รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาในงานสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “การพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ”


4 April 2560
1150

นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาในหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคคลากรเป็นรัฐบาลดิจิทัล” ร่วมกับนางเมธินี เทพมณี เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และนายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในงานสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “การพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ” โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “บุคลากรภาครัฐและการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลและประเทศไทย 4.0” สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา