EGA หนุนชลบุรี ใช้ ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk)


21 August 2560
2130

ร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่บริการอัจฉริยะ หรือ ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ไปกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA (อีจีเอ) ขยายพื้นที่ติดตั้งมาถึงจังหวัดชลบุรีแล้ว ช่วยย่นระยะเวลาติดต่อราชการไม่ว่าจะเป็นคนในพื้นที่หรือนักท่องเที่ยว ก็ใช้บริการกันฟรีๆ รู้ทุกข้อมูลส่วนบุคคลได้ง่ายๆ ด้วยบัตรประชาชน (Smart Card) เพียงใบเดียวก็เช็คได้ทุกสิทธิ์ รู้ทุกสวัสดิการรัฐ พร้อมแล้ววันนี้

ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หนึ่งในบริการสำคัญภายใต้โครงการ ‘GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน’ เพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐสะดวกรวดเร็วขึ้น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ โดยมีสาระสำคัญ คือ (ข้อ ๓.) ให้ส่วนราชการต่างๆ ให้การสนับสนุนการดาเนินงานของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ในการนำข้อมูลและบริการในรูปแบบดิจิทัลมาเผยแพร่และให้บริการผ่านศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชนในช่องทางต่างๆ

EGA จึงเร่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ GovChannel ไปยังส่วนราชการ และประชาชนทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐร่วมกัน พร้อมผนึกพันธมิตร ได้แก่ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กรมวิชาการเกษตร และสำนักงานประกันสังคม จัด Road Show งานสัมมนา“GovChannel Roadshow 2017 : Digital Local Government ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ซึ่งล่าสุดจัดขึ้นที่ จังหวัดชลบุรี Smart City แห่งภาคตะวันออก

นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประธานในพิธีฯ เปิดเผยว่า ภาครัฐเร่งผลักดันโครงการต่างๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเดินหน้าการเปลี่ยนผ่านประเทศสู่ความมั่งคั่งในบริบทที่ทันสมัยและยั่งยืน ดังนั้นการร่วมกันปฏิรูปประเทศไทยให้มีบริการภาครัฐและการติดต่อราชการง่ายขึ้นผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล นอกจากสะดวก ประหยัดเวลา ลดสำเนากระดาษ หมดความยุ่งยากด้านเอกสารแล้ว นับเป็นการบริหารจัดการภาครัฐมิติใหม่ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

การขับเคลื่อน Digital  Local Government เป็นการผลักดันนโยบายแผนงานไปสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลให้กับหน่วยงานราชการระดับจังหวัดให้เติบโตและแข็งแกร่งไปพร้อมกัน สามารถนำพาประเทศสู่ Thailand 4.0 ตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้อย่างยั่งยืน

ด้าน นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวถึงผลสำเร็จของการจัดงานครั้งนี้ว่า นับเป็นการสร้างโอกาสแห่งอนาคตในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมนำพาไปสู่การเปลี่ยนผ่านรัฐบาลดิจิทัลด้วยการสร้างความเชื่อมโยงแบบรวมศูนย์ โดย “GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน” เป็นโครงการที่ช่วยสร้างราษฎร์ เสริมรัฐได้ชัดเจนที่สุด เนื่องจากเป็นช่องทางหลักในการเข้าถึงบริการภาครัฐสำหรับประชาชน ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐทุกภาคส่วน ในการนำบริการดิจิทัลของแต่ละหน่วยงานมารวมกันเพื่อบริการประชาชน ณ จุดเดียว สามารถตอบคำถามได้ว่า ประชาชนได้อะไรจากรัฐบาลดิจิทัล? ได้อย่างแท้จริง สามารถอำนวยความสะดวกด้านข้อมูลและการบริการแก่ประชาชนแบบออนไลน์ 24 ชั่วโมง ผ่านเว็บไซต์ www.govchannel.go.th

สำหรับจังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดที่มีโครงการนำร่องสู่ Smart City ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน รวมถึงมีการนำเทคโนโลยี iOT (Internet of Things) เข้ามาพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวจังหวัดชลบุรีเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่สังคมอัจฉริยะ สมกับเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่สำคัญอันดับต้นๆ ของประเทศ  EGA จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญและเลือกจัดกิจกรรม Roadshow ปี 2560 นี้ขึ้น โดยนำบริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาให้ชาวชลบุรีอย่างจุใจ อาทิ แอปพลิเคชัน GNews แอปฯ แจ้งข้อมูลข่าวสารบริการภาครัฐเวอร์ชันใหม่มาช่วยให้ประชาชนไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารภาครัฐได้อย่างทันการณ์ แม่นยำ เชื่อถือได้ และ ภาษีไปไหน? (Thailand Government Spending) ระบบสืบค้นข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐในรูปแบบเว็บไซต์ govspending.data.go.th ที่จะช่วยให้ทราบว่าภาครัฐนำภาษีไปใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศอย่างไรบ้าง เป็นต้น นอกจากนี้ได้นำ ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ มาติดตั้งเพื่อให้บริการประชาชนแบบ Self-service แล้วที่บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า สาขาชลบุรี โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและสวัสดิการรัฐ เช่น สิทธิประกันสังคม, ตรวจสอบเงินสะสมชราภาพ, ข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา, บัญชีสินเชื่อในเครดิตบูโรแบบสรุป, สิทธิ์การรับเบี้ยคนพิการ และระบบตรวจสอบข้อมูลสุขภาพ เป็นต้น

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดชลบุรี มีการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ “ชลบุรีน่าอยู่คู่เศรษฐกิจชั้นนำ อุตสาหกรรมสะอาด ท่องเที่ยวนานาชาติ ประตูสู่เศรษฐกิจโลก” โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาพัฒนาจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัจจุบันมีความพร้อมที่จะก้าวสู่ Smart City อย่างยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งระบบขนส่งสาธารณะ การจราจร พลังงาน เศรษฐกิจ ชุมชน นวัตกรรม การท่องเที่ยว และการบริหารจัดการเมืองแบบอัจฉริยะ

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในฐานะจังหวัดต้นแบบเมืองอัจฉริยะของประเทศจึงเร่งเดินหน้าอย่างเต็มที่และจริงจัง เพื่อให้ชาวชลบุรีสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้ง่ายขึ้น ดังนั้น จังหวัดชลบุรีจึงมีความยินดีที่ได้ร่วมจัดงานสัมมนา Digital Local Government ราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ ในครั้งนี้ และเชื่อมั่นว่าโครงการ GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ชาวจังหวัดชลบุรี สามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการดิจิทัลภาครัฐ และบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม รวมถึงเป็นแรงผลักดันให้ ก้าวสู่โมเดล Chonburi : Digital Local Government เพื่อเสริมรากฐานสำคัญในการสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจของจังหวัดสามารถยกระดับรายได้ต่อหัวคนชุมชนสูงขึ้นในอนาคต

###

เอกสารแนบ

1

img_b70f0bac6fa82d1c8ec47b7633a23b82

0 ครั้ง
2

img_b2f7655b663548269f91048d9a7e7cd5

0 ครั้ง
3

img_fe64821acd4ffe8c2db4132c473fb147

0 ครั้ง
4

img_a1eeb870a65ab1d74f01b4a7186c158e

0 ครั้ง
5

img_2c6885708c5d9d01cc590403e832af1f

0 ครั้ง
6

img_16a0b954d9295557b3be677d585bc55b

0 ครั้ง
7

img_10e14399fe8d69605587ece75874df29

0 ครั้ง
8

img_240ae5a577f3efa90cd15a82f87e3abe

0 ครั้ง
9

img_475a52e4a00c1ee7a07ff2bb150b483d

0 ครั้ง
10

img_612e219e53a0560600f1510f3a22249b

0 ครั้ง
11

img_2158d8f02f543d9b761a98d0b8db7818

0 ครั้ง
12

img_95868469c6b87eaa173ad81466847975

0 ครั้ง
13

img_890d6683f5846ee3c1a50fe149ed098c

0 ครั้ง
14

img_f782156203ad377abd772f9959b11eca

0 ครั้ง
15

img_f35531c93bff7eba915ed09e7eba214d

0 ครั้ง
16

img_42dab401ef264ea918beaf892db0a296

0 ครั้ง
17

img_875308f544af90f7d8dec3b76677b073

0 ครั้ง
18

img_578c58dc59ac194b3733d30fd8bf5083

0 ครั้ง
19

img_59550ed19aadc41eb048024f968e2fd0

0 ครั้ง
20

img_b714dc852f3ba65dc6ae40014eacd148

0 ครั้ง
21

img_4839116bbbcbf78c1a8d11216b7d2b95

0 ครั้ง
22

img_aadfae1fb378b2ad699b95de4548f4da

0 ครั้ง
23

img_d963f602d80cbaf520c6d6a446433372

0 ครั้ง
24

img_e896ac30c92823fa3e7f377171cd433e

0 ครั้ง
25

img_be83a30a1514ee407718483bf1cd1b0f

0 ครั้ง
26

img_a1da6f5b1adc1ba3f1c0a1b8b4737fdd

0 ครั้ง
27

img_86ca6319a58d6b295b3e803c46fd33f5

0 ครั้ง
28

img_e6a4716a90f13cec7559f9aeeecfb65b

0 ครั้ง
29

img_547cedf04bb688c2ede1c13107711fb1

0 ครั้ง
30

img_6f459a4c5c72e876b95172d176225c5d

0 ครั้ง
31

img_e8192d6e61676f6dba9ea4602415a1c2

0 ครั้ง
32

img_b2ca26c8c53506b85a333cd69266c28f

0 ครั้ง
33

img_b7fe04006f0360f136dee11112cedbb1

0 ครั้ง
34

img_0407dceb3e4c4e148107393e233caccf

0 ครั้ง
35

img_e61fb95ef505ceb15d56509603a81bd6

0 ครั้ง
36

img_7f4591876aec35809ed3f97d5ef04eda

0 ครั้ง
37

img_87a5b8bc6886cca3955bedcbc381b605

0 ครั้ง
38

img_f9fc9dded7c4ad35810ec0245685e0ff

0 ครั้ง
39

img_d0feba7d58e3194ba0a367c1bd29541d

0 ครั้ง
40

img_6d097ca4d95ee5df5bde5772c0ffcaf3

0 ครั้ง
41

img_4c34d4397df46b33c897483d6226936b

0 ครั้ง
42

img_b5a323c8f86f4ae3112e8c7a1ced013e

0 ครั้ง
43

img_14be356bf5ec1afa8fed827d2213ed82

0 ครั้ง
44

img_4e8cdc875ba6f8f395f78a0c18de7f60

0 ครั้ง
45

img_42d2cefa67a1c641b57aafa5ec2ebe95

0 ครั้ง
46

img_8ed5ff2481bbba5706842eefdc2a48a9

0 ครั้ง
47

img_a4e15cf93c96557fe2a03df973d926c0

0 ครั้ง
48

img_d5fd2bc0164c84458fb17c07b96a85f3

0 ครั้ง
49

img_fc41480c8b0e47b9597f9832a2e40fa1

0 ครั้ง
50

img_6742c587cef78486c65da97a652c9c9f

0 ครั้ง
51

img_cbad976f5fa8bdd53c39ab5af9581616

0 ครั้ง
52

img_68bd9db275eacc76ec79c14d36c7df4d

0 ครั้ง
53

img_efea31c276152238664b4ced5da98f1d

0 ครั้ง
54

img_184fceaf53b3d8e200485eacb0f664b1

0 ครั้ง
55

img_18ea56c6ac27d2c7ab500672efc50388

0 ครั้ง
56

img_bb002b64739b8bf5ceae9feca9eaa8c7

0 ครั้ง
ป้ายกำกับ : RoadShow chonburi ชลบุรี