สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เร่งพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนต่อการให้บริการของรัฐ และยกเลิกการสำเนาเอกสารราชการ


3 พฤษภาคม 2561
1234

pinpoint nocopy

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ร่วมกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ดำเนินโครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) และการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (No Copy) โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพร้อมมอบนโยบายให้กับหัวหน้า ส่วนราชการทุกแห่ง ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

การดำเนินโครงการดังกล่าวนั้น มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ รวมทั้งมีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็น ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากหน่วยงานของรัฐในเชิงลึก โดยนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใส ซึ่งถือเป็นอีกก้าวที่สำคัญในการพลิกโฉมการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยดำเนินการด้วยแอปพลิเคชันซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สอดรับกับวิถีการดำเนินชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน และเป็นประตูสำคัญที่จะเปิดสู่การให้บริการในยุคราชการ 4.0

นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวว่า โครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ  และการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (No Copy) เป็นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบแอปพลิเคชัน CITIZENinfo เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการรับบริการจากภาครัฐ และสามารถสะท้อนความคิดเห็นต่อการให้บริการ ระบบดังกล่าวถือว่าเป็นสิ่งแรกของการมีที่อยู่ดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ 

โดยหน่วยงานภาครัฐจะต้องทำการระบุพิกัดของสถานที่ให้บริการ หรือ “การปักหมุด” บนระบบดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทราบตำแหน่งและเส้นทางการเดินทางไปยังจุดให้บริการของภาครัฐ นอกจากนี้ระบบจะแสดงรายละเอียดงานบริการ ขั้นตอนและเอกสารที่ประชาชนต้องจัดเตรียมเพื่อเข้ารับบริการ ณ จุดบริการนั้น ๆ โดยทำการเชื่อมโยงกับระบบศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน พร้อมทั้งแสดงสถานะสำเนาเอกสารที่ยังคงต้องเรียกจากประชาชนในแต่ละจุดบริการ ที่สำคัญประชาชนสามารถให้ความเห็นและคะแนนความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐของประชาชนที่มารับบริการได้ทันทีภายหลังได้รับบริการ โดยข้อมูลต่างๆที่ได้จากระบบนี้ช่วยให้ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐสามารถวางแผนปรับปรุงคุณภาพบริการ ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนางานของภาครัฐให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน

 

ด้าน นายศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA เปิดเผยว่า การปักหมุดเพื่อระบุพิกัดตำแหน่งจุดให้บริการของแต่ละหน่วยงานราชการ สามารถเข้าไปดาวน์โหลดคู่มือหรือคลิปวีดิโอได้ที่เว็บไซต์ CITIZENinfo.go.th และสามารถดาวนโหลดแอปพลิเคชันลงบนสมาร์ทโฟนได้ทั้งระบบ iOS และ Android คาดว่า จะมีการระบุตำแหน่งจุดให้บริการประชาชนประมาณ 40,000 จุดบริการทั่วประเทศแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้

การประชุมในวันนี้เป็นการชี้แจงเพื่อให้ส่วนราชการตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินโครงการ และเป็นการยกระดับการอำนวยความสะดวกและพัฒนางานบริการภาครัฐที่สอดรับกับนโยบายระบบราชการ 4.0 ด้วยวิธีการทำงานแบบ เปิดกว้าง และเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centric government) ด้วยขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & high performance government) พร้อมทั้งสร้างนวัตกรรม และประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการทำงาน การทราบขั้นตอนและวิธีดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การดำเนินการในระยะต่อไปจะกำหนดให้หน่วยงานราชการเริ่มปักหมุดเพื่อระบุพิกัดของสถานที่ให้บริการบนระบบ พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนได้รับทราบการดำเนินโครงการอย่างเป็นทางการต่อไป

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1679869828749318

เอกสารแนบ

ป้ายกำกับ : สำนักงาน ก.พ.ร.