อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล Digital Transformation Program (DTP) Workshop


19 ตุลาคม 2560
1234

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล Digital Transformation Program (DTP) Workshop ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนและขับเคลื่อนภาครัฐไทยให้สามารถให้บริการดิจิทัลได้อย่างเต็มรูปแบบ และพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เข้าใจประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าและการวิเคราะห์ถึงความต้องการของลูกค้าต่อบริการที่แต่ละหน่วยงานคิดขึ้นมาจนถึงขั้นตอนการพัฒนาบริการต้นแบบ ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาบริการดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐโดยการสอนด้วยเทคนิคของการออกแบบ creative & Innovation and Agile Development 
     

โดยการอบรมครั้งนี้นำร่อง 5 หน่วยงาน ภายในระยะเวลา 3 เดือน ได้แก่ 1) กรมสรรพากรงาน 2) กรมการจัดหางาน 3) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 4)สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และ 5) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม 2560 – วันที่ 4 มกราคม 2561 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ 

เอกสารแนบ

ป้ายกำกับ : DTP TDGA Workshop digital Transformation program