พิธีเปิดอบรมหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 8 (e-Government Executive Program: e-Gep 8)


19 April 2561
972

eGep8

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) ได้จัดการอบรมหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 8 (e-Government Executive Program: e-Gep 8) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ได้เกิดวิสัยทัศน์ และภาวะความเป็นผู้นำ และมีความพร้อมในการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม มาช่วยในการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งในวันนี้เป็นพิธีเปิดการอบรมครั้งแรกโดยรองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ นางไอรดา เหลืองวิไล กล่าวรายงานถึงที่มาและชี้แจงรายละเอียดที่สำคัญของหลักสูตรฯ ให้กับผู้เข้ารับการอบรม   ต่อจากนั้นเป็นการบรรยายเชิงอภิปรายในหัวข้อ “ทิศทางประเทศไทยภายใต้นโยบาย Thailand 4.0” โดยผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์  และในช่วงบ่าย ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ นายศักดิ์ เสกขุนทด บรรยายในหัวข้อ “นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและนโยบายรัฐบาลดิจิทัล” ให้กับผู้เข้ารับการอบรม ในวันที่ 19 เมษายน 2561 ณ ห้อง The Wedding Lounge ชั้น 10 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

เอกสารแนบ

1

img_c2659445a5cecc1e3b0f850d5be2c62b

1 ครั้ง
2

img_6d2535fe8002594ed56df8a97c145ef6

0 ครั้ง
3

img_d2f8e7ed42a033d3ae7686b3db1ddd3a

0 ครั้ง
4

img_848429cc87f59bd17f33fe4c5e2044c2

0 ครั้ง
5

img_91af5c1922d7acd740fc479df74d4522

0 ครั้ง
6

img_88d558701306b1d1f96829728eae6c2a

0 ครั้ง
7

img_d97527513aabe7527082b1561f11ba90

0 ครั้ง
8

img_4bd681e678f898ed1ca03bf83bf7193d

0 ครั้ง
9

img_d0eda34995a3bd74f4407f3b6dd30358

0 ครั้ง
10

img_5a85d5cc7cf5a7847cbb426f3eec8a05

0 ครั้ง
11

img_d21f4727f21e85650f57d958bcc78e60

0 ครั้ง
12

img_6c055d236dba7504a2bfe23698709404

0 ครั้ง
13

img_cb310f7a6b342690ee7fc7ccb6983ab9

0 ครั้ง
14

img_006cbfaf77de34f24015f8c1c9cdfadb

0 ครั้ง
15

img_68878e3d446949ae7d35f2bfc469f528

0 ครั้ง
16

img_3e14c8bed860c018764a96f3d25e6ffd

0 ครั้ง
17

img_958fe068a3d2098077f506d87dbc4464

0 ครั้ง
18

img_e49c5fcc5330accc5d9332ea81ae8857

0 ครั้ง
19

img_c55ba9cfec0f58c88ee509efd8de6570

0 ครั้ง