สถาบันพัฒนาบุลคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จัดอบรมหลักสูตร Digital Literacy: รู้เท่าทันและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเป็น ภายใต้โครงการ Krungthai Digital Series


23 พฤษภาคม 2561
1234

TDGA training Krungthai

สถาบันพัฒนาบุลคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จัดอบรมหลักสูตร Digital Literacy: รู้เท่าทันและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเป็นภายใต้โครงการ Krungthai Digital Series  โดยในงานได้รับเกียรติจากดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ ประธานคณะกรรมกำรบริหารหลักสูตรการพัฒนาทักษะ ด้านดิจิทัลภาครัฐ บรรยายในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมบุคลากรของธนาคารกรุงไทยในยุคดิจิทัล” และหัวข้อข้อ “Basic Digital Skill: รู้เท่าทันและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็น”   ต่อด้วยคุณเอก โอฐน้อย ผู้จัดการสถาบันพัฒนาบุลคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ “สำรวจความพร้อมของบุคลากรของธนาคารกรุงไทยในยุคดิจิทัล”  เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม วินเซอร์ สวีท กรุงเทพฯ 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/DGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1699402903462677

เอกสารแนบ

ป้ายกำกับ : TDGA