พิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตร การอบรมหลักสูตร “Digital Skill Workforce (Digital Citizen)”


5 September 2560
986

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้จัดพิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตร การอบรมหลักสูตร “Digital Skill Workforce (Digital Citizen)” ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมเพื่อบุคคลากรภาครัฐได้มีความรู้ และความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Digital Citizen นำไปสู่การพัฒนาพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพ (A Good Digital Citizen) ให้สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในเชิงสร้างสรรค์ที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน และประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมีนายวิบูลย์ ภัทรพิบูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว  ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส กรุงเทพมหานคร

ป้ายกำกับ : TDGA