สัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล


2 March 2560
957

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ได้ร่วมเป็นวิทยากร “การสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” ในกลุ่มผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO) ได้รับเกียรติจากนางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. เป็นประธานในพิธีเปิดฯ

โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ สํานักงาน ก.พ. และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ การสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงให้ผู้แทนข้าราชการภาครัฐ ได้ทราบถึงที่มา กรอบแนวคิด ข้อเสนอพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสำหรับการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมมนา ที่จะนำไปใช้ประกอบการปรับปรุงข้อเสนอการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ให้มีความสมบูรณ์และสามารถนําไปปรับใช้ในการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลต่อไป ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

เอกสารแนบ

1

img_e18e60c22bad845f4b5e0251e074a40c

3 ครั้ง
2

img_7d6342da08f58e5d47c9ebe8fe3bec1b

3 ครั้ง
3

img_e356a494725f798a06d005d44ec48815

1 ครั้ง
4

img_f8a710597287943e74127dd0f927308a

1 ครั้ง
5

img_b1beb61a9da2895ba8ad9e010a707245

1 ครั้ง
6

img_253dbee9ef0e750ca40c852e7d61a0e8

1 ครั้ง
7

img_5c03a46c66bdba3127abbb886146fc51

1 ครั้ง
8

img_f1130606682552aaa56735ce7d190cae

1 ครั้ง
9

img_3bd9793a68cef8e8a2985a8654a4b865

1 ครั้ง
10

img_2fceaf6a84aedc956760409cb01880fc

1 ครั้ง
11

img_e818633abd444349a6c59ee481f06dcd

1 ครั้ง
12

img_26e1e5eb9366bce8792013304f84f62c

3 ครั้ง