รมต.ดศ. เปิดอบรมหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 7 (e-Government Executive Program:e-GEP) ตอบรับนโยบาย Thailand 4.0


24 March 2560
940

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 7 (e-Government Executive Program: e-GEP) พร้อมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางประเทศไทยภายใต้นโนบาย Thailand 4.0” โดยมี นายศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และตัวแทนจากสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) ให้การต้อนรับ โดยการอบรมดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สังคม และการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส 23 มีนาคม 2560