6 หน่วยงานนำร่องเชื่อมข้อมูลตรวจสอบหลักประกันการชำระหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มศักยภาพการลงทุนในประเทศ


5 April 2561
1061

MOU Doing Business

6 หน่วยงานรัฐประเดิมช่องทางการตรวจสอบข้อมูลหลักประกันการชำระหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์เปิดช่องตรวจสอบข้อมูลร่วมกันทั้งระบบ ป้องกันการวางหลักประกันซ้ำซ้อน มั่นใจระบบนำร่องเสร็จจะเพิ่มหน่วยงานและเชื่อมโยงข้อมูลทั้งระบบให้รัฐและเอกชนได้

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA (อีจีเอ) เปิดเผยว่า จากการที่เริ่มอนุมัติให้มีการนำสังหาริมทรัพย์มาจดทะเบียนเป็นหลักประกันการชำระหนี้ต่อหน่วยงานต่างๆ ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ได้ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำมาเป็นหลักประกันซ้ำซ้อนสร้างความเสียหายต่อภาครัฐในระยะยาวได้ ทาง EGA และหน่วยงานนำร่อง ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมเจ้าท่า กรมการปกครอง และกรมการขนส่งทางบก จึงมีแนวคิดการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ดังกล่าว

ในระยะแรก 5 หน่วยงานที่เป็นต้นทางของข้อมูล จะร่วมมือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันการชำระหนี้ของหน่วยงานต่างๆ ให้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานตามรูปแบบและแนวทางที่ EGA ได้วางเอาไว้ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน พร้อมร่วมกันกำหนดรายละเอียดรูปแบบข้อมูลที่เชื่อมโยงข้อมูลของผู้ที่มีส่วนได้เสียและประชาชนสามารถตรวจสอบได้

“ทาง EGA ได้กำหนดรูปแบบ แนวทางการพัฒนาระบบสนับสนุนการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียนสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันการชำระหนี้ โดยคำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พร้อมให้คำปรึกษาด้านเทคนิคในการเชื่อมโยงข้อมูล และปรับปรุงระบบสารสนเทศ รวมถึงให้บริการ และสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงาน (Government Information Network : GIN) บริการระบบคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud) ไปพร้อมๆ กัน” ดร.ศักดิ์ กล่าว

ทั้งนี้ หลังจากมีการพัฒนาระบบเสร็จสิ้นแล้วจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และช่วยอำนวยความสะดวกให้กับภาครัฐ และเอกชนผ่านโครงการนำร่องระบบดิจิทัลดังกล่าว คาดว่าในอนาคตหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องใช้หลักประกันประเภทสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะสนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้น

เอกสารแนบ

1

img_982df3c14c1e8180520f1a46930ded5b

0 ครั้ง
2

img_474b2b2979e477e583e07fd9ecd00fb7

0 ครั้ง
3

img_1852ddaaf23ff68ab2027f833ca3f4be

0 ครั้ง
4

img_6c34b0e06c79996f649802563cdaa490

0 ครั้ง
5

img_634279cf7b63f4d09cd00409fc64a4b6

0 ครั้ง
6

img_6f39993b94b42eb3fc5ff191bb6d2d71

0 ครั้ง
7

img_eab0bf8e47e5a65eb6f0f954e0217c5d

0 ครั้ง
8

img_9a19139c999237c2786eba90f6a90d18

0 ครั้ง
9

img_aa04e1f180fbc8f847a549dfc33eeb0a

0 ครั้ง
10

img_d68fcbaeb4366ff75747d21eaf082232

0 ครั้ง
11

img_6302d995002328dcbe9c6444b987ff95

0 ครั้ง
12

img_09130ef05224e1897cc2b09868a66595

0 ครั้ง
13

img_cd243570ef2978f1e14d8fdb389f1a58

0 ครั้ง
14

img_8962c4fc0f8da9b0f786c4ee05a83d87

0 ครั้ง