EGA ส่งโปรแกรม DTP เสริมแกร่งทักษะดิจิทัลข้าราชการ ยุค 4.0


2 March 2561
1223

TDGA Transformation

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดงาน การเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล “กุญแจสำคัญในการยกระดับทักษะดิจิทัลข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ” จัดโดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) หรือ EGA เพื่อสนับสนุนให้ส่วนราชการมีกรอบการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนภาครัฐมีทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสม สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญในการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล

ตามที่ได้รับมอบหมายจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) โดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นแกนหลักในการบริหารจัดการฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ให้ผู้ที่ผ่านการอบรมเป็นผู้นำด้านดิจิทัล ของหน่วยงานภาครัฐที่สามารถนำนวัตกรรม (Innovation Base) มาปรับปรุงการให้บริการหรือพัฒนา การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนอย่างเป็นระบบ รวมถึงการสร้างคุณค่าจากข้อมูล เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูล (Open Government) ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

“ยุทธศาสตร์หลักของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คือ การพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) มุ่งเน้นความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ของประเทศ ซึ่งในการยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลนั้น ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการดำเนินการ 4 ประการ ได้แก่ การบูรณาการภาครัฐ (Government Integration) การดำเนินงานแบบอัจฉริยะ (Smart Operation) การให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centric Service) และการสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลง (Transformation) พร้อมก้าวสู่การพัฒนาบริการดิจิทัล (Government Digital Service) ที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ตั้งแต่การเชื่อมโยงข้อมูล บริการ ไปจนถึงการดำเนินงาน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการของรัฐ ทั้งในระดับหน่วยงานย่อยไปจนถึงระดับกระทรวง ตามแบบแนวคิดของประเทศที่ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านบริการภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล อย่างเช่น สหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย” ดร.พิเชฐ กล่าว

ทั้งนี้ TDGA ได้ดำเนินการจัดเตรียมหลักสูตรเพื่อการพัฒนาทักษะดิจิทัลที่สามารถรองรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทุกระดับทั่วประเทศที่ปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่อง

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ล่าสุด TDGA ได้นำ โปรแกรมการเปลี่ยนผ่านบริการภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation Program: DTP) ซึ่งเป็นโปรแกรมการอบรมเชิงปฏิบัติการที่นำโจทย์จากการบริการจริงมาร่วมปฏิบัติการค้นหาความต้องการของผู้บริโภค ร่วมกันคิดค้นคำตอบและร่วมทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายจริง โดยอาศัยกระบวนการเปลี่ยนผ่านภาครัฐ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (Outcome-driven Transformation) ที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรแบบครบวงจร (End to-end Transformation) โดยใช้หลักการของ Service Design และ Agile Development โดยมีหน่วยงานภาครัฐที่นำร่องเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการ Digital Transformation Program จำนวน 5 หน่วยงาน ดังนี้

– กรมสรรพากร : ระบบเงินบริจาคผ่าน QR CODE (e-donation QR CODE)

– กรมการจัดหางาน : ระบบบริการจัดหางานเพื่อเด็กจบใหม่

– กรมพัฒนาธุรกิจการค้า : ระบบคลังข้อมูลธุรกิจ

– สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ระบบตรวจสอบสิทธิ์และเปลี่ยนหน่วยบริการผ่าน Mobile Application

– สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน : การอนุมัติให้การส่งเสริมแบบอัตโนมัติ

นอกจากนี้สถาบัน TDGA ได้จัดโครงการอบรมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) 2. หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 3. หลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture (EA) ซึ่งได้รับการตอบรับจากหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก ปัจจุบัน TDGA มีช่องทางการเรียนรู้ให้เลือกหลากหลายช่องทาง อาทิ e-learning, อบรมร่วมกับหลักสูตรของหน่วยงานภาครัฐอื่น, การจัดอบรมร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือ, อบรมตามความต้องการของหน่วยงานภาครัฐนั้นๆ โดยเฉพาะ เป็นต้น

*****************************************

เอกสารแนบ

1

img_b0ea4c43be0c0407bd0088068a09ff44

0 ครั้ง
2

img_7dc72e0cc41b1b2a0c7a1a09d6ee72a8

0 ครั้ง
3

img_33ba983366a43bc7f9f623f965956862

0 ครั้ง
4

img_4b8deb90e8c4fa34410b37ab9f9470b7

0 ครั้ง
5

img_d0f2c6f6e1da5866a7721b371bd518cc

0 ครั้ง
6

img_ed578492c18638f8b849ae1f4cff06f5

0 ครั้ง
7

img_f74c19a218ac61f36472260e4c2d22d4

0 ครั้ง
8

img_5f5f9edd1b9b910cf7fff85b34031571

0 ครั้ง
9

img_3826a943409dbe39f5238413cc5f4f9b

0 ครั้ง
10

img_da84825eb1307e88b82989a456692be1

0 ครั้ง
11

img_e3aff87484eb2736bc447b743d8ba007

0 ครั้ง
12

img_9e917fa80138cbc8a96a01ad4b8bb805

0 ครั้ง
13

img_5ba0f9113df05b2fac8eaa4a3545d047

0 ครั้ง
14

img_e0965cebaa618d32999c91bbe40dd8a7

0 ครั้ง
15

img_2647fbbe10b89781600b88ebb113b852

0 ครั้ง
16

img_f504f00cd606dda5b153537f350aa7b1

0 ครั้ง
17

img_8f8a1c323bfecf431f44db7a44c8d58b

0 ครั้ง
18

img_3b31f742f37e19cd056ddeaac12e39c0

0 ครั้ง
19

img_09cf7faf87dde8ea8d6beb02a306c2c9

0 ครั้ง
20

img_7e525e9abfd4e7e2b41d9491903ef91d

0 ครั้ง
21

img_d1b12cbbd94d1091da1ce6c07c154390

0 ครั้ง
22

img_9af462e8dfb238ccd21d9012cabebc5f

0 ครั้ง
23

img_cc49db0bb3da3fd155e13019591c02b2

0 ครั้ง
24

img_34c9d2047827ec0fc88f5e244da92a93

0 ครั้ง
25

img_d73d409bb85340b4586714735a461013

0 ครั้ง
26

img_fd613f4b24c4f342e374318ee8c26aef

0 ครั้ง
27

img_d864f35a2fae3d36c5f3c8be1cc8aae8

0 ครั้ง
28

img_532b02358d75236a46cad3795058a88f

0 ครั้ง
29

img_8b48c39f6f98712c2809788513f6cc48

0 ครั้ง
30

img_6054aab6ece26c43a44d994d2b62eab1

0 ครั้ง
31

img_7f3f7e8a9ca8a6976af63a70ab00e60f

0 ครั้ง
32

img_7b5b342e09ac8b193cd28767e2510300

0 ครั้ง
33

img_943599f946e9a4fa8fb66061114b0c49

0 ครั้ง
34

img_af08b77f71272303887d533e36d96f58

0 ครั้ง
35

img_091dbd36369345852f69af11df9b4c05

0 ครั้ง
36

img_c85bd484ef994b3fe6b3b1cd065a6b77

0 ครั้ง