GovChannel Roadshow 2017 : Digital Local Government ณ จังหวัดนครสวรรค์


30 June 2560
1460

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560; พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และคณะเป็นประธานเปิดการสัมมนา GovChannel Roadshow 2017 : Digital Local Government ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ ณ ห้องแพลททินั่ม ฮอลล์ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์  จังหวัดนครสวรรค์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการ พัฒนาบริการ GovChannel ไปยังส่วนราชการ ประชาชน ในท้องถิ่น และสื่อมวลชนในภูมิภาค รวมทั้งเป็นโอกาสในการรับฟังความคิดเห็น. จากส่วนราชการและประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนา Local government Services ที่จำเป็นหรือเหมาะสมกับประชาชนในแต่ละพื้นที่

ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการร่วมกันขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลในระดับ ภูมิภาคสู่การเป็น Digital Thailand โดยมีเป้าหมายได้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากส่วนราชการต่างๆ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรด้านการสาธารณสุข สถาบันการศึกษาภาคเอกชน สมาคมสมาพันธ์ และประชาชนประมาณ 200 คน

ในงานนี้สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) โดยผู้อำนวยการ ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด และ รองผู้อำนวยการนางไอรดา เหลืองวิไล พร้อมด้วยนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และนายบรรลือ สง่าจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ร่วมให้การต้อนรับและนำคณะของรองนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานทั้งหมดในภาพรวม

และในเวลา 11.00 น. รองนายกรัฐมนตรีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ได้เดินทางไปทำพิธีเปิด ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ซึ่งเป็นการให้บริการภาครัฐในรูปแบบบริการจากหน่วยงานต่างๆ ผ่านตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐด้วยบัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียว และตู้ให้บริการดังกล่าวจะติดตั้งไว้ ณ ห้างวีสแควร์  นครสวรรค์ (บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์สาขา 1)

เอกสารแนบ

1

img_6a8870fd2bfa63d1432d50688a0ef6e3

2 ครั้ง
2

img_8375e918d990bf661a8001c7d356c2f4

0 ครั้ง
3

img_9998c390d74be426363f14a4a7fed878

0 ครั้ง
4

img_d94cc685fe61f1e75d29c2566716292b

0 ครั้ง
5

img_485e1866006a0140b00d0278f80dc5e7

0 ครั้ง
6

img_81bc942e73ea4ab6814ff12cdc4d89ee

0 ครั้ง
7

img_41e2201b9980b7510296e3f126470edf

0 ครั้ง
8

img_8b5f28230a047b1e7c3f696894c0428b

0 ครั้ง
9

img_9ade54eb07241c6d958106c00c68a36b

0 ครั้ง
10

img_f5da352e3f3a6f00f10b2e94b4fcbd8a

0 ครั้ง
11

img_74896eb1892b70c1cea2be91cd5551f4

0 ครั้ง
12

img_e2dd52811242db256050d3f56c0cbfe9

0 ครั้ง
13

img_7c34920447a185022c272b121513ad40

0 ครั้ง
14

img_56b108bdbdceae14da8dfa062e338fe3

0 ครั้ง
15

img_74bb9a3e5704c26ca83b32dd87eb89b4

0 ครั้ง
16

img_9999b252e187d7286eb68d5d277618db

0 ครั้ง
17

img_49fa64f38d23b3b965312ca1cf38cdb5

0 ครั้ง
18

img_96c6c6dba1f3839380e02cd20f645c90

0 ครั้ง
19

img_e6d1b99d1bda71b0dfb370a82fde358f

0 ครั้ง
20

img_c16694c3b336199b6e9b0bacf7c1a038

0 ครั้ง
21

img_70011cc3fbb800bad8eddc506c171957

0 ครั้ง
22

img_a05ceed40a66026452a4dc097899f1a3

0 ครั้ง
23

img_aa0c5067f2936a5ef847984057b92758

0 ครั้ง
24

img_6b71ba5ec5cce099fd8a9c8402db1def

0 ครั้ง
25

img_7b8e299c5bbfd154054a133a12ee5927

0 ครั้ง
26

img_dc54fbaf38fc16b851aa13d7d2c33b8c

0 ครั้ง
27

img_f268d93313681c1c38f919f7361f9ec5

0 ครั้ง
28

img_d9503e24d63183aa311264fba96420af

0 ครั้ง
29

img_70b3709b995817f02f68458dbd487d14

0 ครั้ง
30

img_8d49242f91b51b32fdb004b10d4e9f0f

0 ครั้ง
31

img_c7c44f76211573c1f96ab2e87af6fa12

0 ครั้ง
32

img_8e4b7a3660816d9247e1168b83b3335d

0 ครั้ง
33

img_cee036e6730ef201191a710ee4332526

0 ครั้ง
34

img_c352da7064c445fc3898cf9d0e93bbc6

0 ครั้ง
35

img_c54f7f088a920da588347f3e8231001a

0 ครั้ง
36

img_6d24e902fd747c01445fe95a84271de1

0 ครั้ง
37

img_582f706862b8ed026957398917728ef7

0 ครั้ง
38

img_231c847185bfa90ed51abc26bece7a6e

0 ครั้ง
39

img_687cc023ec41b06a8ec0467e03613f2f

0 ครั้ง
40

img_04122953abc2fe3aaae1fd47f7cc5b4a

0 ครั้ง
41

img_7b7f7799c64eb4d7d2f4875e3e8ca25f

0 ครั้ง
42

img_995d3eaae1a82c9858f0c01218c0a0f5

0 ครั้ง
43

img_660152b14339af1d3f0e758127ed2ddc

0 ครั้ง
44

img_e71dc6f40319f3a650a5630f52891ff1

0 ครั้ง
45

img_7cfe4a78a25572cdfc9c41d0fd1de9e2

0 ครั้ง
46

img_3744194e646fe64d6e4d0230d6bbde0b

0 ครั้ง
47

img_d9c00cc7952aa2ee4d007522dc6365c2

0 ครั้ง
48

img_8052bde2ec7cb9d093fc6dfcdd37b76e

0 ครั้ง
49

img_353abfdbd01a7f8733af30c39758b025

0 ครั้ง
50

img_2694cb8e8aa849a700c245148de13239

0 ครั้ง
51

img_d125ecfe39f4dd4ac4cd5934f2e8209d

0 ครั้ง
52

img_a6abf4492c063e1ec348e39847cdaa12

0 ครั้ง
53

img_5c28a391188868838b5dd66dde5dc648

0 ครั้ง
54

img_e94fac2b5c96b3ac0a2225a941c488a8

0 ครั้ง
55

img_0642d1a07bda6e77b48e1f64b527a606

0 ครั้ง
56

img_8574fabbefd7dae5d6f6bb7a52ee3e71

0 ครั้ง
57

img_9f2d36e09c4de65d1619e5f65c257406

0 ครั้ง
58

img_347040db4b7d9370845d9d794ea833f5

0 ครั้ง
59

img_6715cb8160b462618b354baf66faf007

0 ครั้ง
60

img_49a178e5568f97aa427464904319765b

0 ครั้ง
61

img_8705778890f69e3108130a20751479e7

0 ครั้ง
62

img_7b53a56ac5352aa114cfe9050c4a5e7b

0 ครั้ง
63

img_0fd6755601afd95f266ff0b77774f2ac

0 ครั้ง
64

img_d51fb5246af5c2e9a8b3295f1be59212

0 ครั้ง
65

img_7574232ad4b71deed13bc9f204e93d72

0 ครั้ง
66

img_11d8001a9818c10e4b47e5bd30dbbead

0 ครั้ง
67

img_e39ffb91770b6f51c84c5db2ea4056d2

0 ครั้ง
68

img_5e3e0e5b27dc6843563e7a8ede8d7100

0 ครั้ง
69

img_abb05ef320c7ede61af9cca54cffdaca

0 ครั้ง
70

img_0d481a3cbffb27677375e59750a228e0

0 ครั้ง
71

img_2ec95e9e95b20b09f3d5680d07ebf642

0 ครั้ง
72

img_8475c11541c50aa65eebe47c32895420

0 ครั้ง
73

img_410876cf6234e3541facd26ba206de98

0 ครั้ง
74

img_209020b6ceb67ed4bcdcc8926d07fbc3

0 ครั้ง
75

img_dc6bc94919dfb925ae13f547ebd91ec7

0 ครั้ง
76

img_572a4a8467027d63998bde2e873f1edd

0 ครั้ง
77

img_14d256b918f7944bb55ca397dacdfe8c

0 ครั้ง
78

img_7dbedd72f3e49efc25a4b2df043edc6f

0 ครั้ง
79

img_36b36eae2d0a91fdb66a1bb9168c945b

0 ครั้ง
80

img_2528df1b6b34f50bceb646809d58ce4e

0 ครั้ง
81

img_2fb178e482dce4fe7ee68fc208fa7798

0 ครั้ง
82

img_cb3f925432c3f5d6ff1208f16565b820

0 ครั้ง
83

img_0d42bdbba9ffabc9639807d5204e1024

0 ครั้ง
84

img_3e0dab1b7e9b09c0f6e3f3b975c9fa11

0 ครั้ง
85

img_7f716b1e353e2180d84ffd448353a854

0 ครั้ง
86

img_42d34cfbcf640e7b2521880e1ee1a99a

0 ครั้ง
87

img_b84445a738891f80e488aa7c06d9ae8e

0 ครั้ง
88

img_5b5ee7ffe938b62f2d628c680273e6af

0 ครั้ง
89

img_28fbbb5c00767f6189a258e3ece706fc

0 ครั้ง
90

img_2c04316bbc1d9357b8e49792aa696ff2

0 ครั้ง
91

img_91317b2a1923cf47744bfef4fe066413

0 ครั้ง
92

img_59f34f0e71ef6a84cc7a9d9ea9c53c81

0 ครั้ง
93

img_7e63dad75ca483528731094713f0672f

0 ครั้ง
94

img_8886cebc4bcb170333fd6387020ebd0b

0 ครั้ง
95

img_7ce5410fd867861adb2c3309e7572f21

0 ครั้ง
96

img_10bcbcc24bbade4d79491ddd62aa1867

0 ครั้ง
97

img_3e8a62494efa71c45a71ed5495a53f9b

0 ครั้ง
98

img_79aa4d37af9f56dc34fa0064cfe441ef

0 ครั้ง
99

img_e0eaccaf4770254b58c6aa4bb51594be

0 ครั้ง
100

img_70c0810538070b4517449264b3f400b3

0 ครั้ง
101

img_5f92477543f8f200534c874105bbf942

0 ครั้ง
102

img_b56c29799940bce78c25ec714e77ec03

0 ครั้ง
103

img_250063bfbddfcb520b87f0b90c3e2997

0 ครั้ง
104

img_a9a0be901aea4d120e2c2e0dc9f4e979

0 ครั้ง
105

img_d4edade82e1dacff8671c3eca8a9091c

0 ครั้ง
106

img_db804928e0747fd6d190324dc2a03485

0 ครั้ง
107

img_a5c4ed40d146d82ad72c546e37414ecc

0 ครั้ง
108

img_d3de44cb8bb85337cf209a5fba248a63

0 ครั้ง
109

img_1e359a51ea772285b23d02d44e92dfff

0 ครั้ง