EGA ขนบริการอัจฉริยะเสริมทัพสงขลา เร่งเครื่องสร้างเศรษฐกิจดิจิทัล


2 March 2561
1071

RoadShow Songkhla2018

EGA ขนบริการอัจฉริยะเสิร์ฟจังหวัดสงขลาเตรียมความพร้อมรับเศรษฐกิจดิจิทัล ดึง TDGA เสริม Digital Skill บุคลากรภาครัฐระดับภูมิภาคและท้องถิ่น เร่งระดมสมองเต็มพิกัด ในงานสัมมนา GovChannel Roadshow 2018: Digital Local Government ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ” พร้อมขยายจุดติดตั้ง “ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ” (Government Smart Kiosk) ให้ประชาชน “เช็คง่ายๆ ได้ทุกสิทธิ์ รู้ทุกสวัสดิการรัฐ” พร้อมเปิด 3 บริการใหม่ ณ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาหาดใหญ่ 1 จังหวัดสงขลา 

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การขับเคลื่อน Digital Local Government สู่ Digital Thailand” ว่า การสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาด้วยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลไปสู่การสร้างเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนที่มีรายได้สูงขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สอดรับกับแนวทางพลังประชารัฐ คือการมีส่วนร่วมกันทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ชุมชน จังหวัด สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยต่างๆ ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่มุ่งเน้นให้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาประเทศระยะยาว โดยมีแนวทางสำคัญในยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อสร้างให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

รัฐบาลจึงมีความพร้อมในการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0 ภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ดังเห็นได้จากความสำเร็จและความต่อเนื่องของโครงการสำคัญๆ ที่ผ่านมาของรัฐบาล ที่สามารถตอบโจทย์ได้ว่า “ประชาชนได้อะไร จากรัฐบาลดิจิทัล” การผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนให้บรรลุตามเป้าหมายนั้น เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกสำคัญในการสร้างสรรค์ระบบเศรษฐกิจ และสังคมสู่ยุคดิจิทัลได้ทัดเทียมนานาประเทศ ช่วยส่งเสริมให้รากฐานของประเทศไทยมีความเข้มแข็งขึ้นในหลากหลายมิติ รัฐบาลจึงเร่งเครื่องยกระดับขีดความสามารถด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ดังเช่นการที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA (อีจีเอ) ผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กรมวิชาการเกษตร และสำนักงานประกันสังคม มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 สามารถเดินหน้าเชื่อมราษฎร์ เสริมรัฐ ร่วมกันสร้างมิติใหม่ด้วยการสร้างสรรค์บริการที่เบ็ดเสร็จและครบวงจรได้เป็นอย่างดี

ด้าน ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด  ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เปิดเผยว่า สำหรับการจัดงานสัมมนาที่จังหวัดสงขลาในครั้งนี้ นอกจากนำบริการอัจฉริยะภาครัฐในโครงการ “GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน” มาเผยแพร่ให้กับประชาชนแล้ว ยังเป็นโอกาสดีในการสร้างพันธมิตรและส่งเสริมการทำงานแบบประชารัฐด้วยการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ การปรับเปลี่ยนภาครัฐไปสู่รัฐบาลดิจิทัล

“ประชาชนเริ่มเคยชินกับชีวิตที่สะดวกสบายด้วยเทคโนโลยีกันแล้ว เริ่มเห็นถึงความคุ้มในการลงทุนค่าเทคโนโลยี หลายคนยอมจ่ายค่าสมาร์ตโฟน ค่าอินเทอร์เน็ต หัดเรียนรู้การลงโปรแกรม การลงแอปพลิเคชัน ซึ่งไม่ใช่แค่คนรุ่นใหม่หรือคนเก่งไอทีเท่านั้น แทบจะทุกเพศทุกวัยต่างยินยอมพร้อมใจเปลี่ยนผ่านตัวเองไปสู่ดิจิทัลด้วยกันทั้งสิ้น ดังนั้นบริการที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมา ก็ช่วยตอบโจทย์ชีวิตยุคดิจิทัลได้หลายด้าน เช่น ปัจจุบันมีข่าวปลอม ข่าวลวงเยอะ แอปพลิเคชัน GNews สื่อออนไลน์ภาครัฐช่วยคุณได้ นอกจากจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารภาครัฐแล้ว ยังฉับไว แม่นยำอีกด้วย และหากอยากรู้เรื่องข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ภาษีไปไหน? (Thailand Government Spending) เป็นระบบสืบค้นที่ตอบโจทย์ได้ทั้งรูปแบบเว็บไซต์ govspending.data.go.th และแอปพลิเคชันภาษีไปไหน ที่จะช่วยให้ทราบว่าภาครัฐนำภาษีไปใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศอย่างไรบ้าง เป็นต้น”

นอกจากนี้ EGA ยังได้นำ “ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ” (Government Smart Kiosk) มาติดตั้งที่บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาหาดใหญ่ 1 ให้ชาวสงขลาสามารถเช็คได้ทุกสิทธิ์สวัสดิการและบริการภาครัฐ ครอบคลุม 18 บริการ ได้เพียงนำบัตรประชาชนมาใช้บริการได้ง่ายๆ ล่าสุดเพิ่มอีก 3 บริการใหม่ สามารถตรวจสอบประวัติสุขภาพ     ดูสิทธิ์การรักษา และดูนัดการตรวจรักษา โรงพยาบาลในกลุ่มสุขภาพเขต 5 ได้แล้ว

ด้าน นายดลเดช พัฒนรัฐ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของภาคใต้ที่มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีระบบคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงกัน เป็นศูนย์กลางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ทางจังหวัดได้เร่งยกระดับคุณภาพด้านการศึกษา การสาธารณสุข การจราจร ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน พร้อมทั้งเร่งเดินหน้านำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาสนับสนุนให้ชาวสงขลามีชีวิตที่สมาร์ตขึ้น อาทิ การติดตั้งโครงการเน็ตประชารัฐที่ระดับความเร็ว 30 Mbps/10 Mbps (Download/Upload) จำนวน 436 หมู่บ้านจาก 1,022 หมู่บ้าน การเตรียมความพร้อมสร้างการรับรู้ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างเท่าเทียม เช่น การยื่นภาษีทางอินเทอร์เน็ต การตรวจสอบสิทธิ์สวัสดิการของตนเอง การค้นหาข้อมูล การบริการศึกษาทางไกล การดูแลสุขภาพด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน การสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถสืบค้นข้อมูลหาความรู้ทางการเกษตรเพื่อยกระดับเกษตรกรสู่ Smart Famer การสนับสนุน e-commerce ท้องถิ่น การเชื่อมตลาดชุมชนเป็นตลาด Online เพิ่มโอกาสขยายช่องทางต่อยอดตลาดประชารัฐ และการท่องเที่ยวในชุมชน เป็นต้น 

ส่วนงานราชการท้องถิ่นและการให้บริการประชาชนก็มี GIN เครือข่ายสารสนเทศกลางของภาครัฐ ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการเชื่อมโยงรับ-ส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงาน นอกจากนี้ยังมี e-service ต่างๆ เช่น กล้อง CCTV แอปเตือนภัยน้ำท่วม เป็นต้น นอกจากนี้ได้มีการเชื่อมโยงโครงข่ายภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว เช่น ระบบการเสียภาษี ระบบประกันสุขภาพ ระบบบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย ซึ่งมีการเชื่อมโยงบัตร Smartcard เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แรงงานจังหวัดใช้ในการช่วยสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชน การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สามารถดึงข้อมูลไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชาวจังหวัดสงขลา นับเป็นการบูรณาการข้อมูลภาครัฐที่มีแต่ประโยชน์ให้แก่ประชาชนแทบทั้งสิ้น ซึ่งจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค คาดว่าจะช่วยผลักดันให้จังหวัดสงขลาสามารถสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

เอกสารแนบ

1

img_aec27b30db94215356b7374bc0bf9b9e

0 ครั้ง
2

img_9ea31f58020d6eea6f471b42062c454f

0 ครั้ง
3

img_c0cc5e203f94375ac6bc6d1dc4fd4daf

0 ครั้ง
4

img_e6aede37cb58aab3526d300f1a2d6ced

0 ครั้ง
5

img_be5a414dd69cde97f55fb164966ceced

0 ครั้ง
6

img_70cf8e1141c8f84438a6a4535e5ae216

0 ครั้ง
7

img_41c80cb8f6c82294cdd8e97a37283a54

0 ครั้ง
8

img_532b81fef42dd0f9443bc9c9de894318

0 ครั้ง
9

img_fcfe488ff78efd2e7f68ccc5e66ca231

0 ครั้ง
10

img_2194be7f0bd1803784daf9c8888f27f1

0 ครั้ง
11

img_a883237be4363f420d28d11957afc751

0 ครั้ง
12

img_ad0bab01cac2c3a444b840c7e4ad147e

0 ครั้ง
13

img_bd8330dcbcdd9e6c4ff7ec4863999e3f

0 ครั้ง
14

img_d6a36c08cef71256b11604fb770a91f6

0 ครั้ง
15

img_ea2b2e4b427054715651d8c4b57dbf62

0 ครั้ง
16

img_60ce460935532890bb209d3e3307bb67

0 ครั้ง
17

img_a2bd0161ac82974034c0516a2f89f334

0 ครั้ง
18

img_9c1e676fe8d7ee9321aea4d0c12c6c6c

0 ครั้ง
19

img_9d2443f68a9e22ccdcde7ac52db75d7e

0 ครั้ง
20

img_d5cdf3bfdf73b06c2cf5f18cd6e554ed

0 ครั้ง
21

img_47f434f1bbfc62ca1d74fdfe93ad5996

0 ครั้ง
22

img_266f5f240f2ba3d2e0907e1b81373bbb

0 ครั้ง
23

img_ed00887b13639679ccf8b2a2a771dbd2

0 ครั้ง
24

img_79c580254ea4a6b80c653ba75d748938

0 ครั้ง
25

img_3724b6ab9145711a8817137283c19345

0 ครั้ง
26

img_c8817385ac0892a5fbfffd7c0063ce5c

0 ครั้ง
27

img_e35fc064e94b36ae6a0e7211370cdd8a

0 ครั้ง
28

img_ae1f854dd98ea9e3ef6ad90e03574d4f

0 ครั้ง
29

img_61d65257bce6229b34b06dcff76bdb2f

0 ครั้ง
30

img_136797c7973cc3b6c0f8d17ad61224e5

0 ครั้ง
31

img_2918519c421dd743a7d7e9ee3d7ec295

0 ครั้ง
32

img_c3f3998ad2615bb62d6691e2c9c4694d

0 ครั้ง
33

img_cc4364b31eab95cce09fd779a6968cfd

0 ครั้ง
34

img_83cbbe4733195e83ba8a8eaa97fb24f6

0 ครั้ง
35

img_cefb6f6223c81a54c3bff96a92b4b455

0 ครั้ง
36

img_6ec2472f83cd53451675f8531cf062ed

0 ครั้ง
37

img_5999c7cabfe5a53fb36421721799d6e2

0 ครั้ง
38

img_f6a09c2734d908cf3be6d71baa4a028a

0 ครั้ง
39

img_c5d9ef77c73a7e06f77ea0865083613d

0 ครั้ง
40

img_9f4045f1f899768a0fdd6f38d596a11d

0 ครั้ง
41

img_0709b53a1c849f2b5718fa3bf7eefc12

0 ครั้ง
42

img_70840334a621fae16f1e868b020d7896

0 ครั้ง
43

img_ed61f5e6a8f4b2bbad796d505507cd3a

0 ครั้ง
44

img_59e6cc5895690da11b877989cc0a8e2a

0 ครั้ง
45

img_84e10ebaf52a45921866d19b3762c773

0 ครั้ง
46

img_5bf50e0fefd92ea18ab91649f163234b

0 ครั้ง
47

img_d9eed55899a5041e623aeebdd3ad2e59

0 ครั้ง
48

img_06525da86e0f58e20b633d46a0895b42

0 ครั้ง
49

img_8e084d8ba19e443b78be4505406e5317

0 ครั้ง
50

img_8e0f1b53272bdda669d85f8771a73ae4

0 ครั้ง
51

img_2afaea1875d31f129dd85deac4eee568

0 ครั้ง
52

img_1dab778812ea270debda8e54f3e940b0

0 ครั้ง
53

img_560ee7da8243c22363ef39a28fc217c6

0 ครั้ง
54

img_b181bbf8fab60a4b5c5159e6b9562102

0 ครั้ง
55

img_e22d9d377625de28e93fd5147d721a6a

0 ครั้ง
56

img_023cabf90b950a45403d72986d5ee347

0 ครั้ง
57

img_29c2290504c0d4fbed5331b9211dd40e

0 ครั้ง
58

img_9d2a092996c69b3491aa987f0559e032

0 ครั้ง
59

img_51ba936fcc9a854ce02a1e6a6ff49202

0 ครั้ง
60

img_3d796fe91472d69b919ef584939da0c6

0 ครั้ง
61

img_5c457b5298cc25fa032c9e58ba941c41

0 ครั้ง
62

img_a8d83a08c3b45d294bd42e7ed1e3b35e

0 ครั้ง
63

img_939c206365da430b62c0962e6288a992

0 ครั้ง
64

img_2e50b6d4fa3d04a5fd960e7b2d715d39

0 ครั้ง
65

img_2010ed3a45a6cf54af313fef5ad08342

0 ครั้ง
66

img_15d8e961bc9e56cf8b839e4fcc234c09

0 ครั้ง
67

img_e1cac9d874b4c3666a0146c154ffc636

0 ครั้ง
68

img_2223d9f769d69af03423b780733d7286

0 ครั้ง
69

img_d014b022d5dc923ce2d53e7828aab707

0 ครั้ง
70

img_879e58851c1659791478fd4dcd034e8e

0 ครั้ง
71

img_f6fd38fade4c8822e0b518e57fafcb52

0 ครั้ง
72

img_4a1689ac5d5a814e6edb0b390a44ea48

0 ครั้ง
73

img_ca230d3c0dbe8bddf661c3598f69ab9a

0 ครั้ง
74

img_d64e89c2d4c003742901303c550ef851

0 ครั้ง
75

img_8ad944f068599f7d8275f22d536c1e70

0 ครั้ง
76

img_49421383dacd6e94b4c0472c2f4ea59a

0 ครั้ง
77

img_497cee3850aeb7d6159ef551fd7b4728

0 ครั้ง
78

img_6e0888ce8f0c0521c5ce4f79afca4775

0 ครั้ง
79

img_881480915b5e2a6fe59215b277d1cb61

0 ครั้ง
80

img_be94458a28d1ac71ae7bdefe8fe4164c

0 ครั้ง
81

img_9201596eed1c3eedfae267a617c1e946

0 ครั้ง
82

img_a7eccb97a77eec1068882d9abdb68265

0 ครั้ง
83

img_a7143b683c72b040e74cdb902af4ec2f

0 ครั้ง
84

img_1a97eaf27d8ba7ad6b4431eacffb5cc7

0 ครั้ง
85

img_a3646cb76b8296b969349e62a6264f0e

0 ครั้ง
86

img_0f686cc06b208b6894b7e739c9b73eaa

0 ครั้ง
87

img_d0676e1f25d16df32fa8991abf7fefb9

0 ครั้ง
88

img_aa3e387b5553b646f8fb77d4c5b7003a

0 ครั้ง
89

img_d2fdf38df1a0b38b91d99e51727d64ef

0 ครั้ง
90

img_a58ca11f0c4051103cab1a3598289759

0 ครั้ง
91

img_87153b8aca4b350fc7d2b28d61cd8695

0 ครั้ง
92

img_44c57c4059694fae66844735a75c104c

0 ครั้ง
93

img_8d2c959a0e988cbf675b69de370cb4ca

0 ครั้ง
94

img_d01aea56e84cba25e24faaaf6d136dbd

0 ครั้ง
95

img_0a754c4757107f47be7262c61a5e4e90

0 ครั้ง
96

img_698841acb1291171fdf9b52331e2ec4d

0 ครั้ง
97

img_482583ba6ae3c80b75f70d342cb46b6a

0 ครั้ง
98

img_3cb6d1c5a8b3889372c3f8d5a6c93708

0 ครั้ง
99

img_401a17f813b8fe58dc3a050edcb72573

0 ครั้ง
100

img_5686225dde961b3ef7c26fa35424abe8

0 ครั้ง
101

img_44f8b7648373a3fc7748b688b803ca38

0 ครั้ง
102

img_503e2e99422210640d83741ac29daa99

0 ครั้ง
103

img_fa3ef30e24d66710ccf88b3ccf795f37

0 ครั้ง
104

img_c2cc51d55662353c5f546dab00ff1c01

0 ครั้ง
105

img_f21a3fc44e212b4069515c299f734d4b

0 ครั้ง
106

img_eaccf8a9701a8e22c2de782ce6903870

0 ครั้ง
107

img_cc43034e27cc1978011fc652118dad9b

0 ครั้ง
108

img_b60e3442b47c604eef5b0cf785ff2691

0 ครั้ง
109

img_8626e1b3dd5a1a585be127d97298dbcb

0 ครั้ง
110

img_56011e68af82a262e610b3ea6608d142

0 ครั้ง
111

img_cdb6ff04ecddcc77f16088b758fe8304

0 ครั้ง
112

img_3c4274d33a762088ac5311425d246229

0 ครั้ง
113

img_0bdad0e11439029814052070c01ce111

0 ครั้ง
114

img_5c38f8afc1918efd15425154d1908004

0 ครั้ง