สัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล


2 มีนาคม 2560
1234

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ได้ร่วมเป็นวิทยากร “การสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” ในกลุ่มผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO) ได้รับเกียรติจากนางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. เป็นประธานในพิธีเปิดฯ

โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ สํานักงาน ก.พ. และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ การสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงให้ผู้แทนข้าราชการภาครัฐ ได้ทราบถึงที่มา กรอบแนวคิด ข้อเสนอพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสำหรับการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมมนา ที่จะนำไปใช้ประกอบการปรับปรุงข้อเสนอการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ให้มีความสมบูรณ์และสามารถนําไปปรับใช้ในการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลต่อไป ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1266610273408611