารจากประชาชนแล้ว จะมีการนำข้อมูลพิกัดสถานที่ให้บริการของภาครัฐไปพัฒนาต่อยอดเป็นแอปพลิเคชัน CITIZENinfo ที่แสดงจุดให้บริการและแสดงเส้นทางการเดินทางของภาครัฐทั่วประเทศ พร้อมแสดงขั้นตอน และเอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อราชการ ตลอดจนสถานะการยกเลิกสำเนาเอกสาร โดยในระยะแรก จะเริ่มจากการยกเลิกสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านก่อน และจะขยายผลให้ยกเลิกสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาเอกสารอื่น ๆ ต่อไป

พร้อมเปิดโอกาส ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการปรับปรุงบริการของราชการได้ โดยบอกความพึงพอใจเมื่อท่านใช้บริการของภาครัฐ ผ่าน   แอปพลิเคชัน CITIZENinfo และสามารถให้คะแนนความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐได้ทันที คาดว่าจะมีการระบุตำแหน่งจุดให้บริการประชาชนประมาณ 60,000 จุดบริการทั่วประเทศบนแผนที่แอปพลิเคชัน Longdo Map ได้ในเร็ววันนี้ ซึ่งข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะนำมาต่อยอดไปสู่การเผยแพร่ข้อมูลเปิด (Open Data) ของประเทศต่อไป” 

**************************************

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ส่วนสื่อสารและส่งเสริมการตลาด

bdm_division@dga.or.th

02 612 6000 ต่อ 3406

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ 

เอกสารแนบ

ป้ายกำกับ : MOU ลดสำเนา