สัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นในหัวข้อการบริหารความเสี่ยง ปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย


17 March 2560
953

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA จัดงานสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นในหัวข้อการบริหารความเสี่ยง ปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (Call for idea : Risk Management, Key Factors to Successful Transformation of Thailand’s Digital Government) ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท

การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้มีการบรรยายให้ความรู้ในช่วงเช้าโดย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ ดร. มนู อรดีดลเชษฐ์ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ นายไชยเจริญ อติแพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และในช่วงบ่ายเป็นการจัด Workshop ร่วมกับผู้เข้าร่วมสัมมนาเพื่อนำข้อมูลไปประยุกต์เป็นองค์ความรู้ในการจัดการบริหารความเสี่ยงต่อไป