รัฐเดินหน้าปั้นผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ ดันหลักสูตร “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง


9 March 2561
1214

e-GCEO5

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy) หรือ TDGA เร่งเดินตาม Road Map แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 โดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ภายใต้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับขีดความรู้ ความสามารถด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐทุกระดับอย่างเป็นระบบ ตามมาตรฐานสากล ให้สามารถสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดหลากหลายรูปแบบ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งรัฐและเอกชน รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ

ล่าสุดได้จัดอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 5 (e-Government for Chief Executive Officer Program: e-GCEO) ให้กับหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บริหารประเภทบริหารระดับสูง ได้แก่ ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการ อธิบดี ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือเทียบเท่า เพื่อยกระดับ Digital Skill Set เตรียมความพร้อมกำลังคนเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลเต็มตัว

ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การผลักดันข้าราชการและบุคลากรภาครัฐให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาด มีความพร้อมทั้งความรู้ และความสามารถที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง แนวทางที่รัฐบาลได้ดำเนินการคือ เน้นสร้างระดับ CIO (Chief Information Officer) หรือ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ผู้บริหารภาครัฐแต่ละหน่วยงานสามารถกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์องค์กรเพื่อการปรับเปลี่ยนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลต่อไป

ดังนั้นผู้บริหารภาครัฐจะต้องเข้าใจเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์บริการใหม่ๆ ที่มีความทันสมัยและตรงต่อความต้องการของประชาชน รวมถึงวางแผนแนวทางการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพสามารถทำงานสอดคล้องกับวัฒนธรรมการทำงานยุคใหม่ให้ได้อย่างรวดเร็ว

รัฐบาลจะเข้ามาเพิ่มอัตราเร่งสร้างให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเข้ารับการอบรมจาก TDGA ในทุกระดับการพัฒนาทักษะความรู้ เพื่อเพิ่มจำนวนกำลังคนที่มีความพร้อมก้าวข้ามผ่านยุคแอนะล็อก เปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลได้อย่างเต็มตัว

ด้าน ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เปิดเผยว่า TDGA ได้จัดอบรม “หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง” มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 รวมแล้วมีผู้บริหารภาครัฐผ่านการอบรมฯ กว่า 100 คน ซึ่ง TDGA ได้ออกแบบหลักสูตรฯ ให้มีความเหมาะสม และมีความหลากหลายครอบคลุมเนื้อหาเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกๆ ด้านของการพัฒนาทักษะดิจิทัลภาครัฐ ทั้งการจัดอบรมและการสอนแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-learning เพื่อให้สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา

เอกสารแนบ

1

img_48509d6c7e9ef0c92e74bfacaf41341e

0 ครั้ง
2

img_0b5eda2ee14ceee80aa9ef6dbd7bb1d9

0 ครั้ง
3

img_d3cd4fd056e1bbfb2efc418c0da8662e

0 ครั้ง
4

img_e44569b8bed015bf97dab6bb91310df9

0 ครั้ง
5

img_f5b70ac8f1862e484a1a62555adc0b91

0 ครั้ง
6

img_cd5c5b84dda4ed427d58997c49894e98

0 ครั้ง
7

img_d2b17d1b23d2937fb4f023aff0779fe2

0 ครั้ง
8

img_64d4273adc68be929eee08e9bb290faf

0 ครั้ง
9

img_93d7f251751053a241cc9e258fe47ce3

0 ครั้ง
10

img_eb2135ca3e01ad6eda71df454ca1cb7c

0 ครั้ง
11

img_491a90f447575bc6067e8fec401806bb

0 ครั้ง
12

img_5d44b993864a5ccbe75550913b89bee6

0 ครั้ง
13

img_ef24224a7009af6662982a41c744a6ea

0 ครั้ง
14

img_f8519fde9ca0ab63bb2834eabfcd03c4

0 ครั้ง
15

img_0c726f584e500e0332b8aa64b02453cb

0 ครั้ง
16

img_cb76edff279a844de38caaf371ac1a78

0 ครั้ง
17

img_69b736c4cada58e611ff74f8a644919c

0 ครั้ง
18

img_4455e4592ac941c3fbe7a168b36e281c

0 ครั้ง
19

img_1bfb442f81bbbb4335d74e7bd8c2696e

0 ครั้ง
20

img_e5cb47af9a9887a985963193a2be2fa5

0 ครั้ง
21

img_9988bcf7dc45203cb58963ae783c98f7

0 ครั้ง
22

img_b7dc288b1edd9d5a46d2b72c0f117ec2

0 ครั้ง
23

img_d25c15ad58392f21bc6fee8b483b5ec8

0 ครั้ง
24

img_e9d07adfc00920edad316b0796c57151

0 ครั้ง
25

img_73a545629a0ec84914007da3bb45b683

0 ครั้ง
26

img_ff2c35f6877863e7a79da7a414c9249f

0 ครั้ง
27

img_8d0e922dd71cb5e933ed22dc0ed8ae91

0 ครั้ง
28

img_6d8d2061f5500dd6359297c0e2cd9aaa

0 ครั้ง
29

img_91f101b8dae4aa95b919c86e8ac20086

0 ครั้ง
30

img_97cb51a6f82c478b5c682ffc57fedef1

0 ครั้ง
31

img_04b97aed34056b32221c394779f8c0cb

0 ครั้ง
32

img_8fccf56948ae281dc00cb4cee5b11759

0 ครั้ง
33

img_2904d6ea6fba8ac7182046261d1ed87e

0 ครั้ง
34

img_c4b852659c94a5934435d11e8d177d67

0 ครั้ง
35

img_80f8dda2ff66ac2b80a89906b1bc5948

0 ครั้ง
36

img_fd6e8fd304d4d562cea2b031da3fcd15

0 ครั้ง
37

img_d3424ed540d1801909f4011909a6b97d

0 ครั้ง
38

img_02c64a5fdcb31791c46630abe1a05ad2

0 ครั้ง
39

img_588bc15d11b795b83cc8323c5c807949

0 ครั้ง
40

img_788704162e27a1eb742706474bb94387

0 ครั้ง
41

img_201539eb195dae920348e359e286816d

0 ครั้ง
42

img_d9389dbf4bbe3f48165ea85a0f7938ed

0 ครั้ง
43

img_3ff8c905fe0f6f6e04f85b72c4ea3044

0 ครั้ง
44

img_6c0f3e2c086ac227988479bffeb2094e

0 ครั้ง
45

img_cef3cac48c7b2b19dbd476bc2d731fe9

0 ครั้ง