สรอ. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ขับเคลื่อนสู่องค์กรธรรมาภิบาล


24 February 2560
2033

  

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้จัดพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กรเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรธรรมาภิบาล 

โดย นายศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้ประกาศนโยบายป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่นการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ดังนี้
 

นโยบายการป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น

  • สำนักงานต้องปราศจากการทุจริตและคอร์รัปชั่น
  • คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างต้องไม่ดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
  • คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างต้องบริหารงานและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ให้ความสำคัญกับประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
  • สำนักงานต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ปราศจากการทุจริต คอร์รัปชั่น ตลอดจนเห็นคุณค่าของการประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการนำคุณธรรม  จริยธรรม มาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิต
  • สำนักงานต้องส่งเสริมให้องค์กรภายนอกและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมการรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร โดยการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงาน
  • สำนักงานต้องมุ่งต่อต้านและเฝ้าระวังการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ โดยมีการเฝ้าระวังอย่างรัดกุมและใช้มาตรการการลงโทษขั้นสูงกับผู้ทุจริตคอรัปชั่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง
  • สำนักงานต้องมีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้อย่างสม่ำเสมอ 
  • นอกจากนี้ นายศักดิ์ เสกขุนทด ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ของสำนักงานทราบถึงกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรธรรมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป