EGA หนุนภูเก็ต นำทัพบริการดิจิทัลภาครัฐเสริมแกร่ง Smart City แบบยั่งยืน


9 มิถุนายน 2560
931

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA (อีจีเอ) ขนบริการภาครัฐเต็มพิกัดหนุนภูเก็ตสู่ Smart City ชูตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart Kiosk หนึ่งในบริการสำคัญภายใต้โครงการ GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน เพิ่มความสะดวกสบายในการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐแบบรวดเร็ว ทันใจ ใกล้บ้าน พร้อมสนับสนุนเทคโนโลยีด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถ่ายทอดความรู้ สู่องค์กรปกครองท้องถิ่นให้สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มประสิทธิภาพบริการภาครัฐ เพื่อชีวิตที่ทันสมัยของชาวภูเก็ต 

จากการดำเนินงานเชิงรุกเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ GovChannel ไปยังส่วนราชการ และประชาชนทั่วทุกภูมิภาค พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากองค์กรท้องถิ่นต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนา Local Government Services ที่จำเป็นหรือเหมาะสมกับประชาชนในแต่ละพื้นที่ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลในระดับภูมิภาคสู่การเป็น Digital Thailand สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGA (อีจีเอ) โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงได้ดำเนินการจัดงานสัมมนา“GovChannel Roadshow 2017 : Digital Local Government ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ” ขึ้น

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีฯ เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลให้การสนับสนุนจังหวัดภูเก็ตก้าวสู่เมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City ต้นแบบให้แก่จังหวัดอื่นๆ ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลด้านโครงสร้างพื้นฐานและนำบริการภาครัฐที่ทันสมัย มาช่วยให้ประชาชนมีชีวิตในยุคดิจิทัลได้ง่ายขึ้น โครงการ GovChannel ที่รัฐบาลมอบหมายให้ EGA นำมาถ่ายทอดให้บุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่นได้ทราบถึงประโยชน์ ด้านการประยุกต์ใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างบูรณาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการและการให้บริการได้ก้าวทันต่อความต้องการของประชาชน พร้อมกับร่วมผลักดันจังหวัดภูเก็ตมุ่งไปสู่ Phuket : Digital Local Government ด้วย “5 E” ได้แก่ e-society, e-learning, e-citizen, e-education และ e-commerce เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเติบโตไปพร้อมๆ กัน 

ด้าน ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เปิดเผยว่า งาน GovChannel Roadshow 2017 : Digital Local Government ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ ในปี 2560 นี้ มีการจัดงานทั้งสิ้น 7 ครั้ง 7 จังหวัด ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดภูเก็ต, จังหวัดนครสวรรค์, จังหวัดขอนแก่น, จังหวัดสงขลา, จังหวัดชลบุรี และจังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดภูเก็ต นับเป็นจังหวัดที่สองที่ EGA เลือกจัดกิจกรรม Roadshow ในปีนี้ เนื่องจากเป็นจังหวัดที่ให้ความสำคัญนโยบาย Digital Economy มาอย่างต่อเนื่อง และเป็นจังหวัดแรกในภาคใต้ที่ EGA ได้ติดตั้งตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart Kiosk เพื่อให้บริการประชาชนแบบ Self-service ที่บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาภูเก็ตด้วย นอกจากนี้ได้นำบริการภาครัฐภายใต้โครงการ GovChannel มาให้ประชาชนจังหวัดภูเก็ตได้สัมผัสอย่างมากมาย อาทิ ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ที่สามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้ด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียว, Government Smart Box ช่องทางเสริมในรูปแบบบริการออนไลน์ (e-Services) สำหรับเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลของรัฐ  และศูนย์รวมแอปพลิเคชันภาครัฐ (Government Application Center: GAC) ซึ่งนำแอปพลิเคชัน G-News แอปฯ แจ้งข้อมูลข่าวสารบริการภาครัฐเวอร์ชันใหม่มาช่วยให้ประชาชนไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารภาครัฐได้อย่างทันการณ์ แม่นยำ เชื่อถือได้ และบริการอื่นๆ ของ EGA ที่ขนมาให้จังหวัดภูเก็ตทดลองใช้อย่างเต็มที่

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า การขับเคลื่อนสู่เมืองต้นแบบอัจฉริยะ หรือ Smart City ได้เตรียมวางแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากบริการต่างๆ ของ EGA เริ่มจากการนำระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ หรือ GIN (Government Information Network) และ G-Cloud ระบบบริการคลาวด์ภาครัฐ ซึ่งเป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานบนอินเทอร์เน็ตแบบใช้ทรัพยากรร่วมกันที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูง รวมถึง MailGoThai ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีความปลอดภัยของข้อมูล และ G-Chat (จีแชท) ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นระบบติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐผ่านอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความมั่นคงและมีความปลอดภัยของข้อมูลในระดับมาตรฐานสากล เข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานให้ง่ายและคล่องตัวมากขึ้น ช่วยให้สามารถพัฒนาบริการประชาชนให้ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว เพิ่มขึ้น

สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดภูเก็ตที่จะก้าวไปอีกขั้นด้วยการนำระบบ Big Data มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการพัฒนาเมืองให้กลายเป็น Smart City ในมิติต่างๆ อาทิ มิติด้านการค้าและเศรษฐกิจ (Smart Economy) ด้านการท่องเที่ยว (Smart Tourism) ด้านสาธารณสุข (Smart Health) ด้านการดำเนินชีวิต ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (Smart Living) การบริหารเมืองแบบ Smart City โดยมุ่งการผสมผสานการได้มาของข้อมูลทั้งในลักษณะข้อมูลเชิงสำรวจแบบสถิติ และข้อมูลที่จัดเก็บได้แบบปัจจุบันโดยใช้เทคโนโลยี Internet of Things เช่น Sensor, CCTV รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลจากสังคมออนไลน์ ทำให้เมืองสามารถมีข้อมูลในการบริหารอย่างชาญฉลาด 

จังหวัดภูเก็ตจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการที่ได้ร่วมเดินหน้าขับเคลื่อน Digital Local Government ราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ เพื่อขานรับนโยบายการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเชื่อมั่นว่าโครงการ GovChannel  ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน จะช่วยอำนวยความสะดวกให้พี่น้องชาวภูเก็ตสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ และบริการสาธารณะอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

เอกสารแนบ

1

img_98fb9c9e850eba83af07a57e7ea4243b

1 ครั้ง
2

img_ec0b2c08f9aa56875fef0019ebe96e8d

1 ครั้ง
3

img_160a60035634c9c7207f4f761750f4c6

1 ครั้ง
4

img_da1eea8318478f897b17e82f9139a0a4

1 ครั้ง
5

img_5c51684aa705deb13d7124624f81295a

0 ครั้ง
6

img_ed71396613288ad843ba84e9a646b44a

0 ครั้ง
7

img_f7f7273890fbef186d71b7286cf355e1

0 ครั้ง
8

img_0f183968d4f107f512756b2b13bc712a

0 ครั้ง
9

img_3e159d52546909a11a47529d4248a7d2

0 ครั้ง
10

img_c51d290b4c99b9a46b74551fd117da74

0 ครั้ง
11

img_594f1751f23168d5ec4b4838a6731daa

0 ครั้ง
12

img_022fe6603485a91ca35a5bef397ebbc3

0 ครั้ง
13

img_f2a7b29cdbab730eb0d7c550114c2c0a

0 ครั้ง
14

img_46a3bedc7506b0dcc842599342829ba3

0 ครั้ง
15

img_f95545cba8b29fa3699b2428019cd9c9

0 ครั้ง
16

img_6d196c5186fa86bebfa139dfff4d0569

0 ครั้ง
17

img_ea2d27c0ff679cc2f97e7d4567ca662b

0 ครั้ง
18

img_13df966dafd834988ac8fdfbf059a7c3

0 ครั้ง
19

img_82777c83cf10bc00a27ab32d448ee763

0 ครั้ง
20

img_9341ce6426b3e6afc52d433d3bbb74d5

0 ครั้ง
21

img_9a99d976bc6c4077517ff4b888499fb2

0 ครั้ง
22

img_4e52f344a042aebddcb61a4678000731

0 ครั้ง
23

img_65c9c663d79cf4cda11811174b12c959

0 ครั้ง
24

img_ff47cf2afba66b95aaf7b8219f5f77ad

0 ครั้ง
25

img_dc8b975d86dff366ae6d1d7a731d0382

0 ครั้ง
26

img_cea779e6efd667544979ccbd45f66fb8

0 ครั้ง
27

img_c0996dcfad23705a8dd9a9101795e972

0 ครั้ง
28

img_6a1acc21369f29f6d68946c22dfec6c8

0 ครั้ง
29

img_a4d310016e1a8d83ab353a5087d2fa24

0 ครั้ง
30

img_fe8e5c0220a3cc4e80e24ba313515fa7

0 ครั้ง
31

img_d57b49eda3b3942c8ab26c00af91282d

0 ครั้ง
32

img_a1cd850968aec0b75fccb6b7413b9df5

0 ครั้ง
33

img_0843851e85b0dffa7f10320312d245b8

0 ครั้ง
34

img_09c196d8391da7ab3ba6d14cab03eb57

0 ครั้ง
35

img_f4d30561d372b80a0f315375db5c7da6

0 ครั้ง
36

img_bc11073805a10087ddaf001ac6d1a4b5

0 ครั้ง
37

img_54011aced52417346d39d24e61e21539

0 ครั้ง
38

img_64618dea4aa0280a5bf1246e06e98fdf

0 ครั้ง
39

img_b2d97b45481c26d1459997a80f8678b9

0 ครั้ง
40

img_067d39e68538cc5b9d0c8542f5bc848b

0 ครั้ง
41

img_0c2265095e34a40c485f8c8f5b263ebf

0 ครั้ง
42

img_d5bb8ae2ed8e5744a469f87eadb8ec85

0 ครั้ง
43

img_21222df3250be9afddc8ff0fee5ba04e

0 ครั้ง
44

img_182a11bfc4a1c5c2ba99d51bd2a467e6

0 ครั้ง
45

img_8063a98d88ff665415e4b1812e7d41d6

0 ครั้ง
46

img_ecfadc2347ba7b1cc156e243e30d4273

0 ครั้ง
47

img_04992f4dfc3a6148f4c28e3d9ea5244f

0 ครั้ง
48

img_7a6c045b37a0e4db17318f2d619a2193

0 ครั้ง
49

img_589a052092fe3de0fdd6ecd9f51c4f74

0 ครั้ง
50

img_d0a8671c5d3a436a0313e8fc88c79498

0 ครั้ง
51

img_38cea9d04161216da857fe6b3a76294f

0 ครั้ง
52

img_86d6ed9ab8294b1a5f27c9848f199a37

0 ครั้ง
53

img_543ebef1d77e9584bd4466a727a999a5

0 ครั้ง
54

img_8cf70b8fa78a6cd5453875dd660391dd

0 ครั้ง
55

img_86c9fdaac7e8fa3c3903f3d3f459ed7d

0 ครั้ง
56

img_1c7728e6c7f722d69023e58a219168d1

0 ครั้ง
57

img_969cc08617486cdedb6868c3dff164da

0 ครั้ง
58

img_21352ea027242bf5b550fb4fccb20bbb

0 ครั้ง
59

img_7839b9b58093c4109741bea0808a62ea

0 ครั้ง
60

img_9be5b20d7794adf3bba1bbace1933494

0 ครั้ง
61

img_581e57799bccb5d710e92828ade39775

0 ครั้ง
62

img_a507bcca65eb47d1648699134bbb3a5d

0 ครั้ง
63

img_01135b7ad144eafdc3b511bcddf41853

0 ครั้ง
64

img_00de749260d93e4f774ec2c4b6e2772b

0 ครั้ง
65

img_7caf7943ae7a22d6b6d5f84d90ef2da6

0 ครั้ง
66

img_f42e2f37d992bac6fc822f95ab630775

0 ครั้ง
67

img_57227f749e591719eb886250fdbb2ddc

0 ครั้ง
68

img_0c0e3feaec840ee2349e214e39953a94

0 ครั้ง