EGA นำเสนอบริการดิทิจิทัลภาครัฐในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย


23 มีนาคม 2561
1234

DPU Exhibition with EGA

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA นำเสนอบริการดิทิจิทัลภาครัฐ อาทิ ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk), แอปพลิเคชัน (GNews) สื่อออนไลน์ภาครัฐ เชื่อถือได้, แอปพลิเคชัน (ภาษีไปไหน) ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ ในงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย และประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "การปรับตัวภาครัฐ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและประเทศไทย 4.0" 

ซึ่งมีการเปิดให้นักวิชาการ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั่วประเทศ และคณะอาจารย์ ทดลองทำธุรกรรมหรือตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ของภาครัฐผ่านจุดบริการ เพื่อเผยแพร่บริการดิจิทัลภาครัฐแก่สาธารณชน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1638142232922078

เอกสารแนบ

1

img_4b71f9b81a040cf2717c9632ffb8d358

12345 ครั้ง
2

img_1875852dff3ca530fad4a90cde57fb82

12345 ครั้ง
3

img_016d2d5e399df79b7580244f43d65c91

12345 ครั้ง
4

img_4070c9d13ad71bead5c70a717ce3a242

12345 ครั้ง
5

img_67875edcc9b40a719a21d2372e8445b5

12345 ครั้ง
6

img_fefbcf48636869df919e8f330e6ed3ec

12345 ครั้ง
7

img_2e7f4d838f152cac32a8f2118f1c7178

12345 ครั้ง
8

img_fe02d6eb4da9b727dd8b956069837cb4

12345 ครั้ง
9

img_20aad349c3f9482f585e1d98161b9a4d

12345 ครั้ง
10

img_73b7a1691c0b0bbfe1f14b853da85808

12345 ครั้ง
11

img_ac1d0eca071de2f1b770e36abe9c43cf

12345 ครั้ง