สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เร่งพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนต่อการให้บริการของรัฐ และยกเลิกการสำเนาเอกสารราชการ


3 May 2561
2237

pinpoint nocopy

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ร่วมกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ดำเนินโครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) และการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (No Copy) โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพร้อมมอบนโยบายให้กับหัวหน้า ส่วนราชการทุกแห่ง ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

การดำเนินโครงการดังกล่าวนั้น มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ รวมทั้งมีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็น ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากหน่วยงานของรัฐในเชิงลึก โดยนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใส ซึ่งถือเป็นอีกก้าวที่สำคัญในการพลิกโฉมการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยดำเนินการด้วยแอปพลิเคชันซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สอดรับกับวิถีการดำเนินชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน และเป็นประตูสำคัญที่จะเปิดสู่การให้บริการในยุคราชการ 4.0

นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวว่า โครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ  และการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (No Copy) เป็นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบแอปพลิเคชัน CITIZENinfo เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการรับบริการจากภาครัฐ และสามารถสะท้อนความคิดเห็นต่อการให้บริการ ระบบดังกล่าวถือว่าเป็นสิ่งแรกของการมีที่อยู่ดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ 

โดยหน่วยงานภาครัฐจะต้องทำการระบุพิกัดของสถานที่ให้บริการ หรือ “การปักหมุด” บนระบบดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทราบตำแหน่งและเส้นทางการเดินทางไปยังจุดให้บริการของภาครัฐ นอกจากนี้ระบบจะแสดงรายละเอียดงานบริการ ขั้นตอนและเอกสารที่ประชาชนต้องจัดเตรียมเพื่อเข้ารับบริการ ณ จุดบริการนั้น ๆ โดยทำการเชื่อมโยงกับระบบศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน พร้อมทั้งแสดงสถานะสำเนาเอกสารที่ยังคงต้องเรียกจากประชาชนในแต่ละจุดบริการ ที่สำคัญประชาชนสามารถให้ความเห็นและคะแนนความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐของประชาชนที่มารับบริการได้ทันทีภายหลังได้รับบริการ โดยข้อมูลต่างๆที่ได้จากระบบนี้ช่วยให้ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐสามารถวางแผนปรับปรุงคุณภาพบริการ ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนางานของภาครัฐให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน

ด้าน นายศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA เปิดเผยว่า การปักหมุดเพื่อระบุพิกัดตำแหน่งจุดให้บริการของแต่ละหน่วยงานราชการ สามารถเข้าไปดาวน์โหลดคู่มือหรือคลิปวีดิโอได้ที่เว็บไซต์ CITIZENinfo.go.th และสามารถดาวนโหลดแอปพลิเคชันลงบนสมาร์ทโฟนได้ทั้งระบบ iOS และ Android คาดว่า จะมีการระบุตำแหน่งจุดให้บริการประชาชนประมาณ 40,000 จุดบริการทั่วประเทศแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้

การประชุมในวันนี้เป็นการชี้แจงเพื่อให้ส่วนราชการตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินโครงการ และเป็นการยกระดับการอำนวยความสะดวกและพัฒนางานบริการภาครัฐที่สอดรับกับนโยบายระบบราชการ 4.0 ด้วยวิธีการทำงานแบบ เปิดกว้าง และเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centric government) ด้วยขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & high performance government) พร้อมทั้งสร้างนวัตกรรม และประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการทำงาน การทราบขั้นตอนและวิธีดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การดำเนินการในระยะต่อไปจะกำหนดให้หน่วยงานราชการเริ่มปักหมุดเพื่อระบุพิกัดของสถานที่ให้บริการบนระบบ พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนได้รับทราบการดำเนินโครงการอย่างเป็นทางการต่อไป

เอกสารแนบ

1

img_ec839b4df06fddd610e00dfdd6b87192

3 ครั้ง
2

img_154f81963cc7eb5030f37d14f37d784a

0 ครั้ง
3

img_e95166c6b05ba9794bdb1437f3e9261f

0 ครั้ง
4

img_2dba539b7abc52f7cdc8b40c4528406d

0 ครั้ง
5

img_2fe9b8f2d0b8e5da42e9bfd03189dd65

0 ครั้ง
6

img_7efdc000e2795c38424ba4106f7429b8

0 ครั้ง
7

img_8b80fc7a900d5b545b7e0bb6b04127d7

0 ครั้ง
8

img_9eecdb231a962e924aac39cc6f9679ad

0 ครั้ง
9

img_028ec378e915c8d66e56b9471e217a10

0 ครั้ง
10

img_726e0fc095d5d8879f306fee0ac70f8d

0 ครั้ง
11

img_1353d1efb865035576bbc271f028d787

0 ครั้ง
12

img_1c6e833226aa7dd4f70686f6de30323f

0 ครั้ง
13

img_a52f6619cbfc6ff61de7b0c2aab983f5

0 ครั้ง
14

img_2747c07a7a212235e20b444229398880

0 ครั้ง
15

img_79398e1dd40d1cb015ae7897a70cda98

0 ครั้ง
16

img_b7b2107ed87e6a299e69ea1d08606a6d

0 ครั้ง
17

img_6cec58b93e429dab120c319dcd34c386

0 ครั้ง
18

img_d962fca87e2c70a9c7d04720b93733d4

0 ครั้ง
19

img_26a3f72382871608a2b4564a5b26b397

0 ครั้ง
20

img_49f9416233900b14fac92c3bfbbc76c7

0 ครั้ง
21

img_1bdf2fdf2f479d6618d846f01c8df628

0 ครั้ง
22

img_d0a8ca8301add7647819ac812b59cd91

0 ครั้ง
23

img_dcede001d24513925f1758dab5b3565f

0 ครั้ง
24

img_7a830b06a4ed079c881e975765747df4

0 ครั้ง
25

img_d99dbe12414ef9b899796d28e1daf0da

0 ครั้ง
26

img_27f180969558ab87b1d5e18cbfb7d892

0 ครั้ง
27

img_2491e4edda8ce8c3b6ed9a703fab30fc

0 ครั้ง
28

img_e39e12cf8327b88daef0a6077df71bc2

0 ครั้ง
29

img_41247c283ab7df7a22ca1330d76905e0

0 ครั้ง
30

img_c0e03f17885bf16c1b7672cfdc545d67

0 ครั้ง
31

img_ec57510a023c0c371a48fc29960c335d

0 ครั้ง
32

img_face15055a2227e742e026ac2dd79979

0 ครั้ง
33

img_3fffaac2464de146440d7b5ddcb6e28a

0 ครั้ง
34

img_605b17f3cb1f7674c873df7ed7d2a505

0 ครั้ง
35

img_4da9489e405000880bf25be111d2b2b4

0 ครั้ง
36

img_9896b2a78ddbcad7c1353fe9dcf1499b

0 ครั้ง
37

img_510da770a9ec2b42e1fddcea1acad9df

0 ครั้ง
38

img_5039ab302231aadeabe6e7939320d040

0 ครั้ง
39

img_65b529a90271304bb9151867035f91f5

0 ครั้ง
40

img_3cd5f9ed359318ed33dd11a64590166a

0 ครั้ง
41

img_f3f14b8fac41a47c239264da60b81845

0 ครั้ง
42

img_e31db07841cdd1602bb861c16890e7f6

0 ครั้ง
43

img_e413166e40de5457ad9fe25807bf881e

0 ครั้ง
44

img_5f7ee0b5514235865c0e546b780a256e

0 ครั้ง
45

img_d1400c51da5ce8389718ce863dbe991d

0 ครั้ง
46

img_e01c2d22ba3519c6e31c9c4113c58c27

0 ครั้ง
47

img_47cde32273c0b142ac822cb87964f32d

0 ครั้ง
ป้ายกำกับ : สำนักงาน ก.พ.ร.