สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องข้าราชการกับการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล


29 พฤศจิกายน 2560
1234

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เปิดการสัมมนา และปาฐกถาพิเศษ เรื่องข้าราชการกับการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล นอกจากนี้ได้เดินเยี่ยมชมนิทรรศการบริการดิจิทัลภาครัฐของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA อาทิ หลักสูตรการพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับข้าราชการและบุคลากรของรัฐ ห้องเรียนจำลอง สำหรับ 2 ทักษะ คือ Digital Technology และ Project & Strategic Management เป็นต้น ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงส่วนราชการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ และอาคาร 3 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ นี้จัดเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เกี่ยวกับสาระสำคัญและกรอบแนวทางการดำเนินการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 มีมติเห็นชอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ รวมทั้งเพื่อนำเสนอตัวอย่างหลักสูตรการประเมิน และตัวอย่างหน่วยงานผู้จัดการพัฒนา เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐได้นำไปเลือกใช้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นของแต่ละหน่วยงาน 

สำหรับงานนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวนประมาณ 600 คน ประกอบด้วยข้าราชการหรือบุคลากรภาครัฐของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ซึ่งรับผิดชอบภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลไปดำเนินการ 

ทั้งนี้ นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ได้ขึ้นชี้แจงเรื่องการเตรียมการและการสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1520910084645294

เอกสารแนบ