EGA ร่วมให้การสนับสนุน โครงการพัฒนานวัตกรรม Mobile Application “RDU รู้เรื่องยา”


25 กันยายน 2560
1234

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ร่วมให้การสนับสนุน โครงการพัฒนานวัตกรรม Mobile Application “RDU รู้เรื่องยา” เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2560  ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมมือกับเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  พัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านทาง Mobile Application โดยการบันทึกข้อมูลยาที่คนไข้ได้รับจากสถานพยาบาลเก็บไว้ใน “RDU รู้เรื่องยา” ได้แก่ ชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับยา ชื่อยา และข้อมูลฉลากเสริม เป็นต้น  และมีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับยา เช่น ข้อมูลยา ข่าวสารเรื่องยา สาระยาน่ารู้ รวมถึงใช้ในการค้นหาโรงพยาบาลและร้านยาคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลยาได้อย่างทั่วถึงและมีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ในการจัดทำข้อมูลและความรู้ด้านยาที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป

แอปพลิเคชัน “RDU รู้เรื่องยา” จัดทำเพื่อสนับสนุนการดำเนินการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ทำให้มีข้อมูลยาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ และเกิดความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาข้อมูลยา ลดความซ้ำซ้อน และสามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืนซึ่งเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันจากหน่วยงานภาครัฐที่นำร่องงาน Health Tech ของเมืองไทย โดยได้ออกแบบและพัฒนาสถาปัตยกรรม ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรด้านสาธารณสุข จนสามารถสร้างระบบบริหารจัดการเนื้อหา (Content Management System) ให้สามารถรองรับบริการผ่านสมาร์ตโฟนและอุปกรณ์สื่อสารทุกรูปแบบ 

และนอกจากนี้ EGA ได้สนับสนุนบริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น GCloud บริการคลาวด์ภาครัฐ GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน เป็นต้น เพื่อยกระดับความสามารถด้านการบริหารจัดเก็บข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ สามารถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้งานมีส่วนร่วมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลยาอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1460694674000169

เอกสารแนบ