การขอข้อมูลสำหรับพิจารณากำหนดคุณสมบัติ และแนวทางการดำเนินงาน (Request for Information: RFI) โครงการออกแบบและพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal)


1 May 2561
4501

เรียน ผู้ที่สนใจ 

เนื่องด้วยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักภายใต้การดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการคลัง และสำนักงาน ก.พ.ร. ในการดำเนินการวางแผนและพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) โดย สรอ. ได้ทำการศึกษาสถานภาพและจัดทำแผนแม่บทสำหรับระบบดังกล่าวแล้ว และมีความประสงค์ที่จะขอข้อมูลสำหรับพิจารณากำหนดคุณสมบัติ และแนวทางการดำเนินงาน (Request for Information) เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) ดังนั้น สรอ. จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเสนอข้อมูล (RFI Response) โดยมีรายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่าง

ทั้งนี้ การขอข้อมูลสำหรับพิจารณากำหนดคุณสมบัติ และแนวทางการดำเนินงานฯ ในครั้งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อบริษัท และข้อเสนอรายละเอียดการดำเนินการซึ่งครอบคลุมถึงรายละเอียดของบริษัท และผลิตภัณฑ์ แผนและแนวทางการดำเนินงาน งบประมาณที่ต้องใช้ รูปแบบและระดับการให้บริการ เป็นต้น สรอ. จะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินการโครงการ แต่จะยังไม่นำมาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการทำสัญญา ซึ่งต้องดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อไป

อนึ่ง เอกสารหลักฐานทั้งหมดที่ยื่นให้ สรอ. พิจารณาถือเป็นสิทธิ์ของ สรอ. ผู้สนใจยื่นข้อเสนอ หรือผู้สนใจยื่นเสนอข้อมูลจะขอเรียกคืน หรือขอเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดไม่ได้

เอกสารแนบ

1

RFI Doing Business Portal_27042516

688 ครั้ง
ป้ายกำกับ : Doing Business PortalมRequest for Information