EGA ลงนาม MOU การเชื่อมโยงภาครัฐด้วยบริการผ่านตู้ Government Smart Kiosk ระหว่าง EGA กับ เขตสุขภาพที่ 5 กระทรวงสาธารณสุข


8 August 2560
1140

นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การเชื่อมโยงภาครัฐด้วยบริการผ่านตู้ Government Smart Kiosk ระหว่าง EGA กับ โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 พร้อมเปิดการใช้บริการตู้ Government Smart Kiosk ณ บริเวณจุดบริการประชาชน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

เอกสารแนบ

1

img_7ba2fd891cfa11e97f748b5ecc861234

2 ครั้ง
2

img_84c58133f55e144d4c7f22524adee900

0 ครั้ง
3

img_65262a7542aec9674225e94a859597f6

0 ครั้ง
4

img_455ac670d426fdd2c71fab4e0a3fbf37

0 ครั้ง
5

img_97ad67ba92d835379146b96454025b8a

0 ครั้ง
6

img_3e5d20739ee50d1dd0323d80158ec4c8

0 ครั้ง
7

img_d15185238ff1eeb4f272c8e354e48547

0 ครั้ง
8

img_817e1a372fa98835c32fbfa2ce525f71

0 ครั้ง
9

img_722be048a3f73a15ea173793c5d3eef9

0 ครั้ง
10

img_8f8c78cf4d7c9b49a7828a8193dcb8e1

0 ครั้ง