สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องข้าราชการกับการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล


29 November 2560
1179

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เปิดการสัมมนา และปาฐกถาพิเศษ เรื่องข้าราชการกับการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล นอกจากนี้ได้เดินเยี่ยมชมนิทรรศการบริการดิจิทัลภาครัฐของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA อาทิ หลักสูตรการพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับข้าราชการและบุคลากรของรัฐ ห้องเรียนจำลอง สำหรับ 2 ทักษะ คือ Digital Technology และ Project & Strategic Management เป็นต้น ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงส่วนราชการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ และอาคาร 3 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ นี้จัดเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เกี่ยวกับสาระสำคัญและกรอบแนวทางการดำเนินการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 มีมติเห็นชอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ รวมทั้งเพื่อนำเสนอตัวอย่างหลักสูตรการประเมิน และตัวอย่างหน่วยงานผู้จัดการพัฒนา เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐได้นำไปเลือกใช้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นของแต่ละหน่วยงาน 

สำหรับงานนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวนประมาณ 600 คน ประกอบด้วยข้าราชการหรือบุคลากรภาครัฐของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ซึ่งรับผิดชอบภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลไปดำเนินการ 

ทั้งนี้ นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ได้ขึ้นชี้แจงเรื่องการเตรียมการและการสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1520910084645294

เอกสารแนบ

1

img_9155d7441bf85932201326c8ab19cb28

9 ครั้ง
2

img_8f3eee0b748125f70a17a132e8e2ef3b

2 ครั้ง
3

img_d98676db72b26ddc8ed75f8e6e9a1bc5

2 ครั้ง
4

img_925049bd1bc7543005715c4ca2340f20

2 ครั้ง
5

img_89e1dfcab0599576b66513f77a4ddecd

2 ครั้ง
6

img_87d3ec219d83bc2c7e8455cba7c941e4

1 ครั้ง
7

img_31e32250d122bff6d1a79e288d4df83d

1 ครั้ง
8

img_addf5581d6139c89176291c59a69c5dc

1 ครั้ง
9

img_63a3d70c3e7b021c7cfd5965e69f28f9

3 ครั้ง
10

img_56665b1e3bdec09b50fa28148514efff

2 ครั้ง
11

img_b2af59e71dfc83660be6f481e67b654d

1 ครั้ง
12

img_df9b27e81bb011a9d84381d4f5954845

1 ครั้ง
13

img_bcfc1156b094c71bc229f639ad65224e

2 ครั้ง
14

img_c1624f8fe291aab706febe48e7e46a92

0 ครั้ง
15

img_ddf4e1768be4aaa03def8ebbca19ee6a

2 ครั้ง
16

img_4c37d392216d6ab37f6721fcd2d5a77e

2 ครั้ง
17

img_aa9fcf94e7b8ec1ab52e9bd1c8045e15

1 ครั้ง
18

img_24afa0088b0862be5343017119e29566

1 ครั้ง
19

img_60e005550665d7c20c5130f69a5e1a11

1 ครั้ง
20

img_e26ff08383a3dd4b2f80bfc21adfc7f4

1 ครั้ง
21

img_8ae2ae556b43d135f351b56a809c4b1d

3 ครั้ง
22

img_fde0a319386d6e9455a4a765c9267e66

2 ครั้ง
23

img_5f773c90f92da5f88c912604f3cb8b37

1 ครั้ง
24

img_bba7d3e33b262437cbf9f46efb0d38bd

1 ครั้ง
25

img_ee50b58fe03733848673dad56e739d33

1 ครั้ง
26

img_58dca66dd255063a98e1d9a7e7a98b1c

1 ครั้ง
27

img_bea1ff0a66f0e27b0c168462fed31bdf

1 ครั้ง
28

img_a13c4411e0b80e670e137126d6b24ca3

1 ครั้ง
29

img_6ef9b30caf45ea8a56c647ddea0c4f9f

1 ครั้ง
30

img_39063c32c11b6a56233bdf6344e46dd6

1 ครั้ง
31

img_e2a23380e04028ed31190b9637b2a8f7

1 ครั้ง
32

img_26277b2785b65f85901eb6aef00389f9

1 ครั้ง
33

img_e056051878d1a471915eb23d11453ffd

0 ครั้ง
34

img_fca27d53c8b9bb6e2787434618f14333

2 ครั้ง
35

img_38801e36efcd0bbad38d119d987a2bf6

2 ครั้ง
36

img_2742cb92bf8a395d7296fac7968bfd12

3 ครั้ง
37

img_9a077216250964de5d29c14f14b11da2

2 ครั้ง
38

img_cf532fc5fc898705437b6aaafcc819b4

2 ครั้ง
39

img_f6e8c103cc5e82f1a4f8e1e662302961

2 ครั้ง