ภาครัฐชี้ปีหน้าก้าวสู่ “ปีแห่งข้อมูลภาครัฐ”


14 November 2560
1218

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาครัฐชี้ปีหน้าก้าวสู่ “ปีแห่งข้อมูลภาครัฐ” พร้อมบทบาทใหม่ หนุนดีจีเอ เดินหน้าศูนย์ข้อมูลแห่งชาติ

ดร.วิษณุ เครืองาม  รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเปิดงาน เปิดเผยความพร้อมในการพัฒนาประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ว่า รัฐบาลได้เร่งเครื่องเดินหน้ารัฐบาลดิจิทัลให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ตามแนวทาง “เปิดเผย เชื่อมโยง เปลี่ยนผ่าน สู่รัฐบาลดิจิทัล” เริ่มตั้งแต่การวางโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัลให้มั่นคง เพื่อให้ภาครัฐทั้งหมดมีเสถียรภาพในการทำงานแบบอัจฉริยะด้วยการสร้างระบบเพื่อให้เกิดการแบ่งปันการใช้ทรัพยากรร่วมกันสำหรับการบริหารงานและให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มั่นคง ปลอดภัย ขณะเดียวกันก็แบ่งปันและเชื่อมโยงข้อมูลเข้าหากัน ไม่ต้องลงทุนเองเพียงเข้ามาใช้บริการที่มีอยู่แล้ว ก็ช่วยชาติประหยัดงบประมาณได้ปีละหลายพันล้านบาท ซึ่งรัฐบาลได้มีการลงทุนในส่วนโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาให้มีความทันสมัยมากขึ้นสามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาได้อย่างเท่าทัน

สิ่งที่รัฐบาลผลักดันให้เห็นเป็นรูปธรรมมาโดยตลอด คือการทำงานอย่างโปร่งใสซึ่งไม่ใช่เพียงการเปิดเผยข้อมูลที่มีอยู่จากอนาล็อกมาสู่ดิจิทัลเท่านั้น แต่เป็นการสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ เริ่มตั้งแต่ การเปิดเผยขั้นตอนการทำงานของทุกหน่วยงานให้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและประชาชนสามารถใช้อ้างอิงข้อมูลร่วมกันได้ ยกตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ data.go.th แหล่งค้นหาชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ และภาษีไปไหน ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ ปัจจุบันได้พัฒนาถึงเวอร์ชัน 2 แล้วทั้งในรูปแบบเว็บไซต์ govspending.data.go.th และแอปพลิเคชัน นับเป็นการเปิดประตูสู่สังคมแห่งการเปิดเผยที่กว้างที่สุดเท่าที่เคยมีมาของรัฐบาลไทย 

สำหรับปี 2018 จะเป็นปีแห่ง Year of Data หรือปีของข้อมูลภาครัฐอย่างแท้จริง โดยจะมีการประกาศ National Data Set หรือชุดข้อมูลแห่งชาติ เบื้องต้นคาดว่าจะมีชุดข้อมูลภาครัฐที่อยู่ในโครงการนี้ประมาณ 300-500 ชุดข้อมูล เพื่อให้ให้ประชาชนนำไปใช้สร้างสรรค์นวัตกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และชีวิตความเป็นอยู่ เพื่อนำไปสู่การเป็นประเทศที่มีความเข้มแข็ง และความก้าวหน้าด้วยความสามารถของการเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ ในส่วนภาคเอกชนยังสามารถนำชุดข้อมูลเผยแพร่ต่างๆ ไปวิเคราะห์ข้อมูลที่กระจายตัวอยู่ในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) เช่น ธุรกิจ E-commerce, Social Media เป็นต้น ข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำมาเชื่อมโยงเพื่อต่อยอดทางเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตขึ้นได้

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA เปิดเผยว่า ในการจัดงาน “Digital Government Summit 2017 : เปิดเผย เชื่อมโยง เปลี่ยนผ่าน สู่รัฐบาลดิจิทัล” ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2560 ณ ลาน Eden และ Central Court ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ประชาชนจะได้เห็นพลังความร่วมมือของหน่วยงานพันธมิตรที่ต่างนำบริการอัจฉริยะมานำเสนอให้ได้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิด ภายในงานมีการประกาศผลการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในภาพรวมของประเทศไทย ประจำปี 2560 เบื้องต้น พบว่า หน่วยงานภาครัฐระดับกรม ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 57.2 โดยคะแนนสูงสุดอยู่ที่ มิติด้านศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัล และหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัดได้ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 36.9 โดยมิติด้านการบริหารจัดการภายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ค่าคะแนนสูงสุด ซึ่งจากผลการสำรวจดังกล่าว จึงเป็นความท้าทายของรัฐบาลที่กำลังเดินหน้าเปลี่ยนผ่านไปสู่รัฐบาลดิจิทัล โดยเร่งสร้างความชัดเจนในการนำประเทศไทยเข้าสู่ Digital Transformation ทั้งในด้าน คน กระบวนการ และกฎหมาย อาทิ 

– การนำ Digital Transformation Program ของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) ปรับเปลี่ยนบุคลากรภาครัฐ ด้วยการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรภาครัฐให้มีความพร้อมในทักษะทางด้านดิจิทัล

– ต้นแบบบริการใหม่โดยใช้หลัก Design thinking

– พ.ร.บ.ว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล ตามมติค.ร.ม. 

ด้านบทบาทใหม่ของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ตามมีมติค.ร.ม. เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เป็น สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ Digital Government Development Agency (Public Organization) (DGA) ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี เพื่อให้การขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลคล่องตัวยิ่งขึ้น ภายในปีหน้าจะมีโครงการใหม่เกิดขึ้น อาทิ 

– Government Data Exchange หรือศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ

– Government Data Center หรือศูนย์ข้อมูลแห่งชาติ 

– Government Data Analytics Center หรือ ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลแห่งชาติ

– GIN (Government Secured Intranet) จะเปลี่ยนเป็น Government Secure Intranet หรือระบบโครงข่ายภาครัฐที่มีความปลอดภัยสูง 

และจะมีการสร้าง Open Data Platform หรือ แพลตฟอร์มแบบเปิดที่มีความเสถียรและฉลาด ก็จะทำให้ปีของข้อมูลกลายเป็นความเชื่อมโยงฐานข้อมูลขนาดใหญ่อย่างจริงจังมากขึ้น

###

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่: สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

วรารัฐ หาญไพโรจน์ขจร, อนุสรา ใบสะอาด ส่วนสื่อสารและส่งเสริมการตลาด 

โทร. 02 612 6000 ต่อ 3406 อีเมล: vararat.hanpairojkajorn@ega.or.th 

เอกสารแนบ

1

img_b5f79696847d14cc57bbfcdfaa0676b3

0 ครั้ง
2

img_4a23df97fcb7a3caf22acf6b83e150a5

0 ครั้ง
3

img_6076c9e1c4735143a984e4317471eb24

0 ครั้ง
4

img_18540a15af322dab5e347a0d7e1293f2

0 ครั้ง
5

img_19fc41df4be3f2e0bc3e2e17230b762a

0 ครั้ง
6

img_276db1c5731eb27f790d8d34b4f09bee

0 ครั้ง
7

img_346c5ce2c9107393820de0ee67d3a3d5

0 ครั้ง
8

img_855ac7a191215d00556f7af7579840a9

0 ครั้ง
9

img_92147c23052900cee09c3fb09a1aaeab

0 ครั้ง
10

img_312e35f127a094d52b5b3554f038d381

0 ครั้ง
11

img_dffe63c59c1318261ff7b2955eaf21c0

0 ครั้ง
12

img_23fab2ca4e4da460e262573a4be5d3a5

0 ครั้ง
13

img_a3a8c57ff04d31c029fec0aea6e5f8ee

0 ครั้ง
14

img_fe0e6ecc6ca0c40c0f731ec499d264a8

0 ครั้ง
15

img_de451f3beba88d532820e1c6ef403a8a

0 ครั้ง
16

img_b94eb6b4a09a0de0590952e01a9ebf67

0 ครั้ง
17

img_e8715b12b935b01d0839deb4b37450fd

0 ครั้ง
18

img_89e5ab0718a21f06cde496103cfd5b6f

0 ครั้ง
19

img_aceff113e0841954ca491e3177ec6525

0 ครั้ง
20

img_bb1a4edf76b2cc61caad6a8293ee656e

0 ครั้ง
21

img_699a880df5e4bb7bb6084a9730ad58c6

0 ครั้ง
22

img_79f22d70890322e7ffe8b018eb222308

0 ครั้ง
23

img_e5625eb7b5745dbea931d7302f842830

0 ครั้ง
24

img_59b92764212586b596d16b2d51279ec6

0 ครั้ง
25

img_09e77b153dd3f22fe08e470f1090165a

0 ครั้ง
26

img_b14c789d4754f5d444643327c6d70f72

0 ครั้ง
27

img_101bfd056f3514b3f1726e3267a64f6c

0 ครั้ง
28

img_5d6c6cfb24316efa72fc9c8e0911b5d8

0 ครั้ง
29

img_44acbf5bf58e73c32925dad90a2eddab

0 ครั้ง
30

img_75948d22a1b254c9bbcc08a5519f13e0

0 ครั้ง
31

img_a46997bfbd100d7b2481b9749db739cb

0 ครั้ง
32

img_03a9111f0e3673bf3337dbec15f13e71

0 ครั้ง
33

img_3110d5ec9eb4009527a65b0ed4ed406f

0 ครั้ง
34

img_9b17aafc7313a367dca33826f4e1879e

0 ครั้ง
35

img_d5d6bcd853490f04b890db6426aa21a7

0 ครั้ง
36

img_eb10ccb5e7e30a0ccf523212c346eced

0 ครั้ง
37

img_50b78544cd43b665b58c0239e3592f82

0 ครั้ง
38

img_4c97802187a68e0e3d8621c440a07e70

0 ครั้ง
39

img_dcf5bb86811539e412e117853a40a907

0 ครั้ง
40

img_aa9da3ba1586cf0cd382c4b480f44aee

0 ครั้ง
41

img_3dac1ac85c682c0296e95b247f02e6e2

0 ครั้ง
42

img_955d1aa3fcf41bc3707c2e84a75c043d

0 ครั้ง
43

img_969ab5f5cda3e3d98a8979a4854a26bb

0 ครั้ง
44

img_dec4d959af4fcff5e8527807af7ef5da

0 ครั้ง
45

img_38761f2f0872618c74383860a0a23698

0 ครั้ง
46

img_4716cb0ec1cc1598d579d0a48251e77c

0 ครั้ง
47

img_e3ac1614dd6971fd1dd458120633772f

0 ครั้ง
48

img_4a65d00be0478650e287105150c002d2

0 ครั้ง
49

img_eb67795e4d15a4a6a91d9150b70c7657

0 ครั้ง
50

img_8cd4077005d8e302fc5b8a35bfb96149

0 ครั้ง
51

img_64c45f3d6aa4a5a2fc5e29e90e0f25e7

0 ครั้ง
52

img_597b0dab1f16cdd40f32b0557655c059

0 ครั้ง
53

img_1c49739dc1edb9ca4b1d1ff302d8d00f

0 ครั้ง
54

img_1e863a81c5484f08c0e366c3d8d44fd1

0 ครั้ง
55

img_ddc6e70a196f1076b2028c8b1ad3b847

0 ครั้ง
56

img_001b72ba5b7b47075452a5beec25d8c0

0 ครั้ง
57

img_59c6b90b7637065af08cac4d3b38fa0b

0 ครั้ง
58

img_ddcb42d501eda3ce7ba44d3aa46c97e0

0 ครั้ง
59

img_0a1ef5b3c9bc824e3b40dda5fb492134

0 ครั้ง
60

img_bd70831c6c374cd2d32e77060f7185b7

0 ครั้ง
61

img_fcf4a74b8303ba59b939c00bed9fe131

0 ครั้ง
62

img_51f01e2793afb3babb2fb2dae6dbb21b

0 ครั้ง
63

img_be8280f2e461822d8da1b4e87d73e9ac

0 ครั้ง
64

img_a3f5525053b7a34466c0b4cf84484052

0 ครั้ง
65

img_58a8c69313b0088140908ea6c7d8ddb2

0 ครั้ง
66

img_8cc81348e8304d5c4bcfadf70830897a

0 ครั้ง
67

img_0b16b8dd5517448c9db767ed0825c2da

0 ครั้ง
68

img_2f2a2f28ddb34031142741f03eb6148b

0 ครั้ง
69

img_3b04770e02349d9389ca432a07ca3283

0 ครั้ง
70

img_7ae4cdd4387bbe86338a0ed09bad64f2

0 ครั้ง
71

img_c9cbdea22b25062bdaebbb5c6b940c9c

0 ครั้ง
72

img_549b9a3ac4e3f2163e4369f21e57c732

0 ครั้ง
73

img_25daf901c23aebae2e8f4a83e1985a22

0 ครั้ง
74

img_eeb8178e941a9c14daeb1bb518a2c495

0 ครั้ง
75

img_ee522c6a72c862461256e5e701053e22

0 ครั้ง
76

img_3f37d568135e8f8049ab5a258834d6ce

0 ครั้ง
77

img_1bbfd2e37b4d1c0206fd1354cf76218f

0 ครั้ง
78

img_ecc7605e6203eb354b6387e8e1cedff0

0 ครั้ง
79

img_3cb202dabf7243b584233a3682a13d30

0 ครั้ง
80

img_c502bfc7e59b92cfe636338e6551c0e5

0 ครั้ง
81

img_cade79addc3f25bc61cd33736fff958e

0 ครั้ง
82

img_2c9fa8acf314d4a271a62d5b1e7586e1

0 ครั้ง
83

img_1fb37ed465ef6d631066f038a8d03840

0 ครั้ง
84

img_53ac98fad9577a6da1cca0eed6a3133c

0 ครั้ง
85

img_f1d0bbea9cf70538c8b9e1fd3404a8f6

0 ครั้ง
86

img_ddce93a4831c26fba2e6b70c15f3563e

0 ครั้ง
87

img_4db09c47905f5af0a9ef174dc26af898

0 ครั้ง
88

img_640d11d649d3b7058e1628ffb98e66d5

0 ครั้ง
89

img_ddc6a56d9fa12ac61d88c0477122d589

0 ครั้ง
90

img_6c3ed31912fc8ab0d7a8d47c10f987fe

0 ครั้ง
91

img_9cc54d1ad65336e5639a0ae95cde3aa7

0 ครั้ง
92

img_24e3078111f5e609b245bf063fdace6b

0 ครั้ง
93

img_254f0f10b9f1fc6bb3117ec5ca2e478c

0 ครั้ง
94

img_e372a80cfacffedce54fcaf50f39f026

0 ครั้ง
95

img_1fa982155767ad39c5490205cbd20668

0 ครั้ง
96

img_67457b0340cb8952b33abc010594606d

0 ครั้ง
97

img_ceb1ec07bfb52d62fa0b8a1a9caadafa

0 ครั้ง
98

img_fb80ad40c07506b2245e311504f7b587

0 ครั้ง
99

img_8e84dcb3440420862a484477ca900cd3

0 ครั้ง
100

img_d8fc5221c5f776018fbd7bbe466693e2

0 ครั้ง
101

img_1319808322607298e6dd3ac5b4bd652b

0 ครั้ง
102

img_dbffebc29e9c543f8fee9e17ade169c4

0 ครั้ง
103

img_d7fcb3b4c2355c34df70561bfef12cc4

0 ครั้ง
104

img_ccd2abc3e11512e19cc75e0fc56604dd

0 ครั้ง
105

img_acbf90675ab8ff704d53fff3cbfea3ad

0 ครั้ง
106

img_90722f82eeb3ab0261d5abda2eaa48bc

0 ครั้ง
107

img_b228a122f6fc8927ba798e6f613d06a4

0 ครั้ง
108

img_b59094ddc85b9f294007e551f6a5a3b1

0 ครั้ง
109

img_e419c9fca0d95e141f41cd97f398c87a

0 ครั้ง
110

img_1d13b804449f738ac17238461f762343

0 ครั้ง
111

img_b996ef8990afbfe36122f5cd3dea5cf4

0 ครั้ง
112

img_6db4a6b9096a6c6b7e613a207d71fd70

0 ครั้ง
113

img_25051c7695207f5263f490c3854f78b1

0 ครั้ง
114

img_93468bd1a624b6578d748b2de8e71b4f

0 ครั้ง
115

img_1941c2b63fd1686759160ed3a8051cec

0 ครั้ง
116

img_06cb42a3a09510637a2f8fc14493de42

0 ครั้ง
117

img_b0d32d8f837b0f87dc82f3e761227007

0 ครั้ง
118

img_0bc0332397ba8da9a50e364db3496161

0 ครั้ง
119

img_ffb31cd9a10c64faa061dc7a0dae99ac

0 ครั้ง
120

img_c3e14bd4802cc1a19dcf108853c59769

0 ครั้ง
121

img_bb19272a0bc913fc99fc56f698fe1a0c

0 ครั้ง
122

img_96d62d8d0667eabebd63e85500a073cb

0 ครั้ง
123

img_7c5743bb7e024790074b45d909307121

0 ครั้ง
124

img_6a8bb418822c3a192295053d0c82012a

0 ครั้ง
125

img_5483c1b9980b8de3f5c8765c74586098

0 ครั้ง
126

img_4d3071536bc42fe5c15fd4721f6125c9

0 ครั้ง
127

img_c364333a579a9c8974cbd453ecc7d740

0 ครั้ง
128

img_d306658ffe8020bdbb6f927901f99b1d

0 ครั้ง
129

img_e1a3c59a57574dc3e53ef6e6bba11e38

0 ครั้ง
130

img_8b4fe11adab05d76bc87509ad1195c8a

0 ครั้ง
131

img_e0db46aeb28a87780439a20c461aa2e7

0 ครั้ง
132

img_09f6f86c4edfb9ebac122e8ef88c4ddf

0 ครั้ง
133

img_12759339ce64e035f67b597262d26b28

0 ครั้ง
134

img_0221924150f00d5523fd3e93bcc29486

0 ครั้ง
135

img_be54152322dafbcf992b0d5a5d822cbd

0 ครั้ง
136

img_de28b382031687f35cbe141eaffbdf0f

0 ครั้ง
137

img_77a944955fbc621e9b96f21ee4e9bedb

0 ครั้ง
138

img_6a27c6f143021d7603da200fa5ea2fce

0 ครั้ง
139

img_ff7704e34d51294be98a4011a6eb37c1

0 ครั้ง
140

img_1a9f8cbd5fd9decc16c07e1015026cd6

0 ครั้ง
141

img_c154db1e96a8c0aa9e921cff9121aa93

0 ครั้ง
142

img_2d9fe1cb5902f93c3122cbee0e28ff04

0 ครั้ง
143

img_592395d9213c2783a90db7a947e731a5

0 ครั้ง
144

img_4559443b57f224d39ad6492761669d3a

0 ครั้ง
145

img_b3dd98bab7dcb8cbaf5d796022e83cd2

0 ครั้ง
146

img_a2f64d62074622f27ca829f0ed79984d

0 ครั้ง
147

img_0ecf829cb320300144a6054599c56c80

0 ครั้ง
148

img_73a459556b5288d1ce96690648a9e6bf

0 ครั้ง
149

img_4efdf418cf5f41bea0d691909ad70938

0 ครั้ง
150

img_4f21f170ae93b060228e315f85386282

0 ครั้ง
151

img_7a8d7a08bfbf286c19376cf1d083ef62

0 ครั้ง
152

img_87cfbf7bf9bffcb223a8e71cdf47148b

0 ครั้ง
153

img_41ecbefb4cbbdf406279bdadd6156954

0 ครั้ง
154

img_9874bfee288e07a93908d79c279c62e0

0 ครั้ง
155

img_56ebd774aee38157f1e781c1a6ea00d7

0 ครั้ง
156

img_cd6b07e6f8bfeb134bbe6d4704541c1e

0 ครั้ง
157

img_cb9a9a866a63bc519341aae59f191f0b

0 ครั้ง
158

img_873ff690a8e6ae29cb03935f13f0ca61

0 ครั้ง
159

img_c5b94a6b3e5274bdc505ba0458e16cb2

0 ครั้ง
160

img_098af85fb1b6d24f4e04fd4a43af2f95

0 ครั้ง
161

img_12e3ef7d203add5915d9b356e8bfe4b4

0 ครั้ง
162

img_a3cfffaa871d47a263fb7a8edb7af953

0 ครั้ง
163

img_99580e59d05cf9a227c311dfb4479ff2

0 ครั้ง
164

img_ac6d74502e14c20700cb76a886b54c68

0 ครั้ง
165

img_f670c7979fb35e17c9f7816cf39acc9c

0 ครั้ง
166

img_6cc341eda96d620411e29f2b4b8c7c54

0 ครั้ง
167

img_6cf029e0758cc2b7d09a237376b99b99

0 ครั้ง
168

img_aa89af9ab83da31f06558a380d3f38a7

0 ครั้ง
169

img_2a07f9398e7e03dd486069d4c0231331

0 ครั้ง
170

img_ccd9352b07975bb19ec8395a631d2b9f

0 ครั้ง
171

img_c9bd601501106bb121a63b0d1af3899b

0 ครั้ง
172

img_a5257783eeebe8cf7cc81b55da006240

0 ครั้ง
173

img_006f2ce02fce7f123a363ee5ad2968d2

0 ครั้ง
174

img_c125ce9ce611a2171a6d3a8b930a8c4b

0 ครั้ง
175

img_6052774a7672f7912049d19725a0c75f

0 ครั้ง
176

img_fbccd64676b5fe84c7bad030f9bcc1de

0 ครั้ง
177

img_01610f8167d8ab50dcf136e69c1274f9

0 ครั้ง
178

img_8cb7d555310846b0ad9192348f9bb240

0 ครั้ง
179

img_84756858a9027811fe47c9eaac66fe6a

0 ครั้ง
180

img_8a6ad01c546c2f592da18c49e2af70de

0 ครั้ง
181

img_77d5fc5ff85b00bc5ea67ea05a2539ef

0 ครั้ง
182

img_47cfa1cf7377a59d51ac5d58e494b8c4

0 ครั้ง
183

img_cd288af7d757cf31a2d59681b3031412

0 ครั้ง
184

img_042b0a419811a5f6f6f0ab28b6d4bb2f

0 ครั้ง
185

img_8d7b376a9e8577dadb93a63a403eea79

0 ครั้ง
186

img_2aecf5b7145ea5567a79a13bde0b4f87

0 ครั้ง
187

img_0f814844abcbcc47ead12bbdca99e50e

0 ครั้ง
188

img_0b708ae161577b417e80a15cd5fd5d67

0 ครั้ง
189

img_83ced7075bad81f9c4e9e60f9d85fc88

0 ครั้ง
190

img_d5287220ac020dd2b0120cf994facd1b

0 ครั้ง
191

img_256f41e159cdd79a710d49c1cb6f8e02

0 ครั้ง
192

img_7272373209de65aaeb7d49c9ebcc07bf

0 ครั้ง
193

img_5a8e4e2979efddcec2347ddd1fc1d093

0 ครั้ง
194

img_f3414b232ac4fc5e423594b89853ee0b

0 ครั้ง
195

img_2f5f6dbcabaee03f802042d86530cadd

0 ครั้ง
196

img_827beaa58d233c201bd392563b2b80eb

0 ครั้ง
197

img_7ada2a912f6ab26cd33209a12086faeb

0 ครั้ง
198

img_32d43c5f10ea37c6b53985526c0855b9

0 ครั้ง
199

img_6559a7b2aba65e4cb8c2c8638434059d

0 ครั้ง
200

img_e0cb3f0afa7ed00ca9029a33b4dd7ff0

0 ครั้ง
201

img_5fff7aeac8bed31bde4c640146d94c25

0 ครั้ง
202

img_3d15d34aebba653f248fe675e3034a8f

0 ครั้ง
203

img_aae29036463c073deea80e6161c1ae11

0 ครั้ง
204

img_44f933739a0127cb376ae12653acc7c7

0 ครั้ง
205

img_651300d24b31dbe1ce8aa10d44bbc264

0 ครั้ง
206

img_243b3403f4b33d65418bb065040b4d2d

0 ครั้ง
207

img_45abbb17ea2c16205982be791459d873

0 ครั้ง
208

img_7d6b1a6b447ba6565bc4ce9088f08c8e

0 ครั้ง
209

img_8d324dda32bf9916beeb43aa60807ea7

0 ครั้ง
210

img_8c02b5e1fc0c7a5ff470309efafc4d3d

0 ครั้ง
211

img_388bcd23e81711a8ca9d4df5ee9fd108

0 ครั้ง
212

img_1a328ed8356200e489633b877a3ad9c6

0 ครั้ง
213

img_c5cfc319f99998274f16bf3995bd26be

0 ครั้ง
214

img_4ffbe0f46260e5d0cc54eeaec140240c

0 ครั้ง
215

img_81d10b9bb2bc5e6a3cf002cb84f10c2f

0 ครั้ง
216

img_95325c66c6ca992b73068613ede2e1ec

0 ครั้ง
217

img_c9857be9b00263f61630492293decb9a

0 ครั้ง