สัมมนารับฟังความคิดเห็น โครงการ “จัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ


20 November 2560
1131

นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็น โครงการ “จัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ” (Calls for Idea) ของสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) เพื่อนำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นไปปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้มีความครบถ้วนและเป็นไปตามเป้าหมายของการจัดทำ โดยมีผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการกอง ผู้ทำงานด้านนโยบายและวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และผู้ทำงานด้านบริการ เข้าให้คำแนะนำและข้อคิดเห็น  ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

เอกสารแนบ

1

img_64ba79df3d06eddaa6e68243de4b4cc4

0 ครั้ง
2

img_b262f2f00ffa06a09d728d380608eb32

0 ครั้ง
3

img_e1b3d3b29bb15b44ccacd6913a20fbd2

0 ครั้ง
4

img_7a8296a954f150817dac18300f27cf8a

0 ครั้ง
5

img_d8a32d82c1b05539b808aa0ed9c8d4f0

0 ครั้ง
6

img_e986b8bde70dbfb2dd70c6beb632cb5e

0 ครั้ง
7

img_2680d01b8f813968505591fd3cd6c22d

0 ครั้ง
8

img_bd1137dd765cec1db6a79e9d193080f2

0 ครั้ง
9

img_54df5110462086f16ff0d940cc8a4b13

0 ครั้ง
10

img_d666ff0a2f64a991348d8c41598a3a43

0 ครั้ง
11

img_e086dd20cc067de78f46ceadc534e157

0 ครั้ง
12

img_86a4a551446b1b8c95785a0762e2cc80

0 ครั้ง
ป้ายกำกับ : TDGA