EGA จัดสัมมนา “Thailand Digital Government Academy” Learning Services Anywhere Anytime


15 กุมภาพันธ์ 2560
1234

EGA จัดสัมมนา “Thailand Digital Government Academy & Learning Services Anywhere Anytime” ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล นำประเทศไทยไปสู่ Digital Thailand

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ (TGDA) หน่วยงานภายใต้สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) ในการกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดงานสัมมนา “Thailand Digital Government Academy & Learning Services Anywhere Anytime” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านรัฐบาลดิจิทัลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเพิ่มช่องทางการสื่อสารด้านรัฐบาลดิจิทัลให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นและสามารถเพิ่มจำนวนผู้เรียนได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งเพื่อจัดทำฐานข้อมูลผู้เรียน สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐในลำดับต่อไปอย่างยั่งยืน โดยมี นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้อง Function 11 ชั้น 11 โรงแรม สยามแอทสยาม กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่รัฐ เข้าร่วมงานสัมมนาครั้งนี้กว่า 50 ท่าน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1252737834795855