EGA หนุนโมเดล “อุบลฯ สู่นครอัจฉริยะภาคอีสาน ปี 2020″ โชว์ไฮไลท์บริการภาครัฐ จัดเต็มงาน GovChannel Roadshow 2018


23 กุมภาพันธ์ 2561
1234

EGA หนุนโมเดลจังหวัดอุบลราชธานีสู่นครอัจฉริยะภาคอีสาน ปี 2020 สอดรับปีแห่งข้อมูลภาครัฐ “Year of Data 2018” เร่งขยายจุดติดตั้ง “ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ” (Government Smart Kiosk) ให้ประชาชน “เช็คได้ทุกสิทธิ์ รู้ทุกสวัสดิการรัฐ” ง่ายๆ เปิดให้บริการฟรี! แล้ววันนี้ ณ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมโชว์ไฮไลท์บริการภาครัฐ จัดเต็มในงานสัมมนา GovChannel Roadshow 2018 : Digital Local Government ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ”

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA (อีจีเอ) เดินเกมรุกเพื่อตอบโจทย์ “ประชาชนได้อะไร จากรัฐบาลดิจิทัล” สนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐให้สามารถทำงานอย่างบูรณาการ เพื่อนำไปสู่การบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และเท่าเทียม ผ่านช่องทาง GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน ไปยังส่วนภูมิภาคเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นร่วมกันขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลในระดับภูมิภาค จึงได้จัดงานสัมมนา “GovChannel Roadshow 2018 : Digital Local Government ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ” โดยผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กรมวิชาการเกษตร และสำนักงานประกันสังคม มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ซึ่งล่าสุดจัดขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประธานในพิธีฯ เปิดเผยว่า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เร่งดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล โดยส่งเสริมและวางรากฐานด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ซึ่งภารกิจเร่งด่วนด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล ล่าสุดได้มีการติดตั้งโครงการเน็ตประชารัฐแล้วเสร็จครบทั้ง 24,700 หมู่บ้าน ตามเป้าหมายปี พ.ศ. 2560 และได้จัดอบรมวิทยากรแกนนำเพื่อให้ขยายต่อยอดความรู้การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลไปยังหมู่บ้านและชุมชนต่างๆ แล้วโดยมีเป้าหมาย 100,000 คน ภายในปีนี้ ส่วนอีกโครงการที่เป็นหัวใจสำคัญในการก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล คือ โครงการ Big Data หรือ ศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ ที่กำลังวางกรอบแนวทางให้ทุกหน่วยงานรัฐเตรียมความพร้อมในการจัดทำ     Big Data เพื่อส่งเสริมให้มีการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน ในอนาคตหากศูนย์ข้อมูลกลาง Big Data สามารถนำมาใช้ได้เร็วจะยิ่งส่งผลดีเพราะจะทำให้มีแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม

นี่คือส่วนหนึ่งของความสำเร็จในโครงการต่างๆ ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสู่ Smart People ดังนั้นการร่วมกันผลักดันให้เกิด Digital  Local Government จึงเป็นการขับเคลื่อนผ่านนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี  เพื่อนำพาประเทศสู่ Thailand 4.0 ให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง

ด้าน ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด  ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวถึง เป้าหมายในปีนี้คือ     “Year of Data ปีแห่งข้อมูลภาครัฐ” จึงได้เร่งขยายจุดติดตั้ง “ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ” (Government Smart Kiosk) ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของตนเองได้ง่ายๆ ใกล้บ้าน สามารถ “เช็คได้ทุกสิทธิ์ รู้ทุกสวัสดิการรัฐ” โดยไม่ต้องเตรียมเอกสารให้ยุ่งยากหรือรอติดต่อเวลาราชการ ซึ่งได้นำมาติดตั้งอย่างเป็นทางการแล้ว ณ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาอุบลราชธานี

สำหรับการจัดงานสัมมนา GovChannel Roadshow 2018 ที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดแรกในปีนี้ EGA ได้นำบริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภายใต้โครงการ “GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน” เป็นโครงการสำคัญที่ช่วยสร้างราษฎร์ เสริมรัฐได้ชัดเจนที่สุด เนื่องจากเป็นช่องทางหลักในการเข้าถึงบริการภาครัฐสำหรับประชาชน ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐทุกภาคส่วน ในการนำบริการดิจิทัลของแต่ละหน่วยงานมารวมกันเพื่อบริการประชาชน ณ จุดเดียว สามารถตอบคำถามได้ว่า ประชาชนได้อะไร จากรัฐบาลดิจิทัล? ได้อย่างแท้จริง อาทิ GNews แอปพลิเคชัน แจ้งข้อมูลข่าวสารบริการภาครัฐมาช่วยให้ประชาชนไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารภาครัฐได้อย่างทันการณ์ แม่นยำ เชื่อถือได้ และ ภาษีไปไหน? (Thailand Government Spending) ระบบสืบค้นข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐในรูปแบบเว็บไซต์ govspending.data.go.th และแอปพลิเคชันภาษีไปไหน       ที่จะช่วยให้ทราบว่าภาครัฐนำภาษีไปใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศอย่างไรบ้าง เป็นต้น  

นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานพันธมิตรนำบริการอัจฉริยะภาครัฐมาให้แบบจัดเต็ม อาทิ โครงการเน็ตประชารัฐ, โครงการ Smart City, แอปพลิเคชัน รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร, การตรวจสอบสิทธิ์บัตรสุขภาพ และตรวจสอบสิทธิ์บัตรทอง, บริการ E-Payment การชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์,  แอปพลิเคชัน EMS 1669 รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน และ ระบบร้องเรียนผู้ตรวจการแผ่นดินผ่านแอปพลิเคชัน เป็นต้น

ด้าน นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า จังหวัดอุบลราชธานีมีการวางรากฐานการพัฒนาเมืองในระยะยาว ภายใต้วิสัยทัศน์ “เมืองน่าอยู่ทันสมัย ประตูสู่การค้าการลงทุน ท่องเที่ยวหลายมิติ เกษตรสู่สากล” โดยกำหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 2. การส่งเสริมการค้าการลงทุน 3. การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 4. การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรสู่สากล 5. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน และได้เข้าร่วมลงทุนโครงการเมืองอัจฉริยะ Ubon Ratchathani’s Smart City 2020 โดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าไปสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในหลายมิติ ซึ่งได้ดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องหลายโครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี สู่ Industry 4.0 เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้น อีกโครงการคือ การสร้างโมเดลปฏิรูปเกษตรอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานีสู่ Smart Industry 4.0 เพื่อให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปของจังหวัดอุบลราชธานี ได้ใช้งานแอปพลิเคชัน Smart Industry 4.0 จังหวัดอุบลราชธานีในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการรับทราบและเชื่อมโยงข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 

การที่ภาครัฐผนึกกำลังสนับสนุนทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีที่สำคัญและนำบริการอัจฉริยะภาครัฐมาสนับสนุนในครั้งนี้ มั่นใจว่าจังหวัดอุบลราชธานีจะสามารถก้าวสู่โมเดล Ubon Ratchathani: Digital Local Government ได้อย่างยั่งยืน และสามารถยกระดับรายได้ต่อหัวประชากรสูงขึ้นในอนาคต

###

 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/pg/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1607360892666879

เอกสารแนบ

100

img_50ceeff1c6c76c3da139c2ecb8ec12e5

12345 ครั้ง
101

img_2bc4319c7ba7b9ef6030e45c793bb079

12345 ครั้ง
102

img_9e3c0969823763ad506d44d8a9b26547

12345 ครั้ง
103

img_7b8835b91ae0f656f8c52edc2c10f9d3

12345 ครั้ง
104

img_f393419428338655ba66ef82db3e3811

12345 ครั้ง
105

img_e43fc240e9b2e1f39efed1dafd330e9e

12345 ครั้ง
106

img_9332aa9b63cca9b0b2ca8fcea133413a

12345 ครั้ง
107

img_d77d89a6015bc5bd77dc1885e3869144

12345 ครั้ง
108

img_7839f1e7deee0b341816b3b2135625cb

12345 ครั้ง
109

img_784a1578ec8c8a829d301f0e5d35389e

12345 ครั้ง
110

img_269fbc4e2776ec9d77c6735e340b06c8

12345 ครั้ง
111

img_870e986d546a66f29c85978121dd9f06

12345 ครั้ง
112

img_46de4215f76019c8462d194837f74e1c

12345 ครั้ง
113

img_f850008d9e06dc298e7115c84830140b

12345 ครั้ง
114

img_6ca382ed0779bdbc7c38164f5dfc275f

12345 ครั้ง
115

img_f2d94a77e07642d7b34781bcde8682a6

12345 ครั้ง
116

img_5158532637e396d2c33dd030de6b4039

12345 ครั้ง
117

img_f0bc93faa39ed7a192c148950734730b

12345 ครั้ง
118

img_0b7ccdca99a315bcd9f2c7445f6dd9fe

12345 ครั้ง
119

img_b2c0916eae87cf3c86bdcc7018041634

12345 ครั้ง
120

img_8a56ac1eacea6b2ecd4c12ee4f645b19

12345 ครั้ง
121

img_f5752e2259e49a1242d847a3497c76c7

12345 ครั้ง
122

img_11bef8043e7f72c9c919177289e147f7

12345 ครั้ง
123

img_bb1fad623c1802976b00242c86ac1911

12345 ครั้ง
124

img_b87e95384e2c56b02d4f91bcd1c3c5b5

12345 ครั้ง
125

img_65045ad7fea8b26b4cb6b699fc6ac541

12345 ครั้ง
126

img_264b68a89c71870b4e8711f56c521556

12345 ครั้ง
127

img_e2ac25520bdd44264a391e96b00b7f6c

12345 ครั้ง
128

img_2d824d060694ea0743afbb70eb04cb88

12345 ครั้ง
129

img_6672b70bda1ec9f5e2fb616b516e7ff2

12345 ครั้ง
130

img_681f0f8af05c1fb9c7c9cc622416ab78

12345 ครั้ง
131

img_ce870b688f3fe0cee7f42e763fe5ee3e

12345 ครั้ง
132

img_ef874f75dab2b3d3b75f12804d0a9d43

12345 ครั้ง
133

img_6c4bd396b828185bcb44a9e9c4ffc5d6

12345 ครั้ง
134

img_faa35a2bea165e2a856e89ccd8bd6efc

12345 ครั้ง
135

img_f7cc0f97e164f09bc50cad98407798d9

12345 ครั้ง
136

img_3516691c74bfcfeaf065b6d8011ac864

12345 ครั้ง
137

img_baf85f1aa0226c20f56c068da9321741

12345 ครั้ง
138

img_ecf65d132ffb8c82cb0981141e10722d

12345 ครั้ง
139

img_05d0c75cd5102fbb6e329fe7ee276471

12345 ครั้ง
140

img_bdaaed5c49d87c966aad07961e6ec4cf

12345 ครั้ง
141

img_d6c00e716388f592953fa7a00aaf8bef

12345 ครั้ง
142

img_5fd024a31c6ae2b60cb1ad30ae6c4441

12345 ครั้ง
143

img_5869a26156562e1bafcf82a609f92d40

12345 ครั้ง
144

img_29a004fec0938f651557a4b05d0475c0

12345 ครั้ง
145

img_c50e912aa8c20379b3c6d515398f393c

12345 ครั้ง
146

img_d3f14a10b851c764bc3803a11fa30322

12345 ครั้ง
147

img_bc5a274085b56419a4005ecc83d31309

12345 ครั้ง
148

img_1eaff613a8824cbbff366c896ceff6ce

12345 ครั้ง
149

img_06ffcbe25e4bd371bb1059f4320a7cc3

12345 ครั้ง
150

img_f3f4524b67db78d7c929d6ef6029ae03

12345 ครั้ง
151

img_e98a51fa8b3612c182f160b07fac9475

12345 ครั้ง
152

img_d93eb9ce9578e000caa39333df8b76b0

12345 ครั้ง
153

img_ae69f4764325829713240a3458e614af

12345 ครั้ง
154

img_3a3ef84362a67f8c6a78f874e1491b5b

12345 ครั้ง
155

img_64ce2954d3cd863c6f25626c69a3326e

12345 ครั้ง
156

img_5cd8d56adf5ccb2b7d3fa9bde1a3a217

12345 ครั้ง
157

img_cbc729cacb2e2562a93fcb6314da4f53

12345 ครั้ง
158

img_7cd2630590d56353e5cf1082a31ee8e4

12345 ครั้ง
159

img_b8118de925f29523209f8cb9ed88d339

12345 ครั้ง
160

img_d2008ce1ef9e56cb5660e7231126821b

12345 ครั้ง
161

img_77dd45d9d1486bf8bc581ebc10787a9d

12345 ครั้ง
162

img_6b5ebfbd81ba6abf63424651cb1d41d8

12345 ครั้ง
163

img_006284c49d52e87ed257b1acb0d33589

12345 ครั้ง
164

img_66c8578061f661e7a45f12a8f76ea850

12345 ครั้ง
165

img_ceb4764faaf5be321a0ebb6cee2f9b58

12345 ครั้ง
166

img_1e13a43b54fb67a8c231dbe10c74b868

12345 ครั้ง
167

img_004e062b7c91484fe5a1a6eeedb83360

12345 ครั้ง
168

img_2a23b12be3fb97f7d4589cc1ae97a17f

12345 ครั้ง
169

img_586bb40cf8048fe04b28f36480e3a6b2

12345 ครั้ง
170

img_06db8bdb0cea69f58757adb88cc190aa

12345 ครั้ง
171

img_e7476f1d6038d89c0184e7065dea4844

12345 ครั้ง
172

img_dd43bd8ce1d7a9d30bbf4c1d2b370224

12345 ครั้ง
173

img_b81cbae9e62808c442954e9efd154383

12345 ครั้ง
174

img_4156cb82a910e20e2ae03bc2c400755d

12345 ครั้ง
175

img_1642941423e3c704f53d91972ff90e87

12345 ครั้ง
176

img_7159a59f2c3ef88dbc28654798f98a91

12345 ครั้ง
177

img_2989c90f3b873181d3db001302646551

12345 ครั้ง
178

img_faac613463c8863c89ccaf51a2610bd9

12345 ครั้ง
179

img_013f139051573b38d603a0d8b554e452

12345 ครั้ง
180

img_90cdf879d32a0fc7ac8dae7cea838e0f

12345 ครั้ง
181

img_d161d2699e46e757ee3d0215817cee8a

12345 ครั้ง
182

img_957758184483c3d11f7b95bfc5056f81

12345 ครั้ง
183

img_dcec6bf69e1e6ed336e864ef71cff725

12345 ครั้ง
184

img_29678a3e7b071c9cca768bb5436fff17

12345 ครั้ง
185

img_4fd678b8d7c9749a60dd88cb47bb258e

12345 ครั้ง
186

img_e97ac590b1f6139b118327ad46bcba70

12345 ครั้ง
187

img_62835e32ac100a56ec31a6aee45b5d60

12345 ครั้ง
188

img_cff3521c9562f643846d7f2f284e7b56

12345 ครั้ง
189

img_e1018086cfce1d323a1ee2da1d71a9c1

12345 ครั้ง
190

img_6f1ded5a3754090b9bfd0a67f35da4a8

12345 ครั้ง
191

img_b13c3d15b3d0ae4c9c20f4d50242b68d

12345 ครั้ง
192

img_03afe26d34de8994a1877a259570ea15

12345 ครั้ง
193

img_2801961a646c9cc3757d745b1e804c75

12345 ครั้ง
194

img_59a497ce716ab4fa6ae3ccd5f999d3a0

12345 ครั้ง
195

img_82969245ab5c28120745e5667f635d4f

12345 ครั้ง
196

img_22afdae85f4030ebf0bd7081baeb7f92

12345 ครั้ง
197

img_5334aae9ca8229e63f947147410df53c

12345 ครั้ง