ประชุมแสดงความคิดเห็นและรับทราบร่างกรอบการกำกับดูแลข้อมูลกับตัวแทนผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการจำนวน 20 กระทรวง


27 March 2561
2226

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นและรับทราบร่างกรอบการกำกับดูแลข้อมูลกับตัวแทนผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการจำนวน 20 กระทรวง ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 18 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

จากประเด็นปัญหา อุปสรรคเกี่ยวกับความซ้ำซ้อนของข้อมูล คุณภาพของข้อมูล และการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม จากปัญหาดังกล่าว สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จึงได้ทำการศึกษาและนำเสนอหลักการเกี่ยวกับ การกำกับดูแลข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลดิจิทัล (Data Governance) รวมทั้งกลไกเพื่อขับเคลื่อนให้เกิด การกำกับดูแลข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลดิจิทัลของแต่ละหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม

โดยการจัดงานในวันนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าภาครัฐมุ่งจะสร้างแนวทางในการทำงาน โดยการใช้ข้อมูลในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ให้กับทุกภาคส่วน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิดและร่างกรอบการกำกับดูแลข้อมูลและเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงร่างกรอบการกำกับดูแลข้อมูลต่อไป

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: ส่วนมาตรฐานและสถาปัตยกรรมองค์กร
โทร. 02 612 6000 ต่อ 2501, 7304, 7306, 7308
อีเมล: ins_division@ega.or.th/cmd_division@ega.or.th

เอกสารแนบ

1

img_ca44c961b0043396696ffeb6197f0e14

1 ครั้ง
2

img_ea5aed88a2cec340e5c80e59d06906a6

0 ครั้ง
3

img_04b1e064f0b4341b614f6cfc4ef63f10

0 ครั้ง
4

img_ba2ad3628be8b302d7f40c8994ad9029

0 ครั้ง
5

img_7d00aa1528ba98640fff6863cb61c8ee

0 ครั้ง
6

img_74d5b74fc8e3d5bda692555c51a59750

0 ครั้ง
7

img_c48fc13c19531c38d4a35702bb5d8fc7

0 ครั้ง
8

img_6cd9510835f6dcfbb94b2e2d7f83614f

0 ครั้ง
9

img_6d81293d608df3306138aa52ed0613e5

0 ครั้ง
10

img_ccfe565c1a7843c27bc2e632909fd379

0 ครั้ง
11

img_69be0ada78802f9b2b2a742da23efa93

0 ครั้ง
12

img_b7177fa1c271c674800321d72410c652

0 ครั้ง
13

img_114f071ddbd19115023508d5cde3de71

0 ครั้ง
14

img_acd8de70a2cddbfa2d4bbbc00138ef9b

0 ครั้ง
15

img_fe3c3991190715e6fa123c0d015d17ab

0 ครั้ง
16

img_1e4c9bc6f884421bb3288d7cbe252ec2

0 ครั้ง