TDGA เร่งสร้าง นักวิทยาการข้อมูลภาครัฐ (Data Scientist) รุ่นที่ 3


2 April 2561
1534

TDGA DataScientist3

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy) หรือ TDGA ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินงานของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “นักวิทยาการข้อมูลภาครัฐ (Data Scientist)” สำเร็จเป็นรุ่นที่ 3 ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรนี้จะเป็นกำลังสำคัญในการกลับไปขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของหน่วยงาน เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงานในวันถัดไปหรือการสั่งการได้ถูกต้อง แม่นยำ สามารถดำเนินการตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว และกลายเป็นสังคมดิจิทัลหรือสังคมไร้กระดาษอย่างแท้จริง 

เอกสารแนบ

1

img_f2b63dbe58b1cb278550d9fcca916408

2 ครั้ง
2

img_51495e36566fd3464da6c5c004ef245c

0 ครั้ง
3

img_72c0ada5ae6e3c27942a9baa19ec3874

0 ครั้ง
4

img_dae62ca5b98bc917febd0ee7b74f5b74

0 ครั้ง
5

img_b0dd1b0676b07280091bad1adec0809f

0 ครั้ง
6

img_a6db582b3d9fb5ec1e4bfcbce8963c1f

0 ครั้ง
7

img_11016e541a6e5d1140a111d7a9706b0a

0 ครั้ง
8

img_1b92edc455f9735448eda5e8877db41c

0 ครั้ง
9

img_e9d1c454b39367f52a7dfa6211922017

0 ครั้ง
10

img_463f498f19d05ae4355e2524c868259b

0 ครั้ง
11

img_1a4a7b88a189da75a6e5e10303aedcfc

0 ครั้ง
12

img_b799339ad0f457d119bc2a1f1107eb29

0 ครั้ง
13

img_04f0dc1ae2fcdffc453866f621a2e058

0 ครั้ง
14

img_a5c7a7028823c4ebde60bc58417ab6fa

0 ครั้ง
15

img_013289f4bd4c586692473f789921ec21

0 ครั้ง
16

img_d45d38a5b676aba5a7f983db876c73be

0 ครั้ง
17

img_cd0814e577cbfabaa4ac0d96a82a7951

0 ครั้ง
18

img_664658ffd4f50631fd6855d2d3850724

0 ครั้ง
19

img_03b1a32ceb867189ec1f6850b1ea6baa

0 ครั้ง
20

img_d9364617c2e6620097dfdf3e3113ecad

0 ครั้ง
21

img_7e1e7eb3580dba4a53a87634cfded0c6

0 ครั้ง
22

img_e9468448ed0f05ac1af5e28a76a25de4

0 ครั้ง
23

img_8f3017bc48527e44252efa033d899692

0 ครั้ง
24

img_da55b485d72b3052ddd1070d0b27fbad

0 ครั้ง
25

img_01b5171be76d92446421578980221a76

0 ครั้ง
26

img_4396720b45cd0dab77bc14d885ccfb20

0 ครั้ง
27

img_89da867456b7ed4a364c6cddba55ed7f

0 ครั้ง
28

img_a2428aa24c703b6f29a827d95de098da

0 ครั้ง
29

img_e8dd126379331ee8560389ccab46dd4e

0 ครั้ง
30

img_09c12d387342441763a93f10c0165c17

0 ครั้ง
31

img_d8c72ba43f042a4f45ce1b88f5e5f5bc

0 ครั้ง
32

img_8a9c0e0f732388e9b38e5ba76542de0c

0 ครั้ง
33

img_e77329b826f693f5f80106d916c36283

0 ครั้ง
34

img_18f2f23bcd5afc9535dd410bcf022520

0 ครั้ง
35

img_43235400adb293788fa231d388576213

0 ครั้ง
36

img_64e11396915aed281c9dab4c8a727d2f

0 ครั้ง
37

img_abd9bea054280fa8e1a48bd1bd2178d4

1 ครั้ง