สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และกรมประชาสัมพันธ์จัดพิธีมอบรางวัลประกวดโครงการ Call for Clips ภาษีไปไหน?


18 April 2561
1048

GSDcallForClip

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และ กรมประชาสัมพันธ์จัดพิธีมอบรางวัลประกวดโครงการ Call for Clips ภาษีไปไหน?? โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร สังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติด้านการประขาสัมพันธ์ในคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) เป็นประธานในพิธี และนางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ร่วมมอบรางวัล ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 16 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐผ่านระบบ “ภาษีไปไหน” โดยจากการจัดกิจกรรม มีผู้สนใจและร่วมส่งผลงานเป็นจำนวนมาก รวมทั้งสิ้น 21 ผลงาน ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีต่อภาคประชาสังคมที่จะมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต และจากผลงานต่าง ๆ ที่คณะกรรมการร่วมพิจารณาตัดสินผลการประกวด สรุปได้ดังนี้ 

  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บริษัท โมชั่นเรนเจอร์ ได้รับรางวัลมูลค่า 50,000 บาท 
  • รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นายภาคิณ. ผู้จำกัด ได้รับรางวัลมูลค่า 30,000 บาท 
  • รางวัลในลำดับที่ 3 มี 2 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาทได้แก่ 
    • สวท.ตราด ผลงานชุด “ภาษีไปไหน ด้านคมนาคมขนส่ง” 
    • ทีมเต่างอยโปรดัคชั่นส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลงานชุด “ภาษีไม่หนีไปไหน” 

ทั้งนี้. รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ และนางไอรดา เหลืองวิไล เป็นผู้มอบรางวัลในลำดับที่ 3 ทั้ง 2 รางวัล

ท้ายสุดนี้ นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวว่า โครงการประกวด Call For Clips “ภาษีไปไหน?” จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน นับว่าเป็นการส่งเสริมความโปร่งใสให้แก่ประชาชน และลดการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย ในฐานะที่ สรอ. หรือ EGA เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการพัฒนาระบบนี้ขึ้นมา โดยได้รับความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงาน ได้แก่ กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ สำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และกรมประชาสัมพันธ์ โดยหวังว่าผลสำเร็จจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะกระตุ้นให้ภาคประชาสังคมเข้าใจและรู้จักระบบ “ภาษีไปไหน” มากขึ้นและจะได้ใช้ประโยชน์จากระบบอย่างคุ้มค่าต่อไป

เอกสารแนบ

1

img_d07096e5cf36cc0c69a04e04e70110df

0 ครั้ง
2

img_822e52b674bd599e618d1f636c2c6631

0 ครั้ง
3

img_7bff3aea5e6879294f2215f02c03b1e1

0 ครั้ง
4

img_70db2046fa0bc237fe873bba2ee14292

0 ครั้ง
5

img_04413ed7bf1c840ecb71136406a38535

0 ครั้ง
6

img_470838eea69e7e95598fee5dec54245a

0 ครั้ง
7

img_39395470d995c997d75f3c18622881e9

0 ครั้ง
8

img_cc7b5e9f04eeffc9ebd29a3e2f9224b8

0 ครั้ง
9

img_9c2c4b1f05dc2f7bd59a144fc94f67ff

0 ครั้ง
10

img_b3b2a063fbeb4df21ab834ed857bbf49

0 ครั้ง
11

img_b11fc7203202c5db28412bb582a73d7e

0 ครั้ง
12

img_03fa19d5ef0710bec1f267c64b4f10a9

0 ครั้ง
13

img_39d5cfd36235eebfb4b49174b0ecaece

0 ครั้ง
14

img_23ef6720975958a4631aa2c694ea4f72

0 ครั้ง
15

img_ed0b196cc1b111dca1c07d4db240cb39

0 ครั้ง
16

img_6d31fec88421a044869a93a16a39acf3

0 ครั้ง
ป้ายกำกับ : ภาษีไปไหน?