งานสัมมนา การพลิกโฉมงานบริการภาครัฐเพื่อการประกอบธุรกิจในยุค 4.0


21 มีนาคม 2560
788

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ได้จัดงานสัมมนา  การพลิกโฉมงานบริการภาครัฐเพื่อการประกอบธุรกิจในยุค 4.0 ขึ้นเพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ในการพลิกโฉมงานบริการภาครัฐเพื่อการประกอบธุรกิจในยุค 4.0 และต้นแบบระบบ Doing Business Portal (biz.govchannel.go.th) ที่ได้พัฒนาขึ้น เพื่อลดขั้นตอนการติดต่อราชการที่ยุ่งยากและซับซ้อนสำหรับผู้ประกอบการทั้งในแง่จำนวนของหน่วยงานที่ต้องติดต่อ จำนวนเอกสารประกอบการยื่นคำขอ และความสามารถในการติดตามสถานะการพิจารณา ซึ่งส่งผลให้ประเทศสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน 

โดยระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Doing Business Portal) นั้น จะช่วยให้ประชาชนสามารถติดต่อราชการได้แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร และส่งข้อมูล เอกสารประกอบเพียงชุดเดียว

นอกจากนี้ภายในงานสัมมนาได้นำเสนอถึงแผนการยกระดับขีดความสามารถของระบบในอนาคต
และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน พร้อมทั้งระบุอุปสรรค ความท้าทาย และ ปัจจัยสู่ความสำเร็จ  โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดนโยบายหรือขับเคลื่อนผลักดันการยกระดับงานบริการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานกว่า 150 ท่าน  ณ ห้อง แมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1284403118295993