นายกรัฐมนตรี แถลงวิสัยทัศน์ประเทศไทย มุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในอีก 5 ปีข้างหน้า (Thailand Digital Government Vision 2017 – 2021)


8 March 2560
4700

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “วิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย : Thailand Digital Government Vision 2017 – 2021” และ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สำหรับข้าราชการ และ บุคลากรภาครัฐ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ณ ตึกสันติไมตรี  ทำเนียบรัฐบาล 
โดยสาระสำคัญนั้น กล่าวถึง ในอีก 5  ปีข้างหน้า ภาครัฐไทยจะยกระดับสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน มีการทำงานแบบอัจฉริยะ ให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง” โดยอยู่บนพื้นฐานของการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน (Government Integration) การนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม (Smart Operations) ประหยัด และคุ้มค่า การยกระดับงานบริการภาครัฐให้ตรงกับความต้องการของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (Citizen-centric Services) และการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่รัฐบาลดิจิทัลในทุกระดับของบุคลากรภาครัฐ ซึ่งรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงองค์กรในขั้นตอนการทำงาน เทคโนโลยี และกฎระเบียบ (Driven Transformation)
ซึ่งความคาดหวังต่อจากนี้คือ ทุกหน่วยงานจะร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว ด้วยความมุ่งมั่น เอาจริงเอาจัง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งการให้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วน ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องร่วมเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลไปพร้อมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติต่อไป

เอกสารแนบ

1

pressrelease mou thai

480 ครั้ง
2

pressrelease dg5 thai

441 ครั้ง
3

img_5609711ee1ba1874bb7e820a13730728

2 ครั้ง
4

img_5c480b6e7bbe83650242ed90ffd52070

1 ครั้ง
5

img_13e907e4f97c048dafd832b8d696cf70

0 ครั้ง
6

img_649e5bd838d8a9e839857477109c2e7f

0 ครั้ง
7

img_c081c043d3a4aba8310a4128ba3552b1

0 ครั้ง
8

img_344d5a742e8cb270c32b395cfbeec520

0 ครั้ง
9

img_2338c5a8a323606d0b7c678848e1bbb5

0 ครั้ง
10

img_025e9e25f3015846b68f6d4e40281b25

1 ครั้ง
11

img_3c6f9b268b9fe5ccdeeddd23e20fd36a

0 ครั้ง
12

img_c69162034bef44389eedfb7e91a62c1f

0 ครั้ง
13

img_7bef4a0b2147306109a267422ce22a25

0 ครั้ง
14

img_ff30a7c46f8ea1f03616db158fd43c70

0 ครั้ง
15

img_33b450fe40cfa97a4f35ace643c9b668

0 ครั้ง
16

img_cdfdea834c3372046010e9c30c65dd1e

0 ครั้ง
17

img_591e9d1a821e4933f35c56caefc7c522

0 ครั้ง
18

img_d9471f7d72cb0719a43902a59360ea3d

0 ครั้ง
19

img_0e00e2b329c775ba0416a39d920b4629

0 ครั้ง
20

img_ddd6e9fd589d0e15954f66b8e44faafb

0 ครั้ง
21

img_6f073b82c3c2d7da17ac2d3fe1da3824

0 ครั้ง
22

img_8e07539e59d9de54e3e628d5a8425400

0 ครั้ง
23

img_28a840c089679a45b3adba8634c599c8

0 ครั้ง
24

img_433cf4ffc2ce588ffbd770c113b46a15

0 ครั้ง
25

img_e95980778a11e9ae9c70d17196591d45

0 ครั้ง
26

img_d4f7e37b7a9c1cfd6964e7d8c75641d2

0 ครั้ง
27

img_a034e89510689f0aaeb60b6a403af7e5

0 ครั้ง
28

img_c4654c9c2fd6c6e645e4282def1fb972

0 ครั้ง
29

img_0205d347460dcfb94a21c3ff747f28fb

0 ครั้ง
30

img_fee9b68a4bec5ebf0776855e88daec55

0 ครั้ง
31

img_cc3f0f13fc9a9074c28121d04721a4e5

0 ครั้ง
32

img_6379c4aa17e8952977895ab72a73392c

0 ครั้ง
33

img_ec78a04f7df9b014c826edcc7e69a3c7

1 ครั้ง
34

img_691e993457ed868720fce24686f02aa1

0 ครั้ง
35

img_48b3728944e8199382405b4c877fa498

0 ครั้ง
36

img_c539e6363f93e5d62e50d7e3fdf5c4a1

0 ครั้ง
37

img_ced2b0871f9786037d7227b15e90df4a

0 ครั้ง
38

img_8093311bfbe2cacd0ab946a3fcc3fc91

0 ครั้ง
39

img_5f89ea9012639f55368e8faebf8284d2

0 ครั้ง
40

img_363b157a6f449bf923b98f9be247caef

0 ครั้ง
41

img_e05f03afc047f8a20cf285ab7090a79f

0 ครั้ง