อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล Digital Transformation Program (DTP) Workshop


19 October 2560
2137

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล Digital Transformation Program (DTP) Workshop ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนและขับเคลื่อนภาครัฐไทยให้สามารถให้บริการดิจิทัลได้อย่างเต็มรูปแบบ และพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เข้าใจประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าและการวิเคราะห์ถึงความต้องการของลูกค้าต่อบริการที่แต่ละหน่วยงานคิดขึ้นมาจนถึงขั้นตอนการพัฒนาบริการต้นแบบ ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาบริการดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐโดยการสอนด้วยเทคนิคของการออกแบบ creative & Innovation and Agile Development 
     

โดยการอบรมครั้งนี้นำร่อง 5 หน่วยงาน ภายในระยะเวลา 3 เดือน ได้แก่ 1) กรมสรรพากรงาน 2) กรมการจัดหางาน 3) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 4)สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และ 5) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม 2560 – วันที่ 4 มกราคม 2561 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ 

เอกสารแนบ

1

img_19860550dba2544ad25ee436644aa790

0 ครั้ง
2

img_26d56823c0bc5b786cdc4f8aa43de4bf

0 ครั้ง
3

img_2a448b3ccc59d3b30e3a39b7322681f7

0 ครั้ง
4

img_056f405b05acc29a04d1b0b6887c47f3

0 ครั้ง
5

img_c2dcd8a7bde40e65c4627d5fecc007f7

0 ครั้ง
6

img_65c48d6408be1e72618e1be0a3b5ebcc

0 ครั้ง
7

img_a8a9b168634cf58c4f9a99f067df19f7

0 ครั้ง
8

img_add2739db2b223e8a7c67e844480f185

1 ครั้ง
9

img_116af11736fb05b66b131d08bb713137

1 ครั้ง
10

img_fa95d48ad69cfc3b8fb0d172f7d528e9

0 ครั้ง
11

img_dfa437e86d653ebbf437743c2054867d

0 ครั้ง
ป้ายกำกับ : program DTP TDGA Workshop digital Transformation