โครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2560


27 June 2560
757

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องคริสตัล 1 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้จัดงานประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนากรอบการสำรวจ และเกณฑ์การประเมินระดับความพร้อมของรัฐบาลดิจิทัล ภายใต้โครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2560

โดยมี ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นประธานในการประชุม นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญร่วมแสดงความคิดเห็นในการประชุมครั้งนี้อาทิ ดร. มนู อรดีดลเชษฐ์, ดร.จีราวรรณ บุญเพิ่ม และคุณชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และดร.เจษฎา ศิวรักษ์ ที่ปรึกษาและเชี่ยวชาญในการพัฒนาด้านดิจิทัล บ.ซีเอสเอ็น รีเสิร์ช จก. เป็นผู้นำเสนอและสรุปการประชุม