ประชุม Round Table ในหัวข้อ Doing Business in Thailand; Reference to The World Bank Indicators


30 January 2560
1041

ส่วนนโยบายและประสานความร่วมมือ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ร่วมมือกับ ASEAN CIO Association จัดการประชุม Round Table ในหัวข้อ Doing Business in Thailand; Reference to The World Bank Indicators ที่โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง ในวันที่ 24 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา

ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงของ CrimsonLogic ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนประเทศสิงคโปร์มาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรมศุลกากร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมบังคับคดี และธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นต้น

โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยมีตัวชี้วัดจาก World Bank เป็นข้อมูลอ้างอิง และผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำองค์ความรู้จากงานสัมมนาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างประเทศ โดยเฉพาะประชาคมอาเซียนได้เห็นถึงโอกาสทางธุรกิจในประเทศไทย