พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร หลักสูตร “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 4


5 มิถุนายน 2560
1234

ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร หลักสูตร “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 4” โดยมี นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  กล่าวรายงานฯ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560

"เกี่ยวกับหลักสูตร รอส. : หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง” (รอส.)  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บริหารประเภทบริหารระดับสูง ได้แก่ ปลัด รองปลัด ผู้ตรวจราชการ (ระดับกระทรวง) อธิบดี ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัด สามารถนำความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมไปใช้ในการกำหนดนโยบายองค์กรเพื่อยกระดับสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล   ตลอดจนสามารถตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม และมีความจำเป็นเพื่อนำไปใช้ในการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการนำไปใช้ในการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และป้องกัน ตลอดจนแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบด้วย"

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1360091084060529

เอกสารแนบ