การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑


9 March 2561
1230

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 

นายกรัฐมนตรีเร่งให้ภาครัฐใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานของภาครัฐ และเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใส อำนวยความสะดวก เพิ่มความเชื่อมั่น ลดภาระประชาชน

DGboard 2561-1

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๖๒/๒๕๖๐ ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยประธานได้ให้แนวทางขับเคลื่อนประเทศ ทั้งที่เป็นส่วนราชการ ภาคธุรกิจ ประชาชน ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านการบูรณาการ การทำงานและมีการเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกัน และต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีการกำหนด Roadmap ที่ชัดเจนในแต่ละขั้น การใช้ดิจิทัลจะเป็นเครื่องมือที่ดีในการตรวจสอบและสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการที่รวดเร็ว อำนวยความสะดวก และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน และภาคส่วนต่างๆ มากขึ้น

ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ ๔ ชุด ได้แก่

๑) อนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการบริการประชาชน เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนด้วยดิจิทัล เพื่อให้เกิดเป็นบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)

๒) อนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรภายในองค์กรภาครัฐ

๓) อนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนและตัดสินใจของผู้กำหนดนโยบายประเทศ รวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงานทุกระดับและทุกมิติ

๔) อนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านความมั่นคงปลอดภัยในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐที่มีความมั่นคงปลอดภัย ทั้งนี้ แต่ละชุดจะเป็นรูปแบบของการทำงานอย่างรวดเร็ว และได้รับผลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ให้หารือกับรองนายกรัฐมนตรี วิษณุ เครืองาม อีกครั้ง

มาตรการเร่งด่วนที่ดำเนินการได้ทันทีและจะเห็นผลใน ๓ เดือน จะมีระบบที่สามารถวิเคราะห์และแสดงความสัมพันธ์และความซ้ำซ้อนของนโยบายต่างๆ และใน ๖ เดือน ภาครัฐจะเลิกเรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนเมื่อต้องมีการติดต่อหน่วยงานรัฐ เพื่อลดภาระประชาชน อาทิเช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น ใน ๑ ปี จะมีระบบบริหารทรัพยากรภายในองค์กรภาครัฐให้มีการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานรัฐทั้งประเทศ และมีมาตรฐานการเชื่อมโยงเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐกับภาครัฐและเอกชนที่มีความมั่นคงปลอดภัยทั้งรัฐบาล

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีมีดำริว่า เนื่องจากแต่ละกระทรวงมีการทำงานบริหารเป็นของตนเอง ขอให้คณะกรรมการชุดนี้ เป็นคณะกรรมการกลางในการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลที่ไม่ใช่ชั้นความลับ หรือข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งจำแนกรูปแบบการทำงานที่สร้างความโปร่งใสอย่างแท้จริง โดยให้มีการศึกษารูปแบบและแนวทางจากต่างประเทศประกอบด้วย โดยคำนึงถึงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ลดภาระทั้งในแง่ของค่าใช้จ่ายและระยะเวลาของประชาชนด้วยระบบดิจิทัลเป็นหลัก และให้มีช่องทางการสื่อสาร การเชื่อมต่อให้ประชาชน และสาธารณชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1622445254491776

เอกสารแนบ

1

img_c75c708f1bd8595301bbf4d1f352cec6

9 ครั้ง
2

img_79f048ff8aa7b5223906b7f462607307

4 ครั้ง
3

img_e4f3846d0c1b9b1ca53e086e9ab394e8

1 ครั้ง
4

img_4460ac6f4749c0a9cff214341a73e67d

1 ครั้ง
5

img_8a043602b11bd1f7f7d3d87a822a6a06

1 ครั้ง
6

img_32684344ddc8ccc63d18d541b9b8dcfb

0 ครั้ง
7

img_9f16960016bbe34762bb9ad01c5522da

2 ครั้ง
8

img_3b693a5112e776b4cd219355a28a488f

4 ครั้ง