สัมมนารับฟังความคิดเห็น โครงการ “จัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ


20 พฤศจิกายน 2560
1234

นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็น โครงการ “จัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ” (Calls for Idea) ของสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) เพื่อนำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นไปปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้มีความครบถ้วนและเป็นไปตามเป้าหมายของการจัดทำ โดยมีผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการกอง ผู้ทำงานด้านนโยบายและวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และผู้ทำงานด้านบริการ เข้าให้คำแนะนำและข้อคิดเห็น  ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1511421378927498

เอกสารแนบ

ป้ายกำกับ : TDGA