สัมมนา การปฏิรูปภาครัฐภายใต้แผนรัฐบาลดิจิทัลสู่ Thailand 4.0


22 March 2560
736

เมื่อวันที่ 15 – 17 มีนาคมที่ผ่านมา สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ได้จัดงานสัมมนา “การปฏิรูปภาครัฐภายใต้แผนรัฐบาลดิจิทัลสู่ Thailand 4.0” ณ อาคารสโมสร ชั้น ๒ สถาบันวิชาการ ทีโอที (TOT Academy) ถนนงามวงศ์วาน เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในการปฏิรูปภาครัฐภายใต้แผนรัฐบาลดิจิทัลสู่ Thailand 4.0 และสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

โดยภายในงานได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  นาย อุสรา วิสารทานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาด้านบริการ และนายวินัย อยู่สบาย ผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านความมั่นคงปลอดภัย บรรยายให้สาระความรู้ในหัวข้อต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจในการบูรณาการและเชื่อมโยงกระบวนงานภาครัฐไปสู่ดิจิทัล ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเข้าสัมมนาในครั้งนี้จำนวน 152 ท่าน จากหน่วยงานราชการต่างๆ อาทิ สำนักงานศาลยุติธรรม, กรมการปกครอง, กรมข่าวทหารบก, ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นต้น