พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร หลักสูตร “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 4


5 June 2560
909

ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร หลักสูตร “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 4” โดยมี นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  กล่าวรายงานฯ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560

เกี่ยวกับหลักสูตร รอส. : หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง” (รอส.)  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บริหารประเภทบริหารระดับสูง ได้แก่ ปลัด รองปลัด ผู้ตรวจราชการ (ระดับกระทรวง) อธิบดี ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัด สามารถนำความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมไปใช้ในการกำหนดนโยบายองค์กรเพื่อยกระดับสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล   ตลอดจนสามารถตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม และมีความจำเป็นเพื่อนำไปใช้ในการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการนำไปใช้ในการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และป้องกัน ตลอดจนแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบด้วย”

เอกสารแนบ

1

img_9bf448bba5af969d2891a00baee75cd7

0 ครั้ง
2

img_ba628843c1e613bd4e9feb9e75f9601d

0 ครั้ง
3

img_67ddd5796a282287a2ccd504992bfc80

0 ครั้ง
4

img_2cf8799fd70252ceaa1dafddd6315c16

0 ครั้ง
5

img_cefc2973b650d6dbac1af6ca3fa469ad

0 ครั้ง
6

img_b48fdbe8db68d44f6b0e68f087490b9f

0 ครั้ง
7

img_c6f008ee1c5a62018deee9d34d18dbe5

0 ครั้ง
8

img_33ba58a50fc99ed1aa70354e249ee3e1

0 ครั้ง
9

img_a0c2026c92429e2e8e2d37c1c4147d0d

0 ครั้ง
10

img_5c4bfc8a53c5f530ceaa74a063a26aff

0 ครั้ง
11

img_844def594931f5b2c2776151a6d22d6e

0 ครั้ง
12

img_6d6465cbfebf434c8538d5a23a636c75

0 ครั้ง
13

img_c0f3353aac95d5ccb1de74bd30c7a249

0 ครั้ง
14

img_03d662d8255c1fc79248450ad7cfc8c1

0 ครั้ง
15

img_8e85d5aac5b2cff027dea157b6742a69

0 ครั้ง
16

img_4af8e42b02587b14a5960ff24303d67d

0 ครั้ง
17

img_ae01b789c125746c0ba5301f75b582d2

0 ครั้ง
18

img_07a5ddd8a30269143cc7f208fbf24fdb

0 ครั้ง
19

img_9cb2e9f8083872e05326bc75538d71e2

0 ครั้ง
20

img_1ffbad99dcc957892656bfd3d9aec89b

0 ครั้ง
21

img_579cafc4749185b72c5b8782e8c09641

0 ครั้ง
22

img_6c4944e238d074e97dc9bebef9a9bf1c

0 ครั้ง
23

img_a7f2eb50cbe94d05f6a1d660e194b353

0 ครั้ง
24

img_15b1d09194803169926f91998084fae7

0 ครั้ง