EGA จัดสัมมนา “Thailand Digital Government Academy” Learning Services Anywhere Anytime


15 February 2560
1276

EGA จัดสัมมนา “Thailand Digital Government Academy & Learning Services Anywhere Anytime” ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล นำประเทศไทยไปสู่ Digital Thailand

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ (TGDA) หน่วยงานภายใต้สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) ในการกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดงานสัมมนา “Thailand Digital Government Academy & Learning Services Anywhere Anytime” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านรัฐบาลดิจิทัลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเพิ่มช่องทางการสื่อสารด้านรัฐบาลดิจิทัลให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นและสามารถเพิ่มจำนวนผู้เรียนได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งเพื่อจัดทำฐานข้อมูลผู้เรียน สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐในลำดับต่อไปอย่างยั่งยืน โดยมี นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้อง Function 11 ชั้น 11 โรงแรม สยามแอทสยาม กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่รัฐ เข้าร่วมงานสัมมนาครั้งนี้กว่า 50 ท่าน

เอกสารแนบ

1

img_7c3d3a2287b8efb8aefc65f39bb0267b

1 ครั้ง
2

img_54f1afafc84d657ee594b6b7a3774904

0 ครั้ง
3

img_0db4a90eb30c2d5b8a5f63df848b98b2

0 ครั้ง
4

img_bd5600cbedf225cea72ab02d815fb28e

0 ครั้ง
5

img_6d89346d875695f837ff4dc0e0e5adc7

0 ครั้ง
6

img_ba5c8cf693b50795af90db403b72da1e

0 ครั้ง
7

img_0d0403f9d90072409eeadf657b845c63

0 ครั้ง
8

img_8a899dbaa09af19cb5bf0513a4cbc197

0 ครั้ง
9

img_e1a424b34dac8d0082f76e4e9d861427

0 ครั้ง
10

img_ed2c5a58fe95b60f1559b94824cd196c

0 ครั้ง
11

img_cb47fcb3b25772fb8af1a145f136ab4e

0 ครั้ง